Planlama Dergisi 2006/2 sayısı Kentsel Dönüşüm dosya konusu ile çıktı..

TMMOB Şehir Plancıları Odası Planlama Dergisinin 2006/2 sayısını sürpriz bir kapakla çıkardı. Kentsel Dönüşüm konusunun dosya olarak işleneceği dergide, İzmir Şubemizce düzenlenen "Kentsel Çelişkiler" konulu fotoğraf yarışmasında birinci olan eser kapak olarak tasarlanmış. Genel Merkezimizin internet sitesinde Derginin içeriğine ilişkin şu ifadelere yer verilmiştir:

{nomultithumb}Son yıllarda kentler/kentsel mekan, toplumsal güç ilişkilerinin yeniden biçimlenme sürecinin sahnesi olmanın ötesinde önemli bir parçası haline gelmiş durumda. Toplumsal sorunları/eşitsizlikleri aynı zamanda mekansal kılan bu süreçte, mekana yönelik her tür düzenleme aynı zamanda mevcut toplumsal ilişkilere belirli yönde müdahale anlamına geliyor. Yakın dönemde sadece kent yöneticilerinin değil inşaat şirketlerinin, yerli/yabancı gayrimenkul yatırımcılarının ve hatta ülke yöneticilerinin gündemini oluşturan kentsel dönüşüm bu durumun somut bir ifadesi niteliğinde. 

Böylelikle, farklı toplumsal sınıfların karşılaştığı/çatıştığı uygarlık mekanı olarak kent tahayyülü terk edilmekte, yerini tüm toplumsal bağlarından yalıtılmış yatırım ve pazarlama mekanları olan kent imgesine bırakmakta…. Planlama Dergisinin bu sayısında, kent mekanına yönelik bu düzenleme çabasını toplumsal, yasal, mekansal boyutları ile tartışmaya açıyoruz. Kentsel Dönüşüm nedir, neden bugün gündeme gelmiştir? Hukuksal, ekonomi-politik bağlamda kentsel dönüşüm nasıl değerlendirilebilir? Bugün Kentsel Dönüşüm adı altında neler yapılıyor, gerçekleşen, gerçekleşmekte olan örnekler nasıl bir kent oluşmasına neden oluyor? Kentsel dönüşüm ile birlikte toplumsal dışlanma artarken, yerel temsiliyet bağları güçlenmekte midir? Alternatif bir kentsel dönüşüm nasıl mümkün olabilir? gibi sorularla kentsel dönüşümü tartışmaya açıyoruz.

İÇİNDEKİLER
Sunuş
ŞPO Kentsel Dönüşüm Basın Açıklaması
1-Hatice Kurtuluş, Kentsel Dönüşümü Modern Kent Mitinin Çöküşü Çerçevesinden Düşünmek
2-Neil Smith, Yeni Küreselcilik, Yeni Şehircilik: Küresel Kentsel Strateji Olarak Soylulaştırma
3-Müge Akkar, Kentsel dönüşüm üzerine Batı’daki kavramlar, tanımlar, süreçler ve Türkiye
4-Nil Uzun, Yeni Yasal Düzenlemeler ve Kentsel Dönüşüme Etkileri
5-Binnur Öktem, Neoliberal Küreselleşmenin Kentlerde İnşaası: AKp'nin Küresel Kent Söylemi ve İStanbul'un Kentlsel Dönüşüm Projeleri
6-Besime Şen, Ekonomik Gelişmenin Kültürüel Stratejileri: İStanbul'un Kent merkezleri ve tarihi Kentsel Alanların Yeniden Yapılandırılması
7-Evrim Uysal, Soyluşlaştırma Kuramlarının Türkiye'de Uygulanabilirliği: İstanbul Cihangir Örneği
8-Şükrü Aslan, Yıkılmayı Bekleyen Gecekondular: Eyüp İlçesi Güzeltepe Mahallesinde Bir Konut Bölgesi
9-Zafer ŞAhin, Kentsel DÖnüşümün Kentsel Planlamadan Bağımsızlaştırılması/Ayrılması Sürecinde Ankara
10-Nihan Özdemir Sönmez, Düzensiz Konut Alanlarında Kentsel Dönüşüm Modelleri Üzerine Bir Değerlendirme
11-Asuman Türkün, Kentsel SİT Alnalarında Turizm Amaçlı Dönüşüm ve Sorunlar: Ankara Kalesi Örneği
12-Alim Çopuroğlu, Adana'da Kentsel Dönüşüm Uygulmaları
13-Özdemir Gündoğan, Kentsel Dönüşüm Tarihsel ve Güncel Bir Kırılma Noktası mı?
İmar Hukuku
Kitap Eleştirisi
Kitap Tanıtımları
Tez Özetleri

Dergiyi PDF formatında bilgisayarınıza yüklemek için TIKLAYIN.