Nazım İmar Planı’na ‘çevreci’ itiraz geldi

Ege Çevre Platformu, yasal süre içinde Büyükşehir’e dilekçe verdi. Planın, şehircilik ilkelerine aykırı olduğu savunuldu. Üç ana başlık altında sorunlar sıralandı, sonucun bildirilmesi istendi

İZMİR DHA Milliyet Ege – 05.05.2007{nomultithumb}

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan ancak çeşitli tartışmalara neden olan ‘İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı’na bir itiraz da çeşitli sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Ege Çevre Platformu’ndan (EGEÇEP) geldi. 3194 Sayılı İmar Yasası çerçevesinde değerlendirilmesi istenen dilekçede, şehircilik ilkelerine uyulmadığı dile getirildi, pek çok hususa detaylı olarak değinildi, sorunlar tek tek sıralandı. Sonucun bildirilmesi istendi.
İtiraz dilekçesinde özetle şunlar dile getirildi: Plan 1/25.000 ölçekli olmasına rağmen, dili, 1/25.000 ölçeğine uygun değildir. 2030 yılı için nüfus projeksiyonları veri alınarak üretilen planda, hedef yılı belirtilmemiştir. Her planlama çalışmasında olduğu gibi konut ve sanayi alan büyüklüklerinin doğru tespit edilebilmesi için bu planda da hedef yılı açıkça belirtilmelidir.

‘Depremsellik stratejisi eksik’
Plana depremsellik ve jeolojik sakıncalı alanlar açısından bakıldığında, genel bir stratejinin eksik olduğu, bazı sakıncalı alanların yapılaşmaya açıldığı görülmektedir. (Örneğin Konak Peker Mahallesi, Yelki’de fay hattı geçen bölge) Sulak alanlar, su havzaları, mutlak tarım toprakları gibi doğal değerlerin korunmasına yönelik birçok söylem yer almasına rağmen, bunları gerçekleştirecek plan kararları üretilmemiştir. Tarım ve zeytinlik alanlar yapılaşmaya açılmaktadır. Yeşil kuşağın korunmasına yönelik somut plan kararlarının üretilmediği, hatta sanayi ve konut gibi kullanım kararları ile kuşağın tehdit edildiği görülmektedir. Genellikle sanayi ve konut gelişim alanları dışında kalan yerlerin yeşil kuşak kapsamında tutulduğu görülmektedir.
Kırsal kalkınmaya yönelik politika ve stratejilerin Nazım Plan ölçeğinde belirlenmesi gerekirken, mekânsal yapılanma koşulları dışında karar getirilmediği gözlenmektedir. Planlama ilkelerine ve imar mevzuatına aykırı yapılaşmış sanayi, küçük sanayi, konut vb. alanlar, planla yasal hale getirilmiştir.