ŞOK PRO­TES­TO

 Baş­kan Ko­ca­oğ­lu, İz­mir’in 30 yıl­lık çöp de­po­la­ma ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­cak Tor­ba­lı Taş­ke­sik Kö­yü’ne git­ti. Bir grup köy­lü, Ko­ca­oğ­lu’nun yo­lu­nu kes­ti, “Çö­pü­nü al gi­t” di­yerek ey­lem yap­tı.

 

UTKU BOLULU İzmir DHA

Büyükşehir Belediyesi tarafından, 1992’den itibaren kentin çöplerinin depolandığı Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi’nin ömrünü tamamlanması üzerine, daha modern bir bertaraf tesisi yapmak için harekete geçildi. İki yıl süren yer arayışlarından sonra önce Bornova ve Buca sınırlarındaki Kaynaklar yakınında bir alan yakma tesisi için tespit edildi.
Daha sonra ise Torbalı sınırlarında Taşkesik Köyü’ne 1200 metre uzaklıktaki 121 hektarlık alan bulundu. Orman Bölge Müdürlüğü ve Maden Tetkik Arama Enstitüsü yetkilileriyle tesisin Torbalı Taşkesik mevkiinde olması konusunda anlaşıldı.

Pankartlarla karşıladılar
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, çöp alanıyla ilgili bilgiler vermek ve yerinde görülmesini sağlamak üzere basın kuruluşları temsilcileri ile Taşkesik’e gitti.
Ancak, belirlenen yerde Kocaoğlu ve gazetecileri, Taşkesik Köyü’nde yaşayan yaklaşık 70 kişi, “Bölgemizde İzmir’in çöpünü istemiyoruz” pankartıyla karşıladı. Bazı köylüler Türk bayraklarıyla, Kocaoğlu ve gazetecilerin önünü kesti. Köylüler, Başkan Kocaoğlu’na “Karar alırken niye bize sormadın?”, “Köyümüzün zehirlenmesini istemiyoruz”, “Çöpünü al git” dedi.
Sinirli köylülerden bazıları ile başkanı korumaya çalışan görevliler arasında kısa süreli tartışmalar çıkmasına karşın, sağduyulu köylüler ile basın kuruluşları temsilcileri Başkan Kocaoğlu’nun konuşmasına izin verilmesini istedi. Bunun üzerine Kocaoğlu, “İlgili tüm kurumların görüşleri alındı. Bundan sonraki ÇED sürecinde köyde iki veya üç kez yasanın gerektirdiği toplantılar yapılacak. Bu toplantılarda görüşlerinizi söyleyeceksiniz. Niye istemediğinizi, gerekçenizi anlatacaksınız” dedi. Kocaoğlu’nun sözünü kesen Taşkesik Muhtarı İsmail Çakaloğlu ise, “Ben ve çevre muhtarlar resmi yazıyla istememe gerekçelerimizi yazdık. Burada yangınlar çıkacak. Doğa bozulacak. Yeraltı suları kirlenecek. Bundan dolayı halkımızın istemediğini dilekçemizle yazdık. Dikkate alınmadı” dedi.
Başkan Kocaoğlu, “Buraya gelmişsiniz. Kendi düşüncenize göre konuşacaksınız tabii ki! Ancak yasal bir engel yoksa, prosedür devam edecek. Nasıl döküleceğine, ne yapılacağına bilim, proje karar verecek. Burası uygun. Ben altı senedir yer arıyorum” diye konuştu..
Bunun üzerine köylüler “Yuh”, “Gidin burdan” diye bağırdı. Başkan Kocaoğlu, önce sakinliğini korumasına karşın daha sonra sinirlendi. Bunun üzerine gezi yarıda kesildi.
Kocaoğlu, Taşkesik’ten ayrıldıktan sonra bir basın toplantısı yaptı. Harmandalı Çöp Depolama Alanı’nın ömrünü tamamlaması nedeniyle İzmir’in acilen yeni çöp depolama alanına ihtiyacı olduğunu söyledi. Taşkesik köylülerinin gösterdiği tepkinin doğal olduğunu da belirtti.

KÖY­LÜ­LER İS­YAN ET­Tİ
Baş­kan Ko­ca­oğ­lu, Ka­tı Atık Ber­ta­raf Te­si­si yap­mak için be­lir­le­nen 121 hek­tar­lık ala­nı ga­ze­te­ci­le­re gös­ter­mek için böl­ge­ye git­ti. An­cak kötü sür­priz­le kar­şı­laş­tı. Köy­lü­ler, İz­mir’den ge­len he­ye­tin yo­lu­nu kes­ti, “De­de­miz­den ka­lan top­rak­la­rın kir­len­me­si­ni is­te­mi­yo­ru­z” di­ye ey­lem yap­tı. Ko­ca­oğ­lu ise “Ka­rar­lı­yız, yap­mak zo­run­da­yı­z” de­di.

Projenin İzmir için olmazsa olmaz olduğuna dikkat çeken Kocaoğlu, yer seçiminin doğru olduğunu söyledi.

Kaynak: Milliyet Ege – 05.06.2010 {nomultithumb}