Turizmi teşvik kanununa kısmi iptal istemi

Anayasa Mahkemesi, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun "turizme ayrılan taşınmaz mallardan Hazineye ait olan yerlerle ormanların ilgili kuruluşlarca Bakanlığa tahsis edileceğine" ilişkin hükmün de yer aldığı bazı hükümlerinin iptali istemini bugün esastan görüşecek.

Danıştay 6. Dairesi, 2634 sayılı Kanunu'nun 8. maddesinin, A fıkrasının (1) numaralı bendi ile (b) alt bendinin, C ve D fıkralarının iptaline ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Başvuruyla ilgili ilk incelemesini tamamlayan Yüksek Mahkeme, Danıştay 6. Dairesi'nin istemini bugün esastan görüşecek.

Kanun'un iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenilen hükümleri şöyle:

"(Taşınmaz Malların Turizm Amaçlı Kullanımı) başlıklı 8. maddesi,

A. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde Bakanlığın talebi üzerine, imar planları yapılmış ve turizme ayrılmış yerlerdeki taşınmaz mallardan;

(1) Hazineye ait olan yerlerle ormanlar, ilgili kuruluşlarca Bakanlığa tahsis edilir.

(b) Ormanların, turizme ayrılması ve amenejman planlarının tadili, İşlemleri tamamlandıktan sonra yapılır ve talep tarihinden başlayarak en geç 1 ay içinde tamamlanır.

C. Bu taşınmaz malların yatırımcılara tahsisi, kiralanması ve bunlar üzerine irtifak hakkı tesisine ilişkin esaslar ile süreler, bedeller, hakların sona ermesi ve diğer şartlar Bakanlık, Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanunu ile hükümlerine bağlı olmaksızın müştereken tespit edilir.

D. Bu taşınmaz malları (C) fıkrası uyarınca tespit edilmiş olan şartlarla Türk ve yabancı uyruklu, gerçek ve tüzel kişilere tahsis etmeye Bakanlık yetkilidir. Bu taşınmaz mallar üzerinde bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakları dahil olmak üzere irtifak hakkı tesisi ve bunlardan alt yapı için gerekli olanlar üzerinde, alt yapıyı gerçekleştirecek kamu kurumu lehine bedelsiz irtifak hakkı tesisi, Bakanlığın uygun görüşü üzerine, Maliye Bakanlığınca belirlenen koşullarla ve bu Bakanlık tarafından yapılır."

Haber Ekspres – 07.05.2007