İnciraltı Reçetemiz

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, 6. Türkiye Şehircilik Kongresinin hemen ardından TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkez ve diğer birimlerinin yönetim kurulu..

üyelerininde bulunduğu bir toplantıda İzmir'in en önemli gündem maddelerinden biri olan İnciraltı'nın geleceği konusunda 09 Kasım 2006 tarihinde İzmir Şube toplantı salonunda bir basın açıklaması yapmıştır.
Basın açıklamasının metni aşağıdadır:

İnciraltı Reçetemiz
1. Bir koruma amaçlı imar planı hazırlanması gerekiyor. Ancak yörenin

• turizm merkezi ilan edilmiş olmasını,
• 1., 2. ve 3. derece doğal sit alanı olma özelliğini,
• tarımsal nitelikli bir arazi olma özelliklerini
dikkate alan bir planlama anlayışıyla ele alınması için;

• Özel plan lejandı ve notasyonları,
• Ayrıntılı plan notları
• “Kentsel tasarım projeleri” ayrıntısında, iki ve üç boyutlu tasarım düzenlemelerini içerecek bir biçimde formüle edilmesi gerekmektedir.

2. Bütünleşmiş bir tasarım ve uygulama projesi geliştirebilmek için, Türkiye’nin ve İzmir’in gerçekliklerini de göz ardı etmeyecek bir duyarlılıkla planın ulusal bir yarışmayla elde edilmesini öneriyoruz.

Söz konusu yarışma şartnamesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilgili ilçe belediyesi ve Şehir Plancıları Odası’nın da içinde yer aldığı ilgili meslek odalarının katılımıyla hazırlanması gerektiğini düşünüyoruz.

3. Bölgedeki uygulama sorunları ve mülkiyet kaynaklı problemlerin aşılması için mutabakat aranması bu çalışmanın temel koşullarından biridir. Sürecin başlangıcında, yörede yaşayanların, arazi sahiplerinin beklentilerinin demokratik bir biçimde kaydedildiği ve kategorik olarak listelendiği bir başlangıç yapılması, hangi İnciraltı senaryolarının nasıl fiziksel tablolar ortaya koyduğunun tespiti gerekmektedir. Bu tespitler üzerinden yani somut zeminler üzerinden, alternatif plan eskizleri üzerinden İnciraltı’nın geleceğinin tartışılmasında yarar görmekteyiz. Bu tartışmanın, İnciraltı üzerindeki taleplerin bir yapılaşma talebi çatısı altında toplanmasına karşın, farklı beklentilerin ayrıştırılmasına olanak sağlayacağını, bunun da algılamayı kolaylaştıracağını düşünüyoruz.

TMMOB
Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi
25.11.2006