İZMİR MERKEZ PLANLAMA ALT BÖLGESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI YAPIMI HİZMET ALIMI İHALESİ

İzmir Valiliği, İl Özel İdaresi, İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından duyurulmuştur: İzmir Merkez Planlama Alt Bölgesi Çevre Düzeni Planı Hizmet Alımı İşine ilişkin ihale, 16.06.2008 günü saat:10.00'da İdare binasında yapılacaktır. İlan metni aşağıdaki gibidir.

T.C.
İZMİR İL ÖZEL İDARESİ
İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı

İZMİR MERKEZ PLANLAMA ALT BÖLGESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI YAPIMI HİZMET ALIMI hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir

İhale Kayıt No: 2008/59619

1. İdarenin

a) Adresi: 1588 SOKAK NO:21 ÇINARLI/İZMİR
b) Telefon – Faks Numarası: 232 4613000 – 232 4614500
c) Elektronik Posta Adresi(varsa) :

2. İhale konusu hizmetin;

a) Niteliği, Türü ve Miktarı:
İŞİN NİTELİĞİ: İZMİR MERKEZ PLANLAMA ALT BÖLGESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI YAPIMI HİZMET ALIMI
İŞİN TÜRÜ: 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI YAPIMI HİZMET ALIMI
İŞİN MİKTARI: 67.776 HEKTAR
 
b) Yapılacağı Yer:
1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANINDA SINIRLARI BELİRLENEN İZMİR MERKEZ PLANLAMA ALT BÖLGESİNDE İDARENİN YETKİLİ OLDUĞU ALANLAR
 
c) İşin Süresi: 15.07.2008–11.11.2008

3. İhalenin;

a) Yapılacağı Yer: İzmir İl Özel İdaresi İmar Ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı İmar Ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

b) Tarihi – Saati: 16.06.2008 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname,

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. Iş deneyim belgeleri:
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, sözleşme bedelinin en az % 70'i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 50'si oranında denetlediği veyahut yönettiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a)
Anahtar Teknik Personel:
1 Adet A Grubu Şehir Plancısı (Koordinatör).
Çalışacak Anahtar Teknik Personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgelerinin (Diploma, sertifika, karne grubu belgesi vs.) aslının ya da noter onaylı suretleri idareye sunulacaktır.
b) İşin yapılması esnasında aşağıda sayı ve nitelikleri belirtilen teknik personel bulundurulacaktır. 1 Adet Harita Mühendisi (Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri konularında deneyimli.)
1 Adet Jeoloji Mühendisi(Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri konularında deneyimli.)
1 Adet Ziraat Mühendisi(Toprak Bölümü-Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri konularında deneyimli.)
2 Adet Şehir Plancısı(Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri konularında deneyimli.)
1 Adet Mimar
1 Adet İstatistikçi
1 Adet Çevre Mühendisi
1 Adet Biyolog
2 Adet Veri Giriş Uzmanı(En az lise ve dengi okul mezunu. CAD Fonksiyonlu yazılımlar konusunda deneyimli.)
2 Adet Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Konularında Uzman(en az lise ve dengi okul mezunu.)
Teknik Personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgelerinin (Diploma, sertifika, karne grubu belgesi vs.) aslının ya da noter onaylı suretleri idareye sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak,  Sosyal,  ekonomik,  fiziksel araştırmalara dayanılarak hazırlanan ve araştırma raporu ile bütün olan nazım imar planları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı İZMİR İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ (1588 SOKAK NO:21 ÇINARLI/İZMİR)  adresinde görülebilir ve 100 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 16.06.2008 tarihi, saat 10:00 'a kadar İZMİR İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini,   Götürü bedel üzerinden vereceklerdir.   İhale sonucu,   üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.