“KÜLTÜRPARK YERALTI OTOPARKI, PLANLAMA İLKELERİNE, ÇEVRE VE KAMU YARARINA AYKIRIDIR”

Odamızın da yer aldığı basın toplantısında Kültürpark yeraltı otoparkına karşı açılan dava kamuoyuna açıklandı. 

TMMOB Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Ziraat Mühendisleri Odası'nın birlikte açtığı dava ile ilgili olarak düzenlenen basın toplantısına Şubemiz adına Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Çilingir katıldı. Dava vekili avukat Senih Özay'ın da..

yer aldığı toplantıda söz konusu odaların şube başkanları birer açıklama yaptılar. Çok sayıda basın mensubunun katıldığı toplantı TMMOB İl Koordinasyon Kurulu dönem sekreterliğini yapan Ziraat Mühendisleri Odası'nda yapıldı. Toplantıya Mimarlar Odası temsilcileri de katıldı. Toplantıda basına dağıtılan bildiri şöyle: "Kültürpark alanı, 1936 yılında dönemin belediye başkanı Sn. Behçet Uz tarafından kent içi yeşil alan alarak ayrılmış ve düzenlenmiştir. Sonraki yıllarda ağaçlandırılmış, farklı ağaç ve bitki örnekleriyle zenginleştirilmiştir. Kültürpark, İzmir kenti içindeki yoğun yapılaşmadan bugüne kadar az da olsa korunabilmiş ender yeşil alanlardan birisidir. Kentin bütünü göz önüne alındığında, çevredeki yerleşmeler ve kentsel yeşil alan gereksinmesi açısından gelecekte kent geneline aktif, yeşil alan olarak hizmet verebilecek önemli bir alandır. İzmir İli, Alsancak, 218 pafta, 1068 ada, 1 parselde kayıtlı bulunan ve Kültürpark (Fuar) alanının, yeşil alan ve park olarak ayrılan bölümünde "Yeraltı Otoparkı" yapılmak üzere, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.07.2004 tarih, 05.82 sayılı kararı ile plan değişikliğine gidilmiş ve plan değişikliği İzmir Konak Belediye Meclisi'nin 02.09.2005 tarih, 72/152 sayılı kararı ile kabul edilerek, 17.02.2006 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Konak Belediyesi, bazı Oda birimlerimizce yapılmış olan itirazlara yanıt vermemiştir. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu'nu oluşturan ve ekte imzası bulunan Oda Birimleri olarak aşağıdaki konulara kamuoyunun dikkatini çekmek isteriz;

1.  Uygulamaya konulmaya çalışılan proje, şehircilik ve planlama ilkelerine, kamu yararına
uygun değildir. Doğal siluet bozulmadan, park alanı içerisindeki tarihi ve genç ağaçlara
ve çevreye doğrudan ve dolaylı zarar verilmeden, söz konusu yeraltı otopark projesi
uygulanamaz.

2.  Kültürpark,  T.C.   İzmir  1.   No'lu  Kültür ve  Tabiat Varlıklarını   Koruma  Kurulu'nun 12.11.1992 gün ve 4072 sayılı kararıyla 2.  Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil
edilmiştir. Kent merkezindeki tek ciddi kentsel yeşil alan olması ve tarihsel süreçte
kente kazandırılmış özel bir bölge olması dikkate alındığında, yapılması düşünülen
yeraltı otoparkı ile Kültürpark'ın açık yeşil alan ve kültürel işlevine yönelik, geri dönüşü
mümkün olmayan bir sorun yaratılmış olacaktır.

3.  Araç trafiğinin ve otopark gereksinmelerinin kent merkezinde   en aza indirilmesi gibi çağdaş bir çözüme yönelmek yerine, Kültürpark ve çevresinin, otopark gereksinimi için
feda   edilmeye   çalışılması   kesinlikle   kamu   yararına   değildir.   Kültürpark,   otopark
yapılabilecek boş alan değildir.

4.  Bu yeni plan ile Kültürpark, kent içi   araç trafiğine açılmış olacaktır. Araç trafiği, 26
Ağustos kapısı önünde, koşu yolunda spor yapan yayalarla, hemzemin olarak (aynı
kotta)   kesişmekte, sporcuların ve yayaların can güvenliklerini riske etmektedir. Bu
kapı, giriş çıkış kapısı olarak kullanılacağından yoğun bir taşıt trafiği olması olasıdır.
Giriş-çıkış bölümünde genişliği 7 metre olan yol, kenarındaki ağaçların kök bölgeleri
nedeniyle yaşam faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyecektir.

5. Proje gerçekleştirildikten sonraki aşamada nasıl bir peyzaj oluşacağını gösteren, yapım sırasında hangi ağaçların taşınacağı, hangi ağaçların zarar göreceği, yakın gelecekte

hangi ağaçların kuruyacağını, yeraltı su dengesinin nasıl etkileneceğini, doğal siluetin nasıl olacağını, artan araç trafiğine bağlı olarak artacak olan egzos emisyonlarının Kültürparkın doğal yapısına ve yeşil dokusuna verebileceği zararlara yönelik ilgili Oda birimlerimizden bilimsel ve teknik içerikli bilgilere danışılmadan proje yapılmıştır.

6. Yeraltı otoparkının üstü Kültürpark için geniş bir açık alan olanağı sunmakla beraber
otoparkın üzerindeki toprak tabakasının sığ olacağı düşünüldüğünde; geniş yüzeylerde
çim alan oluşturma dışında, gövde yüksekliği kadar kök uzunluğuna sahip olan kazık-
kök yapılı ağaçların ve ağaç-ağaççık-çalı bitkilerinin uygun koşullarda yaşatılması söz
konusu olmayacaktır. Bu koşullarda yerüstünde kazanılacak açık alanın gerek kendi
yakın  çevresinde  gerekse de  Kültürpark  bütününe  yönelik ekolojik  katkıları  yok
denecek kadar düşük düzeyde kalacaktır.

7.  İki ağaç arasının 8.15 m. olduğu iç yolun altına, 8.50 m. genişliğinde tünel yapıp,
ağaçların köklerinin ve gövdelerinin zarar görmeyeceğini iddia etmek, akla, mantığa,
bilime aykırıdır.

8.  Kültürpark, günümüze kadar geçen süreçte, gerek bölgemize özgü gerekse egzotik
bitkilerin oluşturduğu önemli bir ekosisteme sahiptir. Yeraltı otoparkı yapımı sürecinde
söz konusu ekosistemin varlığını destekleyen özellikle taban suyu hareketleri olumsuz
etkilenecektir. Bu durumda önerilen otoparkın öncelikle yakın çevresi olmak üzere
mevcut yerel ve egzotik bitkilerin yaşamı tehdit altına girecektir.

9.  Kültürpark'a, 590 araçlık otopark yapılması soruna çözüm getirmeyeceği gibi tersine
Kültürpark'ın mevcut araç trafiğinin en az iki katına çıkmasına neden olunacaktır.

10.  Kentin Ulaşım Ana Planı mutlak surette ve bir an evvel hazırlanmalıdır. Plan hazırlığına
yönelik olarak uzman Oda birimlerimiz katkıda bulunmaya hazırdırlar. Böyle bir plan
olmadan, söz konusu projenin kentin gündemine dahi sokulmaması gerekir. Esasen,
bu otopark, planlanmış bir kent trafiğinin ve otoparklar sisteminin bir parçası değildir.Kültürpark, tescilli 2. Derece Doğal Sit ve aktif yeşil alan ve park olduğu için, mevcut yasa ve yönetmeliklere, planlama ilkelerine, imar mevzuatına göre, amacı dışında kullanılamaz, ve yapılaştırılamaz. Yeterli araştırma yapılmadan, Kültürpark Yeraltı Otopark yapımı, şehircilik ve planlama ilkelerine, Koruma Kurulu (koşullu) kararlarına, çevre sağlığı koşullarına ve kamu yararına aykırıdır. Güzel İzmir'imizde yaşamın sürekliliği için otoparktan çok daha fazla İnciraltı gibi, Kültürpark gibi yeşil alanlara ihtiyaç vardır. Kamuoyuna Saygılarımızla Duyururuz."

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği – TMMOB Kimya Müh.Odası Ege Bölge Şubesi TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi – TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi – TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi TMMOB Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şubesi – TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi – TMMOB Orman Müh. Odası Ege Bölge Şubesi TMMOB Harita ve Kadastro Müh.Odası İzmir Şubesi – TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi TMMOB İç Mimarlar Odası İzmir Şubesi – TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi – TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası İzmir Şubesi TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi – TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi – TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi.