TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ’NDEN AÇIKLAMA

Odamız tarafından açılan Konak 23m2c pafta 948 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu alana ilişkin olan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.9.2008 gün ve 01.1932 sayılı kararı onaylanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği İzmir 1. İdare Mahkemesi kararı ile iptal edilmiştir.

Konak İlçesi, Mürselpaşa Caddesi üzerinde yer alan, 2.Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı olan Fuar Alanı ile tescilli karşısı konumundaki 948 ada 1 parsel, mevcut imar planlarında Bitişik Nizam, 7 kat (B-7) yapılaşma koşullu "Metropoliten Aktivite Merkezi" olarak planlanmıştır. Geçtiğimiz on yıl içinde birçok kez yapı yüksekliğinin arttırılması istenen söz konusu taşınmazda, yüksek yapı yapmaya olanak sağlayan plan değişikliği; Konak Belediyesi, İzmir 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun bulunarak İzmir Büyükşehir Belediyesince, kazanılmış toplam inşaat alanının korunması şeklindeki plan notu ilavesi ile onanmıştır.

Söz konusu imar planı değişikliği, bir üst ölçek plan kararı olmaksızın hazırlanmış olması yönüyle yürürlükteki mevzuata açıkça aykırı olmakla birlikte, Basmane bölgesi ve yakın çevresinde var olan yapılaşma, nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırıcı nitelikte, kent silüetine olan olumsuz etkileri ile plan bütünlüğü-planlama esasları ve şehircilik ilkelerine de aykırıdır.

Ayrıca, kültürel, tarihi ve doğal değerleri oldukça yoğun bir şekilde barındıran kentlerden olan İzmir’de yapılacak tüm planlama çalışmalarında bu özelliklerinin öncelikli olarak ele alınması bir planlama ilkesi gereğidir. Ancak, yapılan plan değişikliğinde, planlama bölgesinin bu özellikleri de dikkate alınmamıştır.

Odamızca bu gerekçelerle açılan davada, İzmir 1. İdare Mahkemesi plan değişikliğinin,

  • Dava konusu parselin arsa büyüklüğü, arsa biçimi ve arsa konumunun yüksek bir yapının yapılmasına elverişli olmadığı,
  • 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin “1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı” ile uyarlı olmadığı,
  • 1/1000 ölçekli uygulama imar planının ivedilikle revizyon gerektirdiği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanıp onaylanmadan, 1/1000 ölçekli planda yapılan değişikliklerle şekillendirilmeye çalışılmasının teknik açıdan planlama ilke ve esasları ile uyarlı olmadığı,
  • Benzer nitelikteki diğer parsellerden farklı olarak ve ayrıcalıklı bir biçimde dava konusu parselde yüksek yapı yapma hakkının plan değişikliği ile verilmesinin, planlamanın eşitlik ilkesiyle uyuşmaması

nedenleri ile imar mevzuatına, planlama ilkeleri, şehircilik esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı gerekçeleri ile iptal etmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan “1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı”, İzmir kentinin tarihi çekirdeği olan Kemeraltı merkezi üzerindeki baskıların yok edilmesi ve Turan, Salhane ve Liman arkası bölgesindeki eski kent dokusunun yenilenerek kent ekonomisine kazandırılması amacıyla, Turan-Alsancak arasındaki bölgeyi yeni gelişme alanı olarak göstermekte, çok katlı yapılaşmaları bu bölgeye yönlendirmektir. Üst ölçek planın bu politikasının aksine parsel bazında, sadece yatırımcıların talepleri göz önüne alınarak onaylanan plan değişiklikleri planlama ilkeleri, şehircilik esaslarına ve kamu yararına aykırıdır.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi,  toplumsal ve kamuya yönelik sorumluluklarını yerine getiren etkin görev anlayışını sürdürmeye devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. 07.06.2010

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu