16.DÖNEM 17.05.2020 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi         :17.05.2020(15:00-17:00)

Toplantı Yeri            :Çevrimiçi

Gündem                    :

 

1.      Değerlendirilmesi gereken güncel konular hk.

●        Aydın Efeler Belediyesi`nin protokol yapma talebinin salgın sürecinin normalleşmesi sonrasında kurum ile yüz yüze yapılacak görüşmede değerlendirilmesine karar verildi.

●        Karşıyaka İlçesi, Mavişehir Mahallesi`nde yer alan 27.059,45 m² yüzölçümlü 25470 ada 2 parselin satışı hakkında Karşıyaka Belediyesi`nden elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda değerlendirmelerin yapılarak kamuoyuna duyurulmasına karar verildi.

●        Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi`ne ilişkin  gelişmeler değerlendirildi. Konuya ilişkin 05.05.2020 tarihinde web sitemizde paylaştığımız uyarıların halen geçerliliğini koruduğu, sürece ilişkin tartışmaların ise TMMOB İKK üzerinden devam ettiği ve TMMOB İKK`nın 20.05.2020 tarihinde kamuoyuna ayrıntılı açıklama yapacağının bilgisi paylaşıldı.

2.      İncelemesi tamamlanmış  plan, plan revizyonu ve plan değişiklikleri hakkında karar verilmesi hk.

●        Çiğli İlçesi, Balatçık Mahallesinde, Katip Çelebi Üniversitesinin doğusunda yer alan 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında ” Küçük Sanayi Alanları ” olarak belirlenen alanın, Belediye Başkanlığımızca hazırlanan Çiğli ( Anadolu Caddesi Kuzey Doğu Bölümü ve Balatçık Kesimi ) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları dikkate alınarak ” Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları ” olarak belirlenmesine ilişkin İÇDP-5169,61 plan işlem nolu 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği`ne ilişkin gelecek toplantıda karar alınmasına karar verildi.

●        Çiğli İlçesi, kuzeyde Harmandalı Mahallesi, güneyde Yeni Mahalle ve İstasyonaltı Mahalleleri, batıda Katip Çelebi Üniversitesi ile Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, doğuda Karşıyaka İlçe sınırı ile sınırlandırılan ve Büyük Çiğli Ova Kesimi Nazım İmar Planı ile bütünleşen alanda; 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan NİP-39437 plan işlem nolu Çiğli ( Anadolu Caddesi Kuzey Doğu Bölümü ve Balatçık Kesimi ) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonu. ilişkin gelecek toplantıda karar alınmasına karar verildi.

●        27.Grup Bornova Sit Tescili konusunda incelemelerin devam edilmesine karar verildi.

●        12.Grup Selçuk Sit Tesciline dava açılmasına ve konuya ilişkin basın açıklaması yapılmasına karar verildi.

3.Değerlendirilmesi gereken (kamuoyundaki ve askıdaki) planlama başlıkları hakkında görev paylaşımı hk..

●        Bakanlığın 07.04.2020 tarihli ve 83912 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi, 8252 ada 2 nolu parsel ile 10 nolu parseli kapsayan, E: 1.20 ve Yençok: (Açığa çıkan bodrum katlar dahil) 6 Kat yapılaşma koşulunun geçerli olduğu Orta Yoğunlukta Öneri Konut Alanı (121-250 kişi/ha) olarak ayrılan planlama alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenmesine karar verildi. https://webdosya.csb.gov.tr/db/izmir/icerikler/yen–klasor-2-20200507131340.rar