Otopark yönetmeliği değişti

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, daha önce Otopark Yönetmeliği kapsamında olmayan yapılarda veya bağımsız bölümlerinde kullanım amacına yönelik olanlar da dahil ruhsata tabi tüm değişiklik ve ilavelerde, otopark tesisinin aranacağını bildirdi.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımlandı.

Buna göre, parselinde veya yapıda otopark tesisi mümkün olmadığı takdirde Yönetmeliğe uygun olarak otopark bedeli istenenecek. Bu husus ruhsat eki onaylı mimari projesine, ilgili bağımsız bölümlerde belirtilerek işlenecek.
Yönetmelik ile Otopark Yönetmeliğin Genel Esaslarını düzenleyen 4. maddesine ek yapıldı.
Buna göre, otopark bedeli alınan parsellerin otopark ihtiyacının belediye veya valilikçe karşılanması zorunlu oldu. Otopark ihtiyacı parselinde karşılanamayan ve idaresince İmar Kanununun 37. maddesine göre otopark tesis edilemeyen alanlarda otopark bedelinin arsa payı hariç yüzde 25'i yapı ruhsatının verilmesi sırasında nakden, kalan yüzde 75'i ve arsa payı ise belediyesince veya il özel idaresince parselin otopark ihtiyacı karşılandıktan en geç 90 gün sonra o yıla ait miktarlara göre değerlendirilerek tahsil edilecek.
Yapı ruhsatı düzenleme aşamasında ödemelere ilişkin taahhütname alınacak ve tapu kütüğüne bu hususta şerh düşülecek. Plansız alanlarda
otoparkın parselinde veya yapıda karşılanması zorunlu olacak.
Belediyelere veya valiliklere bu Yönetmelik ile tespit yetkisi verilen hususlarda, belediye meclisi veya il genel meclisi kararları alınmayan veya eksik alınan konularda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yayımlanan Tebliğ hükümlerine uyulacak.
Yapılan düzenleme ile otopark aranması gereken kullanımlar ve miktarları yeniden belirlendi.
Otopark miktarının, engellilere ayrılanlar da dahil araç park yerlerinin, varsa parsel sınırından itibaren otopark rampasının, trafik akışının ve tesis kapasitesinin yapının onaylı mimari projesinde sayısal değerleri ile birlikte belirtilmesi zorunlu olacak.
Otopark rampası hiçbir koşulda parsel sınırı dışından başlatılamaz. Otopark rampasının yapı yaklaşma sınırı içinden başlatılabilmesi için imar planı kararı alınması ve rampa projelerinin hazırlanması zorunlu hale getirildi.
Ancak, belirlenen otopark miktarları yöre ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye
meclislerince, dışında il genel meclislerince artırılabilecek.
Otopark sayısı, açık tesislerde parsel alanı üzerinden, diğer yapılarda ise emsal hesabına konu alan üzerinden belirlenecek.
Kullanım çeşitlerinin alt türleri ve bunlarla ilgili otopark miktarları belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye meclisleri, dışında il genel meclisleri tarafından tespit edilecek.
Otopark Yönetmeliğine uygun olarak inşa edilen mevcut binalarda
veya bağımsız bölümlerde yapılmak istenilen, sadece kullanım amacına yönelik olanlar da dahil ruhsata tabi tüm değişiklik ve ilaveler, otopark aranmasını gerektirecek nitelik ve büyüklükte ise, otopark tesisi arananacak Parselinde veya yapıda karşılanamayanlar için Yönetmeliğe uygun olarak otopark bedeli istenecek. Otopark Yönetmeliği kapsamında inşa edilen mevcut binaların iç bünyesinde yapılan, otopark sayısını
değiştirmeyen tadilatlarda otopark tesisi ve bedeli istenmeyecek. Bu husus ruhsat eki onaylı mimari projesine ilgili bağımsız bölümlerde belirtilerek işlenenecek.

HaberEKSPRES-23.04.2006