ODAMIZ GENEL MERKEZİNİN AÇTIĞI DAVADA…

ODAMIZ GENEL MERKEZİNİN AÇTIĞI DAVADA; YARGI, PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNDE SOSYAL DONATI ALANI STANDARTI ARANMAYACAĞI YÖNÜNDEKİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ALDI   
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca gerçekleştirilen ve 8.7.2005 günlü, 25869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Plan Yapılmasına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin, standartlardan çok küçük kentsel sosyal donatı alanı yaratılabileceği, özellikle özel eğitim ve sağlık kullanımlarında hiç bir standarta uyutmayacağı, ticari niteliklerin ön plana çıkacağı, afetten kaynaklı olağanüstü durumun kamu ve kent yaran dışında kullanılmasının sağlanacağı, bu değişikliğin İmar Kanununun ve Yönetmeliğin ruhuna aykırı olduğu iddia edilerek, iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığımız davada yargı oybirliği ile anılan yönetmelik değişikliğinin yürütmesini durdurdu.

Danıştay 6. Dairesi’nin 22.02.2006 tarih ve Esas No: 2006/5257 sayılı karar metni şöyledir;

“ 3194 sayılı İmar Kanununun Amaç başlıklı 1. maddesinde, "Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir." hükmü yer almış, anılan Kanunun imar planı yapımı ve değişiklikleriyle ilgili kriterlerin yönetmelikle düzenlenmesini Öngören hükmü uyarınca çıkarılan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin amacını belirleyen 1. maddesinde de, "Bu Yönetmeliğin amacı; insan, toplum, çevre münasebetlerinde kişi ve aile mutluluğu İle toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın korunma, kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek üzere hazırlanacak her tür ve ölçekteki planın ve bu planlar üzerinde yapılacak değişikliklerin hangi esaslar dahilinde yapılacağını belirlemektir." şeklinde düzenleme getirilmiştir.

Yönetmeliğin 16. maddesinde "Hazırlanacak her ölçekteki imar planlarının yapım ve değişikliklerinde planlanan beldenin ve bölgenin şartlan ile gelecekteki gereksinimleri göz önünde tutularak sosyal ve teknik donatı alanlarında EK-1 deki tabloda belirtilen asgari standartlara uyulacaktır," hükmü yer almış ve sosyal ve teknik donatı alanları için en az olabilecek büyüklükler de yönetmelik ekinde yer alan tablolarda belirtilmiştir.

İmar planı değişikliği yolu ile yeni bir kentsel, sosyal ve teknik altyapı ayrılması halinde, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak için hesaplanarak hazırlanmış olan tablolardaki standartlara uyulması koşulu dava konusu yönetmelik değişikliğiyle, yukarıda içeriği yazılı Yasanın ve yönetmeliğin düzenleme amacına aykırı olarak ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin I6.maddesinde öngörülen koşullara tezat oluşturacak şekilde kaldırılmaktadır.

Ayrıca 27. maddenin 4 numaralı bendiyle yapılan düzenleme sonucunda, afetzede yerleşim alanlarının imar planlarında yapılacak değişikliklerle yeni bir kentsel sosyal ve teknik altyapı alanı ayrılması halinde yukarıda açıklanan hukuka aykırılıklara ek olarak Yönetmeliğin 27. maddesinin birinci fıkrasının 2.bendinde belirtilen imar planındaki bir sosyal ve teknik art yapı alanının kaldırılabilmesi için bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alan ayrılması zorunluluğu da ortadan kaldırılmaktadır.

Bu durumda, dava konusu yönetmelik değişikliğinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 21. maddesinin birinci fıkrasının 4 numaralı bendinin mülga olduğu kabul edilerek yönetmelik değişikliği yapılmış ise de, 4. bentte yer alan "Plan müellifinin gerekçeli uygun görüşünün alınması şarttır." hükmünün yürürlükten kaldırılmasına İlişkin 13.1.2005 günü 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliğine karşı açılan dava sonucunda Dairemizin 23.9.2005 günlü, E:2005/1441 sayılı kararıyla bu hükmün yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiğinden bendin mülga olduğundan bahisle yerine yeni düzenleme getirilmesinde de hukuka uyarlık bulunmamaktadır,

Açıklanan nedenlerle, yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne 22.2.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi”.