TRAFİĞE BY-PASS

Mil­li­yet EGE 07.07.2008

Yeşildere, Buca üzerinden otogara bağlanacak

Top­lam 7.5 ki­lo­met­re­lik gü­zer­ga­hın ilk eta­bında, Ye­şil­de­re-Men­de­res Cad­de­si bağ­lan­tı­sı ya­pı­la­cak. Me­les Ça­yı ile böl­ge­de bu­lu­nan Ali­ağa-Men­de­res Ray­lı Sis­tem üze­rin­den vi­ya­dükle ge­çi­le­cek. İkinci etapta, Gürçeşme Huzurevi-Onat Caddesi bağlantısı sağlanacak.

7.5 kilometrelik kurtuluş
İzmir’de trafiği rahatlatacak çözümlerden biri için daha Büyükşenir Belediyesi düğmeye bastı. Yeni oluşturulacak 7.5 kilometrelik bir güzergahla Yeşildere, Buca’dan Işıkkent’teki otogara bağlanacak.

16 bina kamulaştırılacak
Projeye göre, Yeşildere Caddesi’ne katlı kavşak yapılacak. Meles Çayı’yla bölgedeki Aliağa-Menderes Raylı Sistem hattı üzerinden, viyadükle Buca’nın Menderes Caddesi’ne geçilecek. Buradaki 16 bina kamulaştırılacak.

Mevcut yollar genişleyecek
İkinci etapta, huzurevinin yanından Çamlık, İşçievleri ve Ufuk mahallelerine ulaşımı sağlayan iki sokağın Onat Caddesi’yle kesiştiği kavşağa kadar, kısım kısım yeni yol açılacak. Mevcut yolların bazı bölümleri de genişletilecek

Otobüs terminaline Buca üzerinden yol

Bucalıların yıllardır özlemini çektiği bağlantı yolu nihayet hayata geçiyor. Yeşildere Caddesi, Buca üzerinden İzmir şehirlerarası otobüs terminaline bağlanıyor. İlk etap çalışması başladı

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Ye­şil­de­re Cad­de­si’ni, Bu­ca üze­rin­den oto­ga­ra bağ­la­ya­cak ye­ni bir ula­şım gü­zer­ga­hı aça­cak. İmar prog­ra­mı­na alı­nan Ye­şil­de­re  Bu­ca  İz­mir Oto­ga­rı bağ­lan­tı­sı­nı sağ­la­ya­cak 7.5 ki­lo­met­re­lik gü­zer­ga­hın ilk eta­bı, Ye­şil­de­re Cad­de­si ile Men­de­res Cad­de­si’nin bir­bi­ri­ne bağ­lan­ma­sı ile ger­çek­le­şe­cek.
Ye­şil­de­re Cad­de­si’nin, Bu­ca üze­rin­den İz­mir Oto­ga­rı’na bağ­lan­tı­sı­nı sağ­la­ya­cak şe­kil­de imar prog­ra­mı­na alı­nan 7.5 ki­lo­met­re­lik yo­lun ilk aşa­ma­sı­nı kap­sa­yan Ye­şil­de­re-Bu­ca Men­de­res Cad­de­si bağ­lan­tı­sı için ça­lış­ma­lar baş­la­dı. İz­mir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si pro­je­nin ilk eta­bı­nı kap­sa­yan 650 met­re­lik bö­lüm­de ka­mu­laş­tır­ma ha­ri­ta­la­rı­nı çı­kar­dı. 

28 parseldeki 16 bina ka­mu­laş­tırılacak
Bu ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da ilk etap­ta Ye­şil­de­re Cad­de­si’nden Bu­ca Men­de­res Cad­de­si’ne, ikin­ci etap ça­lış­ma­lar ise Gür­çeş­me Hu­zu­re­vi ya­nın­dan ge­çen 419/2 So­ka­ğın Onat Cad­de­si ile ke­siş­ti­ği nok­ta­ya ka­dar sü­re­cek. Da­ha son­ra aşa­ma aşa­ma İz­mir Oto­ga­rı’na ka­dar bağ­lan­tı sağ­la­na­cak. İlk kı­sım ça­lış­ma­lar ta­mam­la­nın­ca Bu­ca’ya gi­riş­te ya­şa­nan tra­fik yo­ğun­lu­ğu da ha­fif­le­ye­cek.
Ye­şil­de­re Cad­de­si’nden, kat­lı kav­şak ile Men­de­res Cad­de­si’ne di­rek ge­çi­şi sağ­la­ya­cak ye­ni imar yo­lu için İz­mir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ka­mu­laş­tır­ma ha­ri­ta­sı çı­ka­rıl­dı. Ka­das­tral öl­çüm­le­ri ya­pı­lan ye­ni yol­da ya­sal pro­se­dür ta­mam­lan­dık­tan son­ra ka­mu­laş­tır­ma­la­ra baş­la­na­cak. 650 met­re uzun­lu­ğun­da­ki yo­lun Bu­ca’ya ka­zan­dı­rıl­ma­sı için ya­pı­lan ka­das­tral öl­çüm­ler so­nu­cun­da 28 par­sel­de, 16 bi­na­nın ka­mu­laş­tı­rıl­ma­sı ön­gö­rül­dü. 

Trafik yükü de hafifleyecek
Me­les Ça­yı ile Ye­şil­de­re Cad­de­si üze­rin­de oluş­tu­rul­ma­sı plan­la­nan kat­lı kav­şak ile hem Bu­ca’ya gi­riş ya­pı­la­bi­le­cek hem de Bu­ca’dan Ye­şil­de­re Cad­de­si va­sı­ta­sıy­la Ko­nak ve Ga­zi­emir is­ti­ka­me­tleri­ne gi­di­le­bi­le­cek. 650 met­re­lik al­ter­na­tif yol, 35 met­re ge­niş­li­ğin­de ola­cak. Ye­şil­de­re Cad­de­si’ne pa­ra­lel ola­rak gi­den Ali­ağa  Men­de­res Ray­lı Sis­tem hat­tı ve Me­les Ça­yı da bu­ra­da ya­pıl­ma­sı ön­gö­rü­len kat­lı kav­şak ile ge­çi­le­cek. Ye­ni yol ile il­çe­ye gi­riş gü­zer­gah­la­rı olan Meh­met Akif ve Men­de­res cad­de­le­rin­de ya­şa­nan tra­fik yü­kü ha­fif­le­miş ola­cak.        

Yolun ge­niş­liği 35 met­re ola­cak 
Pro­je­nin ikin­ci etap ça­lış­ma­la­rı da; Gür­çeş­me Hu­zu­re­vi’nin ya­nın­dan Çam­lık ve Meh­tap ma­hal­le­le­ri ile İş­çi­ev­le­ri ve Ufuk Ma­hal­le­si’ne eri­şi­mi sağ­la­yan 419/2 ve 806 So­ka­ğın Onat Cad­de­si ile ke­siş­ti­ği kav­şa­ğa ka­dar ya­pı­la­cak. Bu gü­zer­gah­ta da kı­sım kı­sım ye­ni yol açı­la­cak, mev­cut yol­la­rın ba­zı bö­lüm­le­rin­de 35 met­re­ye gö­re ge­niş­let­me ya­pı­la­cak.

Ne ya­rar sağ­la­ya­cak?
n Kent merkezi ile Bornova ve Karşıyaka yönünden  Yeşildere Caddesi’ni kullanarak Buca’ya gitmek isteyenler, Mehmet Akif Caddesi’ndeki trafik yoğunluğuna  girmeden Menderes Caddesi-Şirinyer-Gürçeşme-Ufuk ve İşçievleri üzerinden Evka-1 ve İZKENT’e ulaşabilecek.
Buca’dan Bornova ve Karşıyaka ile kent   merkezine ulaşmak isteyen vatandaşlar, açılacak   yeni güzergah üzerinden Yeşildere Caddesi’ne   çıkarak, istedikleri istikamete gidebilecekler.
Güzergah üzerinde bulunan Çamlık  Mehtap   ve İsmet Paşa mahallelerine de ulaşım kolaylaşacak.
Buca’ya giriş ve çıkışı sağlayan Mehmet Akif   ve Menderes caddelerinde trafik hafifleyecek.
Buca, Çamlıkule bağlantı yolundan sonra    ikinci bir alternatif güzergah kazanmış olacak.
Buca  Şirinyer üzerinden Karabağlar ve Gaziemir istikametine gitmek isteyenler, Mehmet Akif Caddesi’ni kullanmak zorunda kalmadan, yeni yol üzerinden Yeşildere Caddesi’ne çıkarak istedikleri yere gidebilecekler.
7.5 kilometrelik güzergah tamamlandığında ise hem Buca’nın tamamından hem de Gürçeşme, Eşrefpaşa, Yeşilyurt, Bozyaka, Eskiizmir, Karabağlar, Yeşildere  gibi semtlerden İzmir Otogar’ına ulaşım kolaylaşmış olacak.{nomultithumb}