16.DÖNEM 03.05.2020 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi      :03.05.2020(15:00-17:00)

Katılım                    :13

Gündem                 :

1. 18.04.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında karar alınmış işlerin durumu hk.

 • Mekansal Planlar Yönetmeliği taslağı ve İmar Planı Değişikliği ile Meydana Gelecek Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik Taslağının  değerlendirilmiş olup, konuya ilişkin görüşümüzün TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezine iletilmesine karar verildi.

 • Üyelerle yapılan görüşmelerin tamamlanmasına karar verildi.

2.Değerlendirilmesi gereken güncel konular hk.

 • Bir üyemizin yönetim kurulu üyelerimize yönelik davranışları değerlendirildi. Konuya ilişkin ilgili üyemiz ile görüşülerek uyarılmasına karar verildi.

 • Aydın İli, Didim İlçesi,  Altınkum Yalı Caddesi üzerinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü binalarına ilişkin Didim Derneği`nin talebi değerlendirildi. Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin temin edilmesine karar verildi.

 • İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi`ne ilişkin 05.05.2020 tarihli toplantı talebi değerlendirilmiş olup, toplantıya katılım sağlanmasına karar verildi.

 • Karşıyaka İlçesi, Mavişehir Mahallesi`nde yer alan 27.059,45 m² yüzölçümlü 25470 ada 2 parselin satışına ilişkin bilgi ve belgelerin toplanmasına ilişkin Karşıyaka Belediyesi`ne yazı yazılmasına karar verildi.

3. Dava açılması kararı alınmış plan, plan revizyonu ve plan değişiklikleri hk.

 • Tire İlçesi, Duatepe Mahallesi, 1/5000 Revizyon Planına dava açılmasına karar verildi.

 • Seferihisar İlçesi, Çolakibrahim Mahallesinde yer alan 151 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin NİP-17025,2 plan işlem nolu 1/5000

 • ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine dava açılmasına karar verildi.

 • Dikili Kabakum-Salihler 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve  Planına dava açılmasına karar verildi.

 • 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı plan uygulama hükümleri 7.10.1.maddesinde açıklanan Bölge Parkı / Büyük Kentsel Yeşil Alan kullanımına yönelik ilave hüküm getirilmesine ilişkin İÇDP-5169,70 plan işlem nolu 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notu Değişikliğine dava açılmasına karar verildi.

 • Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 8 ada, 4 parsel, 8065 ada, 2 parsel, 90028 ada, 1 parsel ve 8067 ada, 3 parselin bulunduğu ve mevcutta Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü sahası olarak kullanılan alanın Kamu Hizmet Alanı olarak belirlenmesine ilişkin NİP-40773 Plan işlem nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına dava açılmasına karar verildi.

 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetinde bulunan İzmir İli, Selçuk İlçesi, Zafer Mahallesinde muhtelif taşınmazları kapsayan yaklaşık 88 hektarlık alana ilişkin hazırlanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına dava açılmasına karar verildi.

 • İzmir İli, Foça İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 211 ada 11 numaralı parsele ilişkin hazırlanan Foça I. Etap Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliğine dava açılmasına karar verildi.

4.Değerlendirilmesi gereken (kamuoyundaki ve askıdaki) planlama başlıkları hakkında görev paylaşımı hk.

5.   Dilek ve temenniler