Santralda baro devrede

Aliağa’da kurulmak istenen termik santrala karşı Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Karşıyaka Belediyesi’yle birlikte dava açtı

Santralda baro devrede

Dava dilekçesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası mahkemeye ihbar edildi. Bu kurumların da kamu yararı doğrultusunda sürece dahil olması istendi.

OZAN YAYMAN

İzmir Barosu, Aliağa’da, ithal kömüre dayalı biçimde kurulması planlanan termik santral için Çevre ve Orman Bakanlığı'nca verilen ÇED olumlu belgesinin, ilk olarak yürütmesinin durdurulmasını ardından da iptali istemiyle yargıya başvurdu. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Karşıyaka Belediyesi’yle birlikte dava açan baro, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası'nı da ihbar ederek, her üç kurumun da, açılan davada, yanlarında olmasını istedi. Bu duruma gerekçe olarak, Aliağa’daki santralın, anılan kurumların yararını doğrudan etkileyecek nitelikte olması gösterildi.

Aliağa'nın Çakmaklı Köyü sınırı içinde ENKA ve İzmir Çelik AŞ tarafından yapımı planlanan santral için ENKA'nın yaptığı başvuru sonucu, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu raporunun iptalini, ondan önce de, dava sonuçlanıncaya kadar yürütmesinin durdurulmasını isteyen baro, aksi durumun, geri dönüşü olmayacak zararlara yol açacağını vurguladı. İzmir Barosu’nun savunmanlığını yapan Avukat Enis Dinçeroğlu, “Hukukun üstünlüğünü savunmak ve korumak işlevine sahip bir meslek örgütü olan İzmir Barosu Başkanlığı'nın böylesine açıkça hukuka aykırı bir idari işlem aleyhine dava açma hakkını kullanması kaçınılmaz bir durumdur” dedi.

Dava dilekçesinde, santralın saatte 240 ton kömür yakacağının raporlara yansıdığı bildirildi. Kömürün Güney Afrika, Kolombiya, Endonezya, Rusya gibi ülkelerden satın alınacağına dikkat çekilerek, “Günde 5 bin ton kömür yakması planlanan santral, bölgenin tüm doğal ve kültürel değerleri için büyük tehdit oluşturacaktır” denildi.

Dava dilekçesinde, CHP İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, yanı sıra EGEÇEP, Çağdaş Hukukçular Derneği, Çevre Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ve Peyzaj Mimarlar Odası'nın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun ENKA’ya verdiği, “Enerji Üretim Lisansı”nın iptali ve yüretmesinin durdurulması istemiyle açtığı davada, yürütmeyi durdurma kararı alındığı anımsatıldı.

Santral için Çevre ve Orman Bakanlığı'nın, ENKA’ya, 5 Mayıs 2010 tarihinde, ÇED olumlu raporu verdiği belirtilen dava dilekçesinde, EPDK’nin görevlerini belirleyen Elektrik Piyasası Yasası’na vurgu yapıldı. Buna göre yenilenebilir enerji kaynaklarının özendirilmesi yönünde tedbirler almanın EPDK’nın görevi olduğuna dikkat çekilerek, “İthal kömüre dayalı termik santral başvurularına lisans verilmesi bu görevle çelişmektedir” yönünde görüş belirtildi. Dilekçede, Türkiye’nin, Kyoto Protokolü’nü imzaladığı ve buna göre atmosfere karbon salınımının sınırlandırılması konusunda, yükümlülük altına girdiği vurgulandı. Aliağa’da ya da ülkenin başka yerinde gündeme getirilen termik santrallarla bu yükümlülüğün yok sayıldığına dikkat çekilerek, imzalanan uluslararası anlaşmalara uyulması gerektiği anımsatıldı.

Çevre ve Orman Bakanlığı'nın söz konusu ÇED olumlu belgesine olur vermesinin, kamu yararı dışında bir amaca hizmet ettiği konusunu gündeme getirdiğine dikkat çeken Avukat Dinçeroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın da, açtıkları davaya taraf olmaları gerektiğini söyledi. Dinçeroğlu, Aliağa’da işletilecek bir termik santralın üç kurumun da ilgi alanına girdiğini belirterek, “Üçüncü kişinin, verilecek hükümle kendisinin etkileneceği davadan haberdar olması çoğu kez tesadüfidir. İhbar, davanın açıldığının taraf olmayan üçüncü kişiye duyurulması anlamını içeriyor. Bu yolla, üç kurumu da, söz konusu davanın açıldığından haberdar ediyor ve yanımızda görmek istediğimizi bildiriyoruz” dedi.

Kaynak: Cumhuriyet Ege – 06.07.2010