ŞPO’ndan Üyelerimize ve Kamuoyuna Duyuru

Son günlerde, TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama,Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği'nin 6. Maddesinin kısmen iptali istemiyle, TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın, Danıştay nezdinde açmış olduğu dava sonucunda, kimi çevrelerce, Mimarların, imar planları ve Koruma Amaçlı imar planlarıyla ilgili olarak, plan müellifliğinin tanındığı ve Danıştay'ca bu yönde karar tesis edildiği yönünde yanlış ve amacını aşan yorumlar yapılmaktadır…

Konuyla ilgili olarak gerçek ve sağlıklı bir bilgi akışını sağlamak adına aşağıda belirtilen noktaların sunulması gerekli görülmüştür:

  • Sözü edilen dava, TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama,Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği’nin 6. Maddesinin 1. fıkrasında yer alan “imar planlama çalışmaları ve koruma amaçlı imar planları” ibarelerinin iptali istemiyle açılan bir davadır. Dava, Danıştay 8. Dairesi’nce görülmüş ve Yüksek Daire ve 01.12.2006 tarih ve 2005/3965 E, 2006/4773 K. Sayılı kararıyla davanın reddine karar vermiştir.
  • Davanın temyizen incelenerek bozulması istemiyle gerekli çalışmalar başlatılmıştır.
  • Sözü edilen davanın “Mimarlara plan müellifliği tanıdığı” yönündeki kanı, dosya kapsamı ve Daire kararı göz önüne alındığında gerçekle ilgisiz ve yanlıştır. Aksine; Daire kararında, dava konusu yönetmeliğin 6. maddesinin Mimarların plan müellifliğiyle bir ilgisinin olmadığı ve plan müellifliğinin Şehir Plancılarına ait olduğu, açık ve tartışmaya yer bırakmayacak bir biçimde ifade edilmiştir. Sözü edilen Kararda, aynen, “ Dava konusu yönetmelikte davacı iddialarının aksine, mimarlara gerek imar planlama çalışmaları gerekse koruma amaçlı imar planlarında ‘plan müellifliği’ yapma konusunda yetki tanınmasını içeren, bir başka anlatımla, mimarların bu konudaki yetki alanının belirleyen açık bir düzenlemeye yer verilmediği görülmektedir.” denilmektedir. Bu ifadeden de açıkça anlaşılacağı üzere, sözü edilen karar mimarların müellifliğiyle ilgili herhangi bir vurgu içermemekte; aksine, plan müellifliğinin ilgili diğer yasa ve yönetmeliklere göre Şehir Plancılarında olduğunu açık bir biçimde yeniden kayıt altına almaktadır.

 

Üyelerimizin bilgilerine saygılarımızla sunarız.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu