Tekel Davasında Yürütmeyi Durdurma Kararı

Konak ilçesi, 1823 ada 17 parsel sayılı taşınmazın tali iş merkezi alanı olarak belirlenmesine ilişkin 11.3.2008 günlü 2008/20 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli imar planının iptali istemi ile açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

Bilirkişi incelemesi sonucunda hazırlanan raporda dava konusu plan değişikliklerinin;

 • yapı yoğunluğunu artırması,
 • artan yapı yoğunluğunun gerektirdiği donatı alanlarının ayrılmaması,
 • Mevzuat gereği kaldırılan bir donatı alanının eşdeğer bir alanda karşılanması gerektiği yönündeki hükmünün yerine getirilmemesi,
 • yeni arazi kullanım kararının içerdiği esnek mekânsal kabullerin ekonomik getirinin maksimizasyonuna endeksli bir planlama stratejisi gütmesi,
 • önerilen arazi kullanım politikasını gerekçelendiren kamu yararı içeriğinin toplumsal/kamusal odaklı değil, tüketim ihtiyacı üzerinden tarif edilmesi,
 • ilgili mevzuatın çevre imar bütünlüğünü bozmayacak imar tadilatlarının yapılması gerektiği yönündeki hükmüne karşın plan değişikliğiyle önemli bir arazi kullanım değişikliğinin getirilmesi,
 • parsel ölçeğindeki plan kararlarıyla bölgesel ölçekte bir değişim amaçlanması ve üst ölçekli planlarla öngörülmemiş olan yeni bir çekim noktası oluşturulmak istenmesi,
 • çevre kullanımlarla kurulması gereken ilişkinin dikkate alınmamış olması,
 • ulaşım ilişkilerinin yönünü değiştirecek güçte bir arazi kullanım kararı olması, işlevli uyumlu yeni bir otopark alanlarının bulunmaması,
 • mevzuat gereği ilgili İdarelerin görüşlerinin biçimsel olarak alınması,
 • dava konusu 1823 ada 17 No’lu parselin tescilli yapıların koruma alanı içinde bulunması nedeniyle yapı ölçeğinde koruma bölge kurulunun görüşüne başvurulması gerektiği halde eksik işlem tesis edilmesi

hususları dikkate alınarak şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bilirkişi raporu doğrultusunda Danıştay 6. Dairesince alınan karar ile plan değişikliğine ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Üyelerimize ve kamoyunun bilgisine sunarız.