Referandum çağrısı

Referandum çağrısı

İZ­MİR DHA

Başkan Aziz Kocaoğlu, “Bornova bölünmesin” diyen halkla birlikte yürüdü, yeni ilçeler konusunda kararın sandıkta verilmesi gerektiğini söyledi

YENİ kurulması planlanan Bayraklı ilçesine üç mahallesi dahil edilen  Bornova’da, bölünmeye karşı gece meşaleli yürüyüş düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocağlu; milletvekili Selçuk Ayhan, CHP İl Başkanı Kemal Karataş, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlarla kortejde yer aldı.

“Hatadan dönülsün”
“BORNOVA bütündür, bütün kalacak”, “Halk biziz, karar bizim” sloganları atıldı. Aziz Kocaoğlu da hükümeti hatadan dönmeye çağırarak, bu konunun referandum yoluyla halka sorulması gerektiğini söyledi. Kocaoğlu, “22 Temmuz seçim sonuçlarına göre karar verirlerse, bu her yerden döner” dedi.  

İz­mir’de Bor­no­va’dan ay­rı­la­rak ye­ni ku­ru­la­cak Bay­rak­lı İlçesi’ne bağ­lan­ma­sı ön­gö­rü­len Ma­nav­ku­yu, Man­su­roğ­lu ve Os­man­ga­zi ma­hal­le­le­ri­nin sa­kin­le­ri, dü­zen­le­me­yi pro­tes­to et­ti.
Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Aziz Ko­ca­oğ­lu’nun da ma­hal­le muh­tar­la­rıy­la ka­tıl­dı­ğı yü­rü­yüş, Bor­no­va Öğ­ret­me­ne­vi önün­de nok­ta­lan­dı. Ko­ca­oğ­lu, “Bay­rak­lı il­çe ol­ma­lı. Ba­şı­mı­zın üs­tün­de ye­ri var. Bun­da her­kes mu­ta­bık. Ama Ma­nav­ku­yu, Man­su­roğ­lu ve Os­man­ga­zi ma­hal­le­le­ri Bor­no­va’ nın gö­be­ği­dir, Bor­no­va’ dır. Hep­si­nin nü­fus cüz­da­nın­da Bor­no­va ya­zar” diye konuştu.

Do­ğal sı­nır­lar var
Bor­no­va’nın do­ğal sı­nır­la­rı­nın La­ka De­re­si ile Man­da Ça­yı ol­du­ğu­nu kay­de­den Ko­ca­oğ­lu, şöy­le de­vam et­ti:
“Bu­gün Kar­şı­ya­ka il­çe sı­nır­la­rın­da olan Ada­let Ma­hal­le­si da­hil Os­man­ga­zi, Ma­nav­ku­yu ve Man­su­roğ­lu ma­hal­le­le­ri Bor­no­va’dır. De­mok­ra­si­ye ina­nı­yor­sa­nız, hal­ka gü­ve­ni­yor­sa­nız ya­pın re­fe­ran­du­mu, Ada­let Ma­hal­le­si da­hil ya­pın re­fe­ran­du­mu, Bay­rak­lı’ysa Bay­rak­lı’ya, Bor­no­va’ysa Bor­no­va’ya bağ­la­ya­lım. Bu ma­hal­le­ler il­çe bü­yük­lü­ğün­de ma­hal­le­ler­dir. Biz re­fe­ran­dum is­ti­yo­ruz. Hal­ka so­rul­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Kim 22 Tem­muz se­çim­le­ri so­nuç­la­rı­na gö­re ‘bu­ra­dan bu­nu ala­lım, bu­ra­dan bu­nu ala­lım’ der­se, bu mah­ke­me­den de dö­ner, in­sa­nın gön­lün­den de dö­ner. Bu bi­zim gön­lü­müz­den dön­müş­tür. Baş­ba­kan’ın bu ha­ta­dan dön­me­le­ri­ni is­ti­yo­ruz.” Yü­rü­yü­şe CHP İl Baş­ka­nı Ke­mal Ka­ra­taş ile DSP İl Baş­ka­nı Öz­de­mir Sök­men de ka­tıl­dı.

Milliyet Ege / 07.03.2008