‘Sorunlu bölgeler’ dönüşüm kapsamında

'Sorunlu bölgeler' dönüşüm kapsamında

Kıyı ve orman alanları içindeki "sorunlu bölgeler", dönüşüm uygulaması kapsamına alınıyor.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, geçen yasama döneminde Meclis'e sevk edilen ancak kadük olan Dönüşüm Alanları Yasa Tasarısını güncelleyerek, Başbakanlığa gönderdi. Yeni düzenlemeye göre, kıyı kenar çizgisi tespitinden önce tapu tescili yapılarak mülkiyete konu edilen kıyı alanları ile sahil şeridinin yapılaşmaya konu edilemeyen ilk 50 metresinde kalan özel mülkiyete tescilli alanlar, "dönüşüm" çalışması kapsamına girecek. Orman alanında bulunmasına rağmen orman kadastrosu yapılmamış olması nedeniyle tapu tescili özel mülkiyet adına yapılan orman alanları ile orman vasfını kaybeden ancak yapılaşma baskısı altındaki yerler de uygulamaya tabi tutulacak. Kıyı alanlarıyla ilgili kapsam belirlenirken Bayındırlık ve İskan Bakanlığının, orman alanlarıyla ilgili de Çevre ve Orman Bakanlığının görüşü esas alınacak.
Taslakta, söz konusu alanların "Dönüşüm Alanları Yasası" kapsamına dahil edilmesiyle Kıyı Kanunu ve Orman Kanununa uygunluk sağlanacağı kaydedildi.

Dönüşüm yapılacak alanlar

Taslağa göre, 'afet tehlike ve riski altındaki alanlar', 'kentsel ve teknolojik risk alanları', 'fiziki, ekonomik ve sosyal çöküntü alanları', 'sosyal ve teknik altyapının yetersiz olduğu alanlar' ile 'niteliksiz ve kimliksiz yerleşme alanlarında' dönüşüm gerçekleştirilecek. Bu çerçevede söz konusu alanlarda sağlıklı ve güvenli yaşam çevreleri oluşturmak amacıyla iyileştirme, tasfiye, yenileme ve geliştirme çalışmaları yapılacak. Dönüşüm alanı sınır teklifi, dönüşüme konu sahadaki sorunların analizi ve gerekçe değerlendirmesi, ihtiyaç programı ve ön projeyi kapsayan gerçekleştirilebilirlik analizine dair rapor ile alanın koordinatlı sınır haritasını içeren teknik belgelere dayalı hazırlanacak.
Dönüşüm alanları, toplam 5 hektardan küçük olmayacak. Alanlar, belediye ve mücavir alan sınırları içinde "belediye meclisi", dışında "il genel meclisi", büyükşehirlerde de ilgili belediyenin görüşü alınarak "büyükşehir belediye meclisi" tarafından tespit edilecek. Dönüşüm alanı sınırları, karar tarihinden itibaren 30 gün süreyle ilan edilecek. Vatandaşlar bu süre içinde itirazda bulunabilecek.

Gecekondu sahiplerine 20 yıl vadeli konut

Dönüşüm alanı sınırları içinde 12 Ekim 2004 tarihinden önce gecekondu sahibi olanlar ile dönüşüm alanı sınırlarının kesinleştiği tarihten en az 2 yıl öncesinden itibaren söz konusu yerde ikamet edenlere, 20 yıl vadeyle sosyal konut sağlanacak. İdare dönüşüm amaçlı imar planı çerçevesinde değerleme yaptırmaya, uygulamaya ve mülkiyet haklarının dağıtımına yetkili olacak. Taslakta, idarenin bu yetkilerin kullanımı ile ilgili izleyeceği usul ve esaslara yer verildi. Ayrıca, mevzuata uygun yapıların boşaltılması ve yıkılarak kaldırılmasında "anlaşma yolu"nun esas olduğu vurgulandı. Anlaşma kapsamında idare, proje tamamlanıncaya kadar geçen süre içinde geçici konut tahsisi veya kira yardımı yapılabilecek. Anlaşma sağlanamadığı takdirde taşınmazlar kamulaştırılacak. Bu nitelikteki kamulaştırma kararlarına karşı sadece bedel bakımından dava açılabilecek. Dönüşüm alanlarında gayrimenkul mülkiyeti, menkul değere de dönüştürülebilecek. İdare veya proje ortaklığınca, bir bağımsız bölüme karşılık gelmeyen küçük ve parçalı hisseler karşılığında gayrimenkul sertifikası veya menkul kıymet belgesi verilebilecek. Taşınmazın bedeli paraya çevrilerek, hak sahibine ödenebilecek.

Haber Ekspres / 28.04.2008