SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ŞEHİRLER İÇİN KAMUDA ÇALIŞAN ŞEHİR PLANCISI SAYISI ARTIRILMALIDIR

Bugüne kadar birçok şehirde açılan ve kısıtlı öğretim elemanı sayısı ve yetersiz mekânsal donatı olanaklarına rağmen  bu yetersiz koşullarda eğitim vermeye uğraşan Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden her sene binlerce öğrencimiz mezun olmaktadır.

Afet risklerine karşı bütüncül sakınım planlarının hazırlanması, kentlerimizin kamu yararı doğrultusunda mekânsal gelişiminin şekillendirilmesi, her tür ölçekteki yerleşimde yapılı çevrenin tasarımının yanı sıra yaşam kalitesinin artırılması, sosyo-ekonomik gelişmenin sağlanması, çevrenin, doğal kaynakların ve kültürel değerlerin korunması, doğal afetlere karşı dirençli yerleşimlerin oluşturulması, tarım alanlarının, kıyılarımızın, ormanlarımızın ve tüm doğal varlıklarımızın kuşaklar ötesi yarar kavramı doğrultusunda korunması gibi konularda İmar Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tek yetkili olan meslektaşlarımızın kamuda güvenceli bir biçimde istihdam edilmesi, bu konularda ülkenin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına ve planlı kalkınma süreçlerine katkı sağlayacaktır.  Fakat, her ile bir üniversite politikasına paralel olarak eğitim vermeye başlayan yeni bölümlerle sürekli olarak kontenjanlar artırılmasına rağmen, kamudaki istihdam olanakları kısıtlanmış; son dönemlerde her yıl mezun olan şehir plancılarının yalnızca yaklaşık %5‘i merkezi atamayla kamu kurumlarına yerleşebilmiştir. Bu işleyiş her sene işsiz kalan plancı sayısının katlanarak artmasıyla sonuçlanmaktadır.

Bilindiği üzere doğası gereği planlama mesleğinin en çok istihdam olanağı bulduğu alan kamu sektörüdür. Bakanlıklar ve yerel yönetimler bu anlamda önde gelen ve plancı istihdamının en çok yoğunlaştığı kamu kurumları olarak öne çıkmaktadırlar. Bu konuda bugüne kadar ilgili Bakanlıklar ve YÖK nezdinde yaşanan problemleri çözmek adına taleplerimiz dile getirilmiştir. (Yapılan görüşmelerden bazılarına dair haber linkleri aşağıda yer almaktadır.)

Bütçe görüşmelerinin sonuçlanmasının ardından kurumların merkezi atama taleplerinin kararlaştırıldığı şu günlerde, yukarda özetle aktarılan gerekçelerle kamudaki şehir plancısı istihdamının artırılması gerektiğini tekrardan hatırlatıyor ve gerçekleştirilen merkezi atamalar ve yerel yönetimlere personel alımlarında güvenilirliği kamuoyu tarafından uzun süredir şüpheyle karşılanan mülakat sisteminden vazgeçilmesini talep ediyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Görüşme Gerçekleştirildi

http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=8921&tipi=2&sube=0

-Odamız Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Görüşme Gerçekleştirdi

http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9162&tipi=2&sube=0 

-YÖK ile Görüşme Gerçekleştirildi

http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9909&tipi=2&sube=0 

– Yükseköğretim Kurulu ile Toplantı Gerçekleştirildi.

http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=10321&tipi=2&sube=0 

 -T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Görüşme Gerçekleştirildi.

http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=10315&tipi=2&sube=0