ODASI ÇALIŞMA KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ÇALIŞMA KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

Madde 1 : Çalışma Komisyonları; Oda bilgi birikimini toplayıp derlemek, üyelere ve kamuoyuna iletilmesine yardımcı olmak, gelişen meslekî olguları izlemek, görüşler oluşturmak, bilimsel araştırmalar yapmak, mesleğin ulusal ve uluslararası düzeydeki çağdaş gelişmelerini izlemek, meslek içi eğitim ortamını yaratmak, üyeler arasında mesleki-sosyal dayanışma ve üyelerin ilgi duydukları konulardaki bilgi ve birikimlerini ifade etmeleri için gerekli ortamı sağlamak amacıyla kurulur.

 

ÜYELİK OLUŞUM

Madde 2: Komisyonlar; Oda Yönetim Kurulu/Şube Yönetim Kurulu tarafından kurulur. Üyeler de komisyon kurulmasını önerebilirler.
Madde 3: Komisyonlara seçilecek üyeler Oda yayın organlarında yapılacak duyuru üzerine, görev almak isteyen üyeler arasından ilgili Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. Acil hallerde kurulacak komisyonlara duyuru yapılmaksızın üye görevlendirilebilir. Gerektiğinde Oda görevlileri de komisyonlarda görevlendirilebilirler.
Madde 4: Komisyonlar, düşünce ve çalışmalarından fayda beklenen ve üye olmayan kişilerin de komisyon çalışmalarına geçici ve sürekli katılmaları için Yönetim Kurulu’na teklifte bulunabilirler.
Madde 5: Komisyonlar, çalışmalarının organizasyonu ve komisyonun Oda’ya karşı yükümlülüklerini Yönetim Kurulu nezdinde yerine getirmek amacıyla sekreterya oluştururlar.
Madde 6: Komisyonlar, çalışma ve karar verme biçimini, görev dağılımını, toplantı takvimini, çalışmalara verimli kılacak biçimde kendi içinde belirler.
Madde 7: Yapılan çalışmalar, varsa alınan kararlar yazılı hale getirilir ve Yönetim Kurulu’na bilgi verir.
Madde 8: Komisyonlar, Yönetim Kurullarınca yetki verilmedikçe Oda yada Şube’yi temsil edemezler.
Madde 9: Komisyon toplantı ve çalışmaları tüm üyelere açıktır Üyeler görüş bildirebilirler. Fakat oy hakları yoktur.
Madde 10: Komisyonlar, Yönetim Kurulu kararı gerektiren çalışmalarla ilgili karar tasarısı ve yazıları sekreter üyeye ulaştırmak, gerekçeleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulunmak üzere bir üyesini görevlendirirler.
Madde 11 : 10.maddede belirtilen karar tasarısı ve raporlarda, en az aşağıdaki bilgilerin bulunması gereklidir:
-Komisyonun adı,
-Toplantı sıra numarası,
-Toplantı tarih ve saati,
-Toplantıda bulunanlar,
-Görüşülen konular hakkında alınan kararlar.
Madde 12: Komisyonlar, faaliyetleri için harcama gerektiğinde, kullanım alanlarını belirtmek kaydıyla Yönetim Kurulu’ndan ödenek talep edebilirler.
Madde 13: Yönetmelik 29 Şubat 1992 tarihli l7. Genel Kurul kararı ile kabul edilmiştir. Oda organlarında yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yönetmeliği Oda Yönetim Kurulu yürütür.
a)
b) Üyelerin ve mesleğin sorunlarına ilişkin konularda, üyelerle Oda ve/veya Şube Yönetim Kurulları arasında iletişimi artırmak,
c) Oda ve Şube Yönetim Kurullarının çalışma programları ve kararları doğrultusunda gerekli etkinlik ve meslek çıkarlarını gözeten etkinlik ve girişimlerde bulunmak,
d) Temsilcilik bölgesinde kentleşme, planlama ve imar uygulamalarına ilişkin bilgi ve görüşleri, etkinlikleri Oda’ya iletmek. Bu gibi konularda, Oda Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak ülke ve meslek çıkarlarını gözeten etkinlik ve girişimlerde bulunmak,
e) Oda’dan yetki aldığı konularda Oda’yı temsil etmek,
f) Etkinliklere üyelerin katılımını sağlayacak çalışma grupları oluşturmak,
g) Aylık çalışma ve mali raporları düzenli olarak Oda’ya iletmek,
h) Mali İşler Yönetmeliği uyarınca, Temsilcilik hesaplarını tutmak,
i) Oda Bülteni’ne Temsilcilik etkinliklerini, bölgedeki çalışmaları, durumu, toplantı ve benzerî etkinliklerini haber olarak zamanında İletmek,
j) Temsilcilik karar ve tutanak defterine, yapılan toplantıları, önerileri, kararları ve Oda’ya giden raporların bir özetini işlemek,
k) İldeki TMMOB İl Koordinasyon Kurulu’na katılmak, alınan kararlar ve etkinlikler hakkında Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmek,
l) İl Danışma Kurulu’nu toplantıya çağırmak, toplantı kayıtlarını tutmak, değerlendirme ve Önerileri Oda Yönetim Kurulu’na iletmek.

 

TEMSİLCİLİK SEÇİM VE ATAMASI

Madde 14: Temsilci seçimi, Yönetmeliğin gerektirdiği, Oda Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü zamanlarda Oda Yönetim Kurulu’nun yazılı bildirimiyle Temsilci veya Oda Yönetim Kurulu’nun görevlendirdiği üye ya da kurul tarafından süresi içinde gerçekleştirilir.
Süresi içinde ve Yönetmelikteki esaslara uygun bir seçimin yapılmaması halinde, temsilcinin veya görevli kişi ya da kurulun görevleri bitmiş sayılır. Oda Yönetim Kurulu, gerekli görevlendirmeleri en geç bir ay içerisinde yeniden yapar.
Madde 15: Bütün İl Temsilciliklerinde, Olağan Genel Kurul’un yapıldığı tarihten itibaren 45 gün içerisinde yeni seçimler yapılır Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul’dan sonraki 20 gün içerisinde, temsilciye, temsilcilik seçiminin yapılması için yazılı bildirimde bulunur. Temsilci uygun toplantı tarihi ve yerini Oda Yönetim Kurulu’na bir hafta içinde önerir. Oda Yönetim Kurulu’nun onayı ile kesinleşen seçim toplantısı, toplantı tarihinden en az 10 gün önce, o ilde yerleşik üyelere temsilci tarafından yazılı olarak duyurulur. Duyuruda toplantının yeri, tarihi, saati ve gündemi yer alır.
Madde 16: Temsilci, seçim toplantısına sunulmak üzere, çalışma süresini kapsayan çalışmalarını, mali durumu ve önerilerini içeren bir rapor hazırlar. Bu rapor, seçim tarihinden en az 10 gün önce, o ildeki üyelere ve Oda Yönelim Kurulu’na iletilir.
Madde 17: Temsilcilik seçimi toplantısı, o İlde yerleşik (Oda Yönetim Kurulu’nca belirlenen listedeki) üyelerin yarıdan fazlasının katılımının bir tutanakla tesbiti ile başlar. Toplantıya katılan her üye, adı karşısına imza atar. Gerekli çoğunluğun sağlandığı belirlendiğinde, durum, Temsilci veya Oda Yönetim Kurulu’nun görevlendirdiği üye ya da kurul ile eğer katılmışsa gözlemci Oda Yönetim Kurulu Üyesi’nin imzası saptanır. Toplantıyı yönetmek ve tutanakları hazırlayıp imzalamak üzere, üyeler arasında açık oylama ile bir Toplantı Başkanı seçilir. Toplantı Başkanı gerek görürse, kendisine yardımcı seçebilir. Toplantı Başkanı gündemi, TMMOB ve Oda toplantılarındaki usullere göre uygular.
Madde 18: Temsilci ve Temsilci Yardımcısı olmak isteyenler. Toplantı Başkanı’na başvururlar. Adaylar, loplunlıycı bılıîrmlara duyurulur Seçim, gizli oy açık sayım esasına göre yapılır. Temsilci adayları ve Temsilci Yardımcısı adayları kendi içlerinde aldıkları oylara göre sıralanır, en çok oyu alanlar seçilmiş sayılır,
Temsilci veya Temsilci Yardımcısı adayı olmak için, üyenin TMMOB Yasası’nın 26. Maddesi’nin (b), (c), (ç) bendlerindeki cezalardan birini almamış olması gerekir.
Madde 19: Toplantı ve seçim sonuçlarını içeren tutanak, oy pusulaları ile birlikte Oda’ya iletilir. Oda Yönetim Kurulu, toplantı, seçimler ve seçilenler hakkında Yasalar, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde uygunsuzluk bulunmaması halinde, seçilen kişileri Temsilci ve Temsilci Yardımcısı olarak atar. Atananlar, Valiliğe, belediyelere ve ilgili kuruluşlara yazılı olarak bildirilir.

 

GÖREV SÜRESİ V£ GÖREVDEN ALMA

Madde 20: Temsilci ve Temsilci Yardımcılarının görev süresi iki yıldır. Olağan Genel Kurul tarihinden itibaren 45 gün içerisinde Temsilcilik seçimleri yenilenir. Görevleri sona erenler yeniden aday alabilirler.
Madde 21: Temsilci ve/veya temsilci yardımcıları, Yönetmeliğin 9. maddesi’nin (g) bendinde belirlenen görevlerini düzenli olarak yerine getirmediklerinde, Oda Yönetim Kurulu tarafından yazı ile uyarılırlar. İki yazılı uyarıdan sonuç alınamazsa, temsilci ve/veya temsilci yardımcıları, Oda Yönetim Kurulu Kararı ile görevden alınırlar.
Madde 22 : Temsilcilik yerleşik üyelerin yarısının başvurusu ve/veya görevlerini kötüye kullandıklarının görevlerini yerine getirmediklerinin saptanması halinde, temsilci ve/veya temsilci yardımcıları, Oda Yönetim Kurulu kararıyla görevden alınabilirler.
Madde 23: Temsilci ve/veya temsilci yardımcıları görevden alındıklarında bir ay içerisinde, Yönetmelikte belirlenen usûllere uygun seçimler yapılarak, yerlerine yeni kişiler atanır. Oda Yönetim Kurulu, yeni seçim ve atama yapılıncaya kadar, o ilde yerleşik üyelerden birisini geçici olarak temsilci atar, durum Valilik ve ilgili kuruluşlara yazılı olarak bildirir.
Madde 24: Herhangi bir nedenle, görev süresi dolmadan veya 17. ve 18. maddeler sonucu görevinden ayrılan temsilci veya temsilci yardımcılarının yerine, varsa seçimlere katılan adaylar arasından en çok oy alanlar sırasıyla ve Oda Yönetim Kurulu kararıyla atanırlar. Atanacak, seçime katılmış ve oy almış üye yoksa, Oda Yönetin Kurulu kararıyla, bir ay içerisinde yeni seçim yapılır.
Madde 25: Temsilcinin görevden alınması veya ayrılması durumunda, ”yerine seçim yapılamaması veya alınacak kimse olmaması halinde; bir ilde temsilcilik faaliyetinin sürdürülmesinin olanaksız olması veya Oda etkinlikleri acısından gereksiz olması halinde ve zorunlu durumlar da Oda Yönetim Kurulu kararı ile Temsilcilikler kapatılabilir.

 

YETKİ VE SORUMLULUK

Madde 26: Temsilci ve temsilci yardımcıları, tüm çalışmalarında, Şube ve Oda Yönetim Kurulu’na karşı sorumludurlar. Yönetmelik ve Oda Yönetim Kurulu’nca belirlenen konularda verilen yetkiler çerçevesinde etkinlik gösterilirler.
Madde 27: Temsilcilik çalışmaları ve kayıtları, en az yılda bîr kez Şube veya Oda Yönetim Kurulu’nun bir üyesi tarafından yerinde denetlenir. Sonuç, bir raporla belirlenir; Oda Yönetim Kurulu’na iletilir.
Madde 28: Temsilci yardımcıları İl temsilcisine karşı sorumludurlar.

 

MALİ HÜKÜMLER

Madde 29: Temsilciliğin getir bütçesi yoktur. Temsilcilik giderleri Oda Bütçesinin ilgili kısmından karşılanır. Yıllık bütçede, Temsilcilik giderleri için ayrılan ödenek, Temsilcilik talepleri ve Oda gelirleri ile birlikte değerlendirilir. Oda Yönetim Kurulu’nun belirlediği miktar, Temsilcilik hesabına aktarılır. Bu miktar belirlenirken, İl Temsilciliğinin gerçekleştirdiği tahsilat miktarı, temsilcilik ödeneğini teşvik edici yönde dikkate alınır. Temsilciler, giderlerini, gider çizelgelerine düzenli olarak işlerler. Bu çizelgeler, her ayın sonunda, Odaya ait sarf evrakı ile birlikte Oda’ya gönderilir.
Temsilciler Oda adına yaptıkları tüm tahsilatı, her ayın sonunda Oda hesabına yatırırlar. Giderler bu tahsilattan mahsup edilemez. Olağandışı harcamalar, Oda Yönetim Kurulu kararı ile Oda bütçesinin ilgili ödeneğinden karşılanır.
Madde 30: Mali işlere ilişkin uygulamalarda Mali İşler Yönetmeliği çerçevesinde hareket edilir. Bu Yönetmelikte belirlenmeyen veya çelişik durumlarda, sırasıyla TMMOB ve Oda Malî işler Yönetmeliği hükümleri geçerlidir,

 

GENEL HÜKÜMLER VE YÜRÜRLÜK

Madde 31: Yönetmelik’de açık olmayan durumlarda, TMMOB Yasası, Tüzüğü, Oda Tüzüğü iç ilgili Yönelmelikler ve Oda Yönetim Kurulu kararlarına uyulur.
Madde 32: Bu Yönetmelik, 29 Şubat 1992 tarihli 17. Genel Kurul kararı ile kabul edilmiştir. Oda organlarında yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yönetmeliği Oda Yönetim Kurulu yürütür.