Seyrantepe’ye şok itiraz

MİMARLAR ODASI BÜYÜKKENT ŞUBESİ, ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA DAVASI AÇTI

Seyrantepe'ye şok itiraz

İstanbul 9. İdare Mahkemesi'ne başvuran mimarlar, arazinin imar planında yapılan son değişikliğin hukuka aykırı olduğunu iddia etti. Davada durdurma kararı alınırsa, stat inşaatı uzun süre askıda kalacak

ÖZEL HABER / Ömer Erbil


Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, TOKİ tarafından Galatasaray için Seyrantepe'de yaptırılan, Ali Sami Yen Spor Kompleksi inşaatında yürütmeyi durdurma davası açtı. İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nde 09.01.2008 tarihinde açılan davada, 52 bin kişilik stadın yapılacağı parselin, Mimarlar Odası 1/10 bin ölçekli İstanbul çevre düzeni planında "ağaçlandırılacak alanlar" lejandında olduğu, ancak 1/5 bin ölçekli planda hukuka aykırı plan değişikliği yapılarak "spor tesisi alanı, sağlık tesisi alanı ve park alanı" olarak düzenlendiğine dikkat çekildi. Mahkemenin "yürütmeyi durduma" kararı vermesi halinde stat inşaatı uzun bir süre askıya alınacak.
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 5 Haziran 2007 gün ve 27967 sayı ile hazırlayarak ilettiği ve davalı idarede askıya çıkarılan Şişli Seyrantepe 4 Pafta, 3 Ada, 29 parsel hakkındaki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine Mimarlar Odası, 03.09.2007 tarihinde itiraz etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu itirazı dikkate bile almadı. Bunun üzerine oda yürütmenin durdurulması ve daha sonra idari işleminin iptali noktasında İstanbul 9. İdare Mahkemesi'ne gitti.

"Yasalara aykırı"

Mimarlar Odası'nın dava dilekçesinde gerekçe şöyle açıklandı:
"Dava konusu plan çalışmaları halen sürmekte olan 1/25 bin ölçekli İstanbul nazım imar planlarının onama işlemi tamamlanmadan hazırlanmıştır. İstanbul genelinde yapılacak olan tüm alt ölçekli planların bu çerçeve düzeni planına uygun olarak hazırlanması gereği son derece açıkken ve söz konusu parselde önerilen yoğun fonksiyonların yaratacağı ulaşım talepleri hiçbir ulaşım planına ve kararına bağlı olarak incelenmesi gerçekleşmeden yapılan bu plan teklifi, kentsel yapılaşma koşulları açısından ciddi sakıncaları barındırmakta; bölgede yapılaşma, nüfus ve trafik yoğunluğunu artırmaktadır. Böyle bir uygulama 3194 sayılı İmar Kanunu'nda tanımlanan plan hiyerarşisine ve 1/5 bin ölçekli plan üzerinden avan projeye göre uygulama yapılamayacağı yönündeki yerleşik yargı kararlarına da aykırı nitelik taşımaktadır."

'Kent yaşamını tehdit ediyor'

Dava dilekçesinde, Seyrantepe'deki yapılaşmanın kent sağlığını da tehdit edeceği öne sürülerek şöyle denildi: "Kentin gelişiminin 'kentin oksijen kaynağı niteliğinde olan' ormanların bulunduğu kuzey hattına doğru olmasının uzun vadede çok ciddi ekolojik zararlara neden olacağı açıktır. Kentin gelişiminin kuzeye doğru olmasını özendirci nitelikte olan ekolojik, topografik ve jeolojik açıdan hassasiyetle yaklaşılması gereken bir bölgede yoğun bir yapılaşma öngören yargılama konusu idare işlemin tesisinde kamu yararı bulunmamaktadır."

Milliyet / 23.01.2008