İşte Kıyı Yağması Planı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın, ”kıyıların tamamen halka açılmasını sağlama” amacıyla hazırlandığını öne sürdüğü Kıyı Yasası’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısı Taslağı kıyıları büyük bir yapılaşma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Taslakla, kıyılarda plana aykırı yapılmış yapı ve tesislere de imar affı getiriliyor.
Cumhuriyet, 29.03.2006

İşte kıyı yağması planı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın, ”kıyıların tamamen halka açılmasını sağlama” amacıyla hazırlandığını öne sürdüğü Kıyı Yasası’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısı Taslağı kıyıları büyük bir yapılaşma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Taslakla, kıyılarda plana aykırı yapılmış yapı ve tesislere de imar affı getiriliyor. Taslaktaki kritik maddelerden bazıları şunlar:

4 Taslağın 6. maddesi ile eski yasanın aynı maddesinin başlığı, ”Kıyının Korunması, Yapı Yasağı, Kıyıda, Dolgu Alanı ve Su Alanında Planlama ve Yapılaşma” olarak değiştiriliyor. Maddeyle, kıyıda dolgu ve su alanında imar planı kararı ile ”köprü, karayolu, demiryolu, hava meydanı, terminal, gar, açık otopark, park, yeşil alan, açık spor alanı, açık yüzme havuzu, su sporlarına yönelik zorunlu tesisler ve çocuk bahçeleri gibi teknik ve sosyal altyapı kullanımları ile sökülüp takılabilir elemanlarla inşa edilen lokanta, çay bahçesi, sergi üniteleri ve idare binalarını içeren fuar ve rekreasyon alanları gibi kıyının kamu yararına kullanımına yönelik altyapı ve tesisler” yapılabileceği belirtiliyor.

Anayasa ihlal ediliyor
4 Taslağın 8. maddesi ile eski yasanın 7’nci maddesinin başlığı ”Kıyı, Dolgu ve Su Alanında Planların Hazırlanması ve Onayı” olarak değiştiriliyor. Maddeyle, kıyıdaki işletmeler için yatırımcıya fizibilite hazırlama olanağı getiriliyor. Maddede, ”Kullanımlara ilişkin imar planı teklifi, yatırımcı tarafından mevzuata uygun olarak ve fizibilite raporu ile birlikte hazırlanır, hazırlatılır ve İl Özel İdaresi’ne sunulur. Teklif, 15 gün içinde İl Özel İdaresi’nin görüşü ile birlikte Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na gönderilir. Bakanlık, teklifi 15 gün içinde konusuna göre, ilgili kurum ve kuruluşlara görüşlerini almak üzere gönderir. İlgili kurum ve kuruluşlar 45 gün içinde teklife ilişkin görüşlerini iletir” deniyor.

4 Taslağın 13’ncü maddesiyle getirilen ek maddeyle, ”Kıyıda yapılacak yapı ve tesislerin özel mülkiyete konu arazilere rastlaması durumunda, bu arazilerin kamulaştırma bedelleri yatırımı yapan kurum, kuruluş ve kişilerce karşılanır” hükmü getiriliyor. Böylece, kıyıdaki kamulaştırmalar, bir bakıma, kıyıda yatırım yapacak yatırımcıya bırakılıyor. Oysa anayasanın 43. maddesinde, kıyılarda özel mülkiyetin söz konusu olamayacağı belirtiliyor.

4 Taslaktaki 15’inci maddeyle getirilen geçici hükümde de ”İmar planı bulunmamakla birlikte mevzuata uygun yapılmış yapı ve tesislerin bulunduğu alanlarda bu yapı ve tesislerin cephe hatlarını birleştiren doğrusal çizgi sahil şeridi sınırı kabul edilerek imar planları hazırlanır. Gerekiyorsa mevcut imar planları bu madde hükmüne göre revize edilir” hükmü getiriliyor.