Yeraltı Otoparkı Davasına Yürütmeyi Durdurma !

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Şehir Plancıları Odası, Ziraat Müh. Odası ve Peyzaj Mim. Odası'nın Kültürpark Yeraltı Otoparkına ilişkin birlikte açmış oldukları davanın sonuçlanması ve yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararın verilmesi üzerine bir basın açıklaması yaptı…. 

BASINA VE KAMUOYUNA

KÜLTÜRPARK YERALTI OTOPARKI, PLANLAMA İLKELERİNE, ÇEVRE VE KAMU YARARINA AYKIRIDIR

İzmir Kültürpark alanı, 1936 yılında dönemin belediye başkanı Sn. Behçet Uz tarafından kent içi yeşil alan olarak ayrılmış ve düzenlenmiştir. Sonraki yıllarda ağaçlandırılmış, fark­lı ağaç ve bitki örnekleriyle zenginleştirilmiştir. Kültürpark, İzmir kenti içindeki yoğun yapılaşmadan bugüne kadar az da olsa korunabil­miş ender yeşil alanlardan birisidir. Kentin bütünü göz önüne alındığında, çevredeki yerleş­meler ve kentsel yeşil alan gereksinmesi açısından gelecekte kent geneline aktif, yeşil alan olarak hizmet verebilecek önemli bir alandır.

İzmir İli, Alsancak, 218 pafta, 1068 ada, 1 parselde kayıtlı bulunan ve Kültürpark (Fuar) alanının, yeşil alan ve park olarak ayrılan bölümünde "Yeraltı Otoparkı" yapılmak üzere, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.07.2004 tarih, 05.82 sayılı kararı ile plan değişikliğine gidilmiş ve plan değişikliği İzmir Konak Belediye Meclisi'nin 02.09.2005 tarih, 72/152 sayılı kararı ile kabul edilerek, 17.02.2006 tarihinde askıya çıkarılmıştır.

Bazı Oda birimlerimizce yapılmış olan itirazlara yanıt verilmemesi üzerine dava sürecine girilmiş ve sonuç olarak konuya ilişkin uzman bilirkişilerin raporuna göre;

  • 1. Önerilen yeraltı otoparkının Kültürparkın yeşil alan olarak işlevlerini olumsuz etkileyeceği,
  • 2. Kent merkezine ve Alsancak'a hizmet etmesi önerilen yeraltı otoparkının şehircilik ve kentsel koruma ilkelerine uygun olmadığı, getireceği trafik akışı ve yoğunluğunun Kültürpark'ın yeşil alan işlevlerini olumsuz etkileyeceği, doğal tarihi ve kültürel değerlerine zarar verebileceği,
  • 3. Kente hizmet etmesi düşünülen yeraltı otoparkının Kültürpark alanı içinde yer almasının planlama esaslarına da uygun olmadığı,
  • 4. Kültürpark alanının yeşil alan olarak kullanılan bir bölümünün otoparka çevrilmesinin kamu yararına da uygun olmadığı,
  • 5. 2863 ve 3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ilke kararlarına uygun olmadığı

belirtilmiştir. Buna dayanarak İzmir 1.İdare Mahkemesinin 07.06.2007 tarih ve 2006/1510 esas numaralı kararı gereğince;

"Dava dosyasındaki bilgi ve belgelerle , bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde, İzmir Konak İlçesi 218 pafta 1068 ada 1 parselde yeralan Kültürpark alanında "Yeraltı Otoparkı" alanı belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğinde şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, koruma mevzuatına ve kamu yararına uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, açıkça hukuka aykırı bulunan ve uygulanması halinde giderilmesi güç ve olanaksız zararlar doğurabilecek nitelikte olan dava konusu işlemlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27.maddesi uyarınca teminat aranmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde İzmir Bölge İdare Mahkemesinde itiraz yolu açık olmak üzere 31.5.2007 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir"

kararına varılmıştır.

Bu karar uyarınca, Kültürpark, tescilli 2. Derece Doğal Sit ve aktif yeşil alan ve park olduğu için, mevcut yasa ve yönetmeliklere, planlama ilkelerine, imar mevzuatına göre, amacı dışında kullanılamaz, ve yapılaştırılamaz.

Bu nedenle, Yeraltı Otoparkı olarak planlanan ve hukuk sürecine rağmen çalışmalarına başlanılan alanda Anayasa'nın ilgili maddesi gereğince çalışmalara derhal son verilmesi, yeşil alan özelliklerinin geri kazandırılmasına yönelik çalışmalara derhal başlanılması ve uygun bir rehabilitasyon pojesiyle güzel İzmir'imizde yaşamın sürekliliği için otoparktan çok daha ihtiyaç duyulan yeşil alan niteliğinin geri kazandırılması sağlanmalıdır.

Kamuoyuna Saygılarımızla Duyururuz.

 

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Gıda Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
İç Mimarlar Odası İzmir Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi
Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Meteoroloji Mühendisleri Odası İzmir Temsilciliği
Mimarlar Odası İzmir Şubesi
Orman Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi
Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi
Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi
Tekstil Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

 

EGEÇEP – EGE ÇEVRE VE KÜLTÜR PLATFORMU
İZMİR ATATÜRK ORMANI'NI-KÜLTÜRPARKI KORUMA VE ANIT YAPTIRMA DERNEĞİ
İZSEV
ULUSAL BİRLİK PLATFORMU
BİREYSEL KATILIMLAR

Kültürpark Yeraltı Otoparkı Davasının Kronolojik Gelişmeleri için Tıklayınız.

Kültürpark Yeraltı Otoparkı Davasına ilişkin Bilirkişi Raporu için tıklayınız.