PLANLAMA YETKİSİ BULUNAN İDARELERİ HATALI KARARLARDAN VAZGEÇMEYE DAVET EDİYORUZ(Aydın, Manisa, İzmir ve Uşak) (GÜNCELLENDİ)

2020-2021 Yılına Ait Meslek Odamızca Yürütülen Yargı Faaliyetlerine İlişkin Bilgilendirme

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası, Anayasa’nın 135. Maddesi ile 6235 ve 3458 sayılı yasalara göre kurulan TMMOB’ye bağlı, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği haiz bir meslek örgütü olup, alanına ilişkin tek meslek odasıdır.
Anayasa, Kanun ve Oda yönetmeliklerinde belirtildiği gibi Şehir Plancıları Odası, mesleğin ve meslektaşların hak ve çıkarlarını korumak, şehir planları ve uygulamalarının, planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun yapılmasını denetlemek, bu konudaki eksiklikleri, yanlışlıkları ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yapmakla yükümlüdür.
TMMOB Şehir Plancıları Odası ilgili bakanlık, kamu kurumları, belediyeler ve diğer kuruluş ve makamlarla ilişki içerisinde ülkemizin sağlıklı ve düzenli kentleşmesi, kent planlarının şehircilik esaslarına ve meslek ilkelerine uygun yapılması için; yazışma, görüşme girişimleriyle düzeltilmesini başaramadığı hatalı plan, karar ve uygulamaları yargıya götürmekte, yargı yoluyla bu çabalarını sürdürmektedir.
TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi (16.Dönem) olarak yetki sınırlarımız içerisinde yer alan Aydın, Manisa, İzmir ve Uşak kentlerinde yetkili idarelerce onaylanan imar planlarından şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğu düşünülen kararlara karşı dava kararı alınmıştır. İlgili idareleri hatalı kararlardan vazgeçmeye, toplum ve doğa yararını gözeterek planlama faaliyetlerini gerçekleştirmeye davet ediyoruz.
2020-2021 yılına ait meslek odamızca dava açılan imar planları için tıklayınız.
Saygılarımızla.

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ