TORBA KANUN VE SINIRSIZ TALAN ÖZGÜRLÜĞÜ

AKP iktidarının baskı ve hukuka aykırı “torba yasalar”la ikame etmek istediği; sınırsız “talan özgürlüğü” ve “otoriter” yönetim anlayışının sürdürebilirliğj bulunmamaktadır.

EYÜP MUHÇU;  Mimarlar Odası Genel Başkanı;

Son günlerde “Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı” adıyla içinde 68 madde ile 11 adet kanunda değişiklik öngören “torba kanun” niteliğindeki taslak gündeme getirilmiştir. “Taslak” yapılı ve doğal çevreye, kıyılara, sit alanlarına yönelik olarak getireceği tahribatın yanı sıra; mimarlık, mühendislik, planlama disiplinlerini ve mesleki örgütlenmelerini yok sayan, “bilim-demokrasihukuk” normları ile bağdaşmayan içeriği nedeni ile “kaygı verici” olmaktan da öte anlamlar taşımaktadır.. .

Başlangıçta dahi antidemokratik bir sürecin ürünü olan 644 Sayılı KHK ve peşi sıra yayımlanan 648 ve 653 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler, kanunlar, yönetmelikler ve diğer düzenlemeler; Meslek Odaları, yerel yönetimler ve kentleşme süreçlerini dönüştürerek “iktidarın emrine sunan” nitelikleri nedeniyle “kent ve doğanın birer rant aracına dönüştürülmesi” yönündeki düzenlemelerin en önemlileri olarak öne çıkmakta, aynı ‘ zamanda meslek alanımızı ve mesleğimizi yeniden yapılandırmayı hedeflemekte; uluslararası sözleşmeler ve anayasayla güvence altında olan mimarın telif haklarını yok etmeye yönelik düzenlemelerle birlikte, ücretli olarak çalışan meslektaşlarımızın sosyal ve özlük haklarını ortadan kaldıracak değişiklikleri içermektedir. Buna göre:

Kaçak yapılara Af: Taslağa göre kıyılarda 1992’ye kadar yapılmış kaçak yapılara af geliyor. Bu yapılara ruhsat verilecek. Bu da Antalya. Muğla, İzmir, Mersin gibi bir çok turizm bölgelerinde bir sürü yapının kaçak olmaktan çıkması anlamına geliyor.

Kıyılara santral: Kıyı kanununun kimi hükümleri değiştirilerek sahillere artık enerji santralleri kurulmasına imkan tanınmış olacak. Meralar imara açılıyor: Taslakta, kentsel dönüşüm için rezerv alan oluşturmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “kamu yararı” kararı alınarak, 15 gün içinde bu alanların mera vasfının değiştirileceği ve ilgili kurum ile kuruluşlara devredileceği, hüküm altına alınıyor.

Değeri artan evden pay: Bir bölgedeki taşınmazlarda değer artışı olursa, o bölgede taşınmazı olan vatandaşlardan, artan değerin yüzde 45’i kadar para alınacak. Bu paranın yüzde 30’unu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alacak. Geri kalan yüzde 70’i plan değişikliğini onaylayan idareye aktarılacak.

Sitelere AVM’lere mescit: Taslak bu haliyle yasalaşırsa, bağımsız bölümü 100’den fazla olan konut kullanım alanlarında, park ve spor alanı gibi mescit kurma zorunluluğu getirilmiş olacak.

Kıyı çizgisi: Sahilde köklü imar değişikliği yapılıyor. 50 metre olan kıyı kenar çizgisi 10 metreye iniyor. Bu da kıyılarda yapılaşmaya yol açıyor. Türkiye’de AKP iktidarı ile mutlak egemenliğini ilan eden “tarih, kültür ve doğa değerlerini metalaştıran ve toplumsal olan her şeyi ve bütün ülke kaynaklarını pazara sunan ve bunun önünde engel olarak görülen ne varsa her tür hukuksuzluk ve anti-demokratik yöntemler kullanılarak aşmayı hedefleyen” bir anlayış doğrultusunda hazırlanan bir “taslak” bu.

Şu açıkça bilinmelidir ki; AKP İktidarının*baskı ve hukuka aykırı “torba: yasalar”la ikame etmek islediği; sınırsız “talan özgürlüğü” ve “otoriter” yönetim anlayışının sürdürebilirliği bulunmamaktadır. Ülkemizde demokrasinin, ‘ cumhuriyetin kazananlarının, mesleki ve kamusal hakların koşulsuz savunucusu ve aynı zamanda güvencesi olan  Meslek Odaları ‘ iktidarların baskıları karşısında asla boyun eğmemiştir ve Bundan sonra da eğmeyecektir. Meslek Odalarr iktidarın bütün bu antidemokratik, hukuk dışı ve bilimsellikle bağdaşmayan “sindirme ve yok etme” politikaları karşısında “meslek, kamu ve ülke yararı” doğrultusundaki çabalarına ödün vermeksizin devam edeceklerdir.

NE YAPIYORUZ?

Taslağın gündemden kaldırılması için; TMMOB koordinatörlüğünde Meslek Odaları etkinlikler ve kampanyalar gerçekleştiriyor…Çevre ve Şehircilik Bakanlık bürokrasisi ve uzmanları ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bir yandan da üyelere imzaya açılan imza kampanyası yürütülüyor…. illerde TMMOB il Koordinasyon Kurulları etkinlikler yaparak taslağın geri çekilmesi için etkinlikler yapılıyor Meslek Odaları bu amaçla panel, forum, yürüyüş gibi etkinlikler gerçekleştiriyor. TORBA YASA” Taslağı yasalaşırsa; yasanın iptali amacıyla Anayasa mahkemesinde dava açılacak… Bunun için ana muhalefet partisi ve milletvekilleri ile iletişim içerisindeyiz…

KAYNAK: Cumhuriyet Ek – 25/12/2012