“Yeni Kent Merkezi”nde Yoğunluk Artırımı Hk Açıklama

Basına ve Kamuoyuna,   
    
Basın ve kamuoyunda son günlerde “İzmir Yeni Kent Merkezi”nin Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili gelişmeler ve tartışmalar üzerine Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak bir açıklama yapma gereğini duymuş bulunuyoruz.

13.03.2006 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşüleceği ifade edilen “Yeni Kent Merkezi” imar planında inşaat alanı yoğunluk (emsal) artışına yönelik açıklamalardan edindiğimiz bilgiler doğrultusunda;

İzmir kent merkezinin farklı bölgelerinde çok katlı yapı inşa etme istemlerinin, kentin belirli bir bölgesine yönlendirmek ve bu bölgeyle sınırlandırılmak istenmesi olumlu karşılanmakla birlikte, plan değişikliğine yönelik çekincelerimiz aşağıda sıralanmıştır;

– Planlanan arazinin, geçmiş planlardan gelen uygulama verileri göz ardı edilerek plana ilişkin uygulama sorunlarını yalnızca yoğunluk artışıyla çözmeyi hedeflemesi
– Toplam inşaat alanın artışından kaynaklanabilecek teknik ve sosyal altyapı yetersizliği
– Nazım plan sürecinden bağımsız ele alınmış olması
– Şehircilik ilkeleri ve kamu yararı doğrultusunda değil, sermaye ve yatırım çevrelerinin taleplerine göre hareket edilmesi
– Sivil toplum örgütleri ile mutabakata varıldığının söylenmesine rağmen plan revizyonu ile elde edilen öneri plan hakkında kamuoyunun yeterli bilgisinin olmaması

Bilgilerinize arz ederiz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası
İzmir Şube Yönetim Kurulu