Yeni Yayınlar Şubemizde !

Odamız yayını olarak son dönemde basılan kitaplar Şubemizden temin edilebiliyor. “Yargı Kararlarında Planlama”, “Doğa Koruma ve Planlama”, “31. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu: Planlama Meslek Alanı – Geçmişten Geleceğe”, “ISOCARP Samsun ve Konya Bölge Toplantıları”, “Trabzon Koruma Sempozyumu” bu yayınlardan bazıları… Yayınlar Şubemizde yeterli sayıda mevcut durumda.

 

yargiYARGI KARARLARINDA PLANLAMA

Sayın Belma Babacan Tekinbas'ın derleyerek Odamız yayınları arasına eklenmesini sağladığı bu önemli ve nitelikli yayın kentsel planlama alanından, kuram ve uygulama alanına katkı yapacak kapsamlı bir araştırma ve deneyim aktarılmaktadır. İmar mevzu­atı konusunda az da olsa yayın bulunmaktadır. Bu araştırmada ise planla­ma alanı "imar" ile sınırlandırılmamakta, farklı türdeki planların kuram­sal nitelikleri ve mevzuattaki tanımları sunulmakta, mahkeme kararları üzerinden uygulama ilkeleri irdelenmektedir. Başka bir deyişle "Yargı Kararlarında Planlama", planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararı gibi genel ve soyut ilkelerin uygulamadaki karşılıklarını ve detaylı açılımlarını örnekler üzerinden açıklamakta, uzun süredir ve hatta giderek daha yakıcı ihtiyacını hissettiğimiz bu norm ve kodları, ete kemiğe büründürmektedir.

Danıştay ve İdare Mahkemeleri karar örnekleri üzerinden planlamaya ilişkin uyuşmaz­lıklar incelenmekte, dava konusunda mahkemenin yorumu irdelenmekte ve planlamanın uygulama boyutu üzerinden genel ilkeler ve yaklaşımlar sunulmaktadır. Başta farklı ölçeklerdeki imar planları olmak üzere, planlamanın farklı türlerine ilişkin tanım ve örneklerin de yer aldığı bu çalışmada, mevzu­attaki biçime veya içeriğe ilişkin genel kuralların ötesine geçilerek uyuş­mazlık konusu plan örnekleri üzerinden bilimsel ve teknik gerekçelere dayanan yorumlar aktarılmaktadır. Geniş bir deneyim ve kuramsal temelin yansıtıldığı bu ki­tabın, biz şehir plancılarının olduğu kadar, hukukçular, yerel yöneticiler ve uygulama alanında rol alan diğer uzmanlar için önemli bir kaynak ni­teliği taşıyacağı şüphesizdir.

Odamız yönetim kurulu; bu kitabın yayın haline getirilmesini kararlaştırırken kamu yararı odaklı, şehircilik ilke ve esasları ile bunlara bağlı etik kod ve normların geliştirilmesi sürecinde önemli bir aşama olarak gördüğü bu kitabın, planlama ve imar mevzuatına ilişkin yeni düzenlemelere yön vermesi, kuramsal çalışmalara ve planlama pratiğine açılımlar sağla­masını amaçlanmıştır. dkp 

DOĞA KORUMA VE PLANLAMA

Son bir yıldır üzerinde çalışılan "Doğa Koruma ve Planlama" kitabında 2 editör, 19 uzman, 1 fotoğraf editörü ve 13 fotoğraf sanatçısı çalışmıştır. Alanında ilk olan bu kitabın doğa koruma adına ve Odamız çalışmaları çerçevesinde faydalı olacağını umut ediyoruz. 

DSG3131. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu: 
PLANLAMA MESLEK ALANI – Geçmişten Geleceğe
2007

SPO – ODTU UPL

31. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu bildiri ve tartışmaları yayın haline getirilmiştir.

isocarpISOCARP SAMSUN VE KONYA BÖLGE TOPLANTILARI

Bu yıl 42'ncisi İstanbul'da düzenlenen ISoCaRP (International Society of City and Regional Planners) "Dünya Planlama Kongresi" Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Bu toplantıya şehir plancılarının birikim ve deneyimlerini aktarmak amacıyla şubeler bazında bölge toplantıları düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Yapılan hazırlık toplantıları sonucu ISoCaRP Bölge Toplantıları aşağıdaki temalarda ve şehirlerde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Samsun Şubesini etkinlik alanındaki Samsun ilinde "kıyı ile bütünleşme & ayrışma",

TMMOB Şehir Plancıları Odası Çukurova Şubesini etkinlik alanındaki Mersin ilinde "toplumsal ve mekansal ayrışma & bütünleşme",

TMMOB Şehir Plancıları Odası Konya Şubesini etkinlik alanındaki Konya ilinde "ekonomik ayrışma & bütünleşme".

Yukarıda tanımlanan amaç ve kapsam doğrultusunda 23 Haziran'da Samsun'da, 4 Temmuz'da Mersin'de ve 10 Temmuz'da Konya'da ISoCaRP bölge toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bölge toplantılarında, tanımlanan tema ve kapsamlar çerçevesinde dile getirilen düşünceleri belgelemek amacıyla bu yayının düzenlenmesine karar verilmiştir.

Toplantılarımızı belgeleyen bu yayınlar düzenlenirken, toplantılar sırasında yapılan ses kayıtlarından faydalanılmıştır. Mesleki konular etrafında yapılan toplantılara ek olarak bu tür sosyo-mekansal süreçlere de işaret eden temalar etrafında ve yerel farklılaşmaları vurgulayan tartışmaların mesleğin icrasına katkı sağlayacağı ve toplumsal duyarlılıkları arttıracağı düşünülmektedir. 

TKSTRABZON KORUMA SEMPOZYUMU

Ana teması "Doğal ve Özel Nitelikli Kırsal Alanların Koruma Sorunsalları ve Planlama" olarak belirlenen Trabzon Koruma Sempozyumu, TMMOB Şehir Plancıları Odası ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü işbirliğiyle 7-8-9 Aralık 2006 tarihlerinde Trabzon‘da, Karadeniz Teknik Üniversitesi — Konferans Salonunda gerçekleşti.

Rahmet­li Raci Bademli Hocamızın, Odamızın yayınlaştırdığı "Kentsel Planlama ve Tasarım Öğrencilerine Notlar"da yer almış olan korumaya dair şöyle bir tanımlamada bulunmuştur:

"Biz korumacı değil, kalkınmacı, gelişmeci, büyümeci ya da imarcıyızdır. Bu amaçlarla planlar yapar, kültür ve doğa değerlerinin korunması üzerinde ancak bu bağlamda dururuz. Öncelikli amaç, gelişmek olduğu için, koru­ma bir koşul, engel, sınırlayıcı olarak görülür; yani istenmeyendir"

Raci Hocamızın da ifade ettiği gibi, planlamada korumaya yaklaşımlarımızda gelişmenin taham­mül ettiği türden korumayı değil, korumanın izin verdiği bir gelişmeyi esas almak gerekmektedir.

Yeni Koruma Kanunu bu anlamda çok önemli açılımlar getirmiştir. Diyarba­kır Koruma Sempozyumunda da bu açılım ve olanakları tüm boyutlarıyla ortaya konulmuştur. Günümüzde, bu sistematik anlayışın hayata geçirilmesi anlamında biz plancılara ve yöneticilere çok büyük görevler düşmektedir.

Bu bağlamda, günümüzde dünyada ar­tık çok disiplinli ve mekân boyutuyla ele alınan koruma sorunları­nın çözümünde yönelimlerin neler olabileceği konusunun tartışılma­sı; farklı disiplinlerden gelen ve planlama meslek alanında faaliyet gösteren pek çok farklı meslek sahibinin meslek şovenizmini bir kenara bırakıp, açık bir zihinle diğer disiplinlerin koruma konusuna nasıl yaklaştığını anlama­yı, karşılıklı öğrenme sürecini yaşamayı hedefleyen bu sempozyumun bildirileri ve konuşmalar bu yayında bir araya getirilmiştir.

{nomultithumb}