TMMOB Basın toplantısıyla Şubemize destekte bulundu.

EXPO'YA DEĞİL KARMAŞADAN RANT ÇIKARMAYA KARŞIYIZ
TMMOB, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'ne yönelik olarak kamuoyunda ve basında gerçekleşen çirkin kampanya nedeniyle bir basın toplantısı düzenleyerek desteğini bildirdi…

TMMOB Yönetim Kurulu ve İzmir İKK bileşenleri 24 Kasım 2007 tarihinde yapılan toplantıda,  yargıya taşınan EXPO 2015 yer seçimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tepekule Kongre Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yönetim Kurulu Üyeleri Sabri Orcan ve Halil Gezer ile İzmir İKK Sekreteri Ferdan Çiftçi, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Çilingir, Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özsakarya, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Jale Alel katıldı.


EXPO'YA DEĞİL KARMAŞADAN RANT ÇIKARMAYA KARŞIYIZ

Bilindiği üzere TMMOB Şehir Plancıları Odamız, İzmir Büyükşehir Belediyesi Nazım İmar Planlarında ve Tarım İl Müdürlüğü'nce tarım arazisi olarak gösterilen İnciraltı bölgesi için, sonradan ortaya çıkan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın planı üzerine yaşanan plan kargaşasına son verilmesi konusunda çeşitli başvurularda bulunmuş, yapılan tüm başvurularının sonuçsuz kalması sonucunda konuyu yargıya taşımıştır. Yapılan başvuru daha sonra basın açıklaması yoluyla kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Açıklamanın hemen ardından bazı basın organlarında; yapılan başvurunun bilinçli olarak EXPO çalışmalarını olumsuz yönde etkileyeceği iması yaratılmaya çalışılmış, Şehir Plancıları Odamız yargısız infaza uğramış ve linç edilmeye çalışılmıştır. Yapılan açıklamalar yapıcı nitelikte eleştiri boyutlarını aşmış, hukukun üstünlüğünü yok sayan saldırı ve hakaret boyutlarına ulaştırılmıştır. TMMOB son günlerde bilinçli ve kasıtlı olarak sürdürülen bu linç kampanyası karşısında aşağıdaki hususları kamuoyunun dikkatine sunmayı görev bilir.

1. TMMOB ve bağlı İzmir örgütleri İzmir'in EXPO 2015 projesini bütün güçleriyle desteklemekte, buna bağlı olarak yapılan her türlü çağrılara yanıt vermekte, katıldıkları çalışmalarda bu sürece ellerinden gelen katkıyı koymakta ve hatta EXPO 2015 Danışma Kurullarına da katılmaktadırlar.

2. Bu amaçla İzmir'de konuyla ilgili olarak düzenlenen ulusal ya da uluslarası tüm etkinliklerde EXPO'yu tanıtmaya çalışmakta, yapılan tüm kampanyalara katılarak uluslarası düzeyde girişimlerde bulunmaktadır.

3. TMMOB ve bağlı birimleri olarak ayrıca İzmir'de düzenlenen bilimsel etkinliklerde EXPO ana temasına uygun, temalar belirlenmektedir. Son olarak TMMOB Makina Mühendisleri Odamızca İzmir'de düzenlenen 8. Ulusal Tesisat Mühendisliği kongresinin teması bu anlayışla "sağlıklı kentler için sağlıklı yaşam hacimleri" olarak belirlenmiştir.

4. Aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyemizin yürütmekte olduğu "Sağlıklı Kent İzmir" projesinin EXPO 2015 kararında belirleyici bir fonksiyonu olacağı bilinciyle bu projeye tüm Oda Şubelerimizce uzmanlık alanları ile ilgili etkin katılım sağlanmakta ve hatta projenin çeşitli çalışma gruplarında yürütücülük görevleri dahi yürütülmektedir.

5. Bu süreç içerisinde yer seçimi konusunda bilimsel veriler ışığında araştırma ve değerlendirmeler yapılmış, varılan öneri ve sonuç kamuoyuyla paylaşmıştır.

6. Ancak İzmir'de daha önce birçok kez karşılaştığımız, bilimsel verilerden uzak, "ben yaptım oldu" mantığıyla, yer seçimi konusundaki plansız programsız çalışma anlayışı bu projede de karşımıza çıkmıştır.

1. Süreç içerisinde İzmir kamuoyunda yapılan öneriler dikkate alınmadan, İzmir Büyükşehir Belediyesi de devre dışı bırakılarak Hükümet tarafından İnciraltı bölgesi EXPO alanı olarak ilan edilmiştir.

2. Ancak mevcut alan üzerinde hali hazırda üç adet farklı plan bulunmaktadır. Bunlardan birincisi İzmir Büyükşehir Kentsel Bölge Nazım Planıdır ve bu planda söz konusu alan tarımsal nitelikli araziler sınıfında yer almaktadır (Ek.1). İkinci plan Çevre ve Orman Bakanlığı'na ait Manisa, Kütahya İzmir Çevre Düzeni Planıdır ve bu planda da aynı bölge tarım arazisi olarak tanımlanmıştır (Ek.2) . Bölgeye ait üçüncü plan ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait plandır. Ancak bu planda anılan bölgenin bir bölümü "Fuar Alanı" olarak tanımlanmıştır (Ek.3).

3. Bu durum bölgenin geleceği hakkında bir karmaşaya neden olmakta, bu bulanık ve karmaşık ortam özellikle EXPO 2015 alanı dışında kalan alanlar için var olan rant hesaplarına fırsat yaratmaktadır.

4. Şehir Plancıları Odamız tüm bu karmaşanın giderilmesi amacıyla 10.07.2007 tarihinde plana itirazda bulunmuş, yapılan başvuruya 60 günlük yasal süresi içerisinde herhangi bir yanıt verilmemiştir. Bu süre sonunda anılan planın iptali için yargıya başvurulması zorunlu olmuştur. Söz konusu dava, yukarıda açıklanmaya çalışılan plan kargaşasına son vermek, planlama ilke ve gelenekleri açısından dünya çapında bir organizasyon olan EXPO 2015'e uygun ve Fuar Alanı dışındaki çevreyle de uyumlu, ciddi bir planın gerçekleşmesini hedeflemektedir. Plan bütün planlama geleneklerine ve tekniğine aykırı olarak hazırlanmış, bilimsel ve teknik içerik ve ciddiyetten uzak olma özelliğiyle EXPO 2015 gibi ciddi ve uluslararası ölçekte büyük bir organizasyona yakışmamaktadır.

5. Öncelikle yapılması gereken ülkemiz ve kentimiz kaynaklarını akılcı ve kamu yararını esas alarak planlamaktır. EXPO 2015 yerleşim planının, kentimizin doğal nitelikleri ve ekolojik hassasiyetlerini dikkate alarak, plan kararlarına uygun ve sınırlı bir yapılaşma öngörerek, organizasyon sonrasında kamusal kullanım amaçlı bir anlayışla düzenlenmesi temel ilke olmalıdır. Ancak, tüm İzmirliler tarafından İzmir'e kazandırılması için çaba harcanan EXPO 2015'i yoğun yapılaşmayı hedefleyen gizli rant hesaplaşması için manivela olarak kullanmak isteyenlere izin verilmemelidir.

6. Hiç bir kontrol ve denetimden hoşlanmayan, yasalara ve yargı kararlarına zerre saygısı olmayan, kendilerini kentin ve tüm İzmirlilerin tek sahibi gören, hukukun üstünde sayan bir gurup, kapalı kapılar ardında yaptıkları gizli kapaklı kulisleriyle EXPO projesini de rant hesaplarına alet etmeye çalışmaktadır.

7. "Daha İyi bir Dünya için Yeni Yollar ve Herkes için Sağlık" temasıyla aday olduğumuz EXPO 2015 için seçilen yerin planlamasının da aynı tema anlayışıyla yapılmasını öneriyor, kentimizin geleceğinin rant politikaları ile ipotek altına alınmasına izin vermeyeceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz.

8. TMMOB, plansız programsız, ‘ben yaptım oldu' anlayışıyla, kamu yararı ve hukuk ilkelerini hiçe sayan ve ranta hizmet eden politikalara karşı çıkmıştır. Ancak kentin ve kentlinin yararına tüm projelerin yanında yer almış (kordon projesinde olduğu gibi), yaşama geçmesinde çaba harcamıştır.

9. Bu konuyla ilgili yapılan tüm açıklamaların tarafımızdan dikkatle izlendiğini, konu üzerinde hiçbir yapıcı eleştiri amacı olmayan, doğrudan saldırı ve hakaret amacı taşıyan açıklama sahiplerinin yargı önünde hesap vereceklerinin bilinmesini

KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA DUYURURUZ.

Mehmet SOĞANCI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
{nomultithumb}