Taklit çevre planı kabul edilmedi

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından bir yıl önce ihalesi yapılan Muğla-Aydın-Denizli illerinin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın taslak projesi Muğla İl Genel Meclisi tarafından ileride hukuki problemler yaratacağı iddiası ile kabul edilmedi .

Bakanlık tarafından 31 Ocak 2007 tarihine kadar süre tanınan Çevre Düzeni Planı ile ilgili olarak, planı hazırlayan Ankara'daki Kutluay Planlama tarafından gönderilen taslak plan üzerinde yapılan incelemede planın Mersin ile büyük oranda paralellik gösterdiği belirtilerek, "Özel çevre alanları haricinde planın tamamı Mersin iline uyarlanmış. Bu taslak plan ileride birçok hukuki sorun yaşatır" denilerek şirkete geri gönderildi.

Muğla İl Genel Meclisi İmar Komisyonu Başkanı Saffet Karabıyık, "Aydın-Muğla-Denizli 1/100.000 ölçekli çevre Düzeni planının kısa süreçte incelenmesi gerektiği belirtildiğinden İl Genel Meclis Üyeleri, İmar bayındırlık Komisyon üyeleri, Daire Müdürleri, Belediyeler, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Ziraat Mühendisleri Oda yetkilileri ile çeşitli toplantılar yapıldı ve tespit edilen eksiklikler ve itirazları maddeler halinde ilgili şirkete sunduk. Bu plan makro bir plandır. Bakış açısı, hareket alanı geniş olan bir plandır. İlimizde her köyün veya belde ya da ilçenin fiziki durumları farklıdır. Yapılaşma koşulları, nüfus artış oranları, arsa değerleri farklı olması gerekirken, taslak planda Mersin için hazırlanan taslak planla tamamen benzerlik göstermektedir. Planlarda değişiklik yapma yetkisi İl Belediyesi ve İl Genel Meclislerinde olması gerekirken, burada Çevre Düzeni Planı yapma ve onaylama yetkisi kısıtlanmıştır. Yapılan planlama ile 1/100.000 ölçeğinin gösterebileceği ayrıntıdan çok, 1/1.000'lik ve 1/5.000 plan ayrıntılarını belirtir durumdadır. Bölgeler arası farkların ve bu farkların bölgesel ilişkilere yansıtılmadan planlama kararlarının üretildiği, plan ve plan notlarından anlaşılmaktadır. Plan uygulama stratejisinden yoksun olup, gerçek talepleri ve ihtiyaçları karşılamamaktadır. İmar planları, mülkiyet hakkından doğan itilafları yok etmek, ya da asgariye indirmek için hazırlanır. Ancak bu plan ilin problemlerini ortadan kaldırmaktan çok, büyük hukuksal itilaflar yaratacaktır. Orman alanlarına ilişkin yapılan açıklamalar hiç bir kısıtlama getirilmeden izin verilmiş, halbuki özel mülkiyet alanı veya tahsissiz olup, hazine adına tescilli orman dışı alanlar var. Buralarda ifraz yapılamaz deniliyor. Bu plan kararı ile orman alanlarını kullanıma açmış durumdadır. Plan notlarının 7.14 maddesinde mesire alanları orman içi dinlenme alanlarında hiç bir kısıtlama içermeyen plan notu getirilmiştir. Bu tehlikeli bir madde olup, hiç bir kısıtlamasız 100 dönüme 6 dönüm inşaat izni getirir ki, bu da orman alanlarının yok edilmesi anlamına gelir." dedi.
İmar komisyonu Başkanı Karabıyık, taslak Çevre Düzeni planının ileride hukuksal problemler ortaya çıkarabileceğini belirterek, "Muğla ilinde Özel Çevre Koruma Kurumu başkanlığının ve Turizm Bakanlığı'nın ayrı ayrı plan yapma yetkilerinin bulunduğu göz önüne alınarak taslak planın kısıtlayıcı hükümler içeren bir plan olduğu için önümüzdeki 50 yıl içerisinde birçok sorunları katlayarak büyüteceğinden taslak plan uygun görülmedi" diye konuştu.