TMMOB Bilirkişi Yönetmeliğinde Değişikliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilirkişi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27 Haziran 2010 tarih ve 27624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

              MADDE 1 – 5/5/2005 tarihli ve 25806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilirkişi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.             

 “d) En az üç yıllık mesleki deneyim ve Oda üyeliği geçmişine sahip,”            

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.            

  “Birlik, Oda, Şube Yönetim Kurulları ile Temsilcilik Kurulları asıl ve yedek üyelerinin Oda tarafından verilen bilirkişilik hizmetlerinde görev üstlenmemeleri esastır. Ancak zorunlu olarak bilirkişilik üstlenilmesi durumunda ücret alınmamak kaydıyla görev alınabilir. Bu durumda takdir edilen bilirkişilik hizmet bedeli Odaya gelir olarak kaydedilir.”            

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

 MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.