Nasıl bir İzmir Limanı ve Körfezi?

Yazarlar / Hüseyin Doğan

Nasıl bir İzmir Limanı ve Körfezi?

 


Geçen ayın sonlarında İnşaat Mühendisleri Odası İzmir ve Ankara şubelerinin birlikte düzenlediği 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu’nun açılış oturumunu izleme fırsatım oldu. Açılış konuşmaları sonrasında da Prof. Dr. Adnan Akyarlı hocamızın İzmir Limanı ile ilgili hazırladığı bir sunumu izleme fırsatımız oldu. Bugünkü yazımızı da bence çok etkili ve heyecanlandırıcı bir sunum olan bu bu çalışmaya ayırmak istedim. Yani aşağıda okuyacağıız yazı benim ürünüm değil, değerli hocamızın izniyle onun sunumundan alınan bilgilerdir. Ancak İzmir Limanı ve geleceğini ancak onun sözleri bu kadar güzel anlatabilir diye düşünüyorum.

İzmir, kendi adı ile anılan bir körfezin çevresinde yerleşmiş bulunan bir kıyı kentidir ve kıyı kentleri, normal olarak insanların denizle içiçe yaşadığı ve bunun sonucunda, kent kültürünü oluşturan yaşam bileşenleri arasında denizin de etkin olarak yer aldığı yörelerdir.

50 yıl öncesine kadar İzmir kenti için de geçerli olan bu olgu, 20. yüzyılın son çeyreğinde artan deniz kirlenmesi yüzünden anlamını yitirmiş; İzmir Körfezi’ni deniz olma niteliğinden uzaklaştırarak kent yaşamındaki etkinliğini yok etmiş; kısaca İzmir Körfezi’nin bireylerde deniz kültürünün oluşumuna katkıda bulunma işlevini büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır.

Ancak son on yılda yapılan yatırımlar ve çalışmalar ile İzmir Körfezi, yeniden deniz olma niteliği kazanmaya başlamış; İzmir kentlilerin çevresinde dolaşabildiği, amatör balıkçılık ve yelkencilik gibi hobilerini tatmin edebildiği bir ortama dönüşmüştür.

Kıyı bölgeleri ve özellikle körfezler, yalnızca kirlilik faktörüyle değil, tüm yaşam bileşenleri açısından ele alınmalı ve insanın, deniz, kıyı, iç bölge (interland) ile ilişkileri, bütünlük içinde yorumlanmalıdır. Bu yorumlar bağlamında önerilecek uygulama seçeneklerinin, yaşamın ana unsurları olan ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlar açısından da irdelenmesi gerekir.

Başarılı bir kıyı yönetiminin İzmir Körfezi özelinde ana hedefi, körfezin önemli bir doğal zenginlik kaynağı olan olanaklarından dengeli ve sürdürülebilir biçimde yararlanılabilmesini sağlamak olmalıdır. Bu tür gereksinmeler ve toplumsal istemler, İzmir Körfezi’ni tüm bileşenleri ile ele alan ve tüm paydaşların katıldığı bir stratejik planlamayı zorunlu kılmaktadır. Görevlerini halkın oyları ile almış bulunan yerel yönetimler, bu planlama sürecinde önder konumda olmalı ve körfeze ilişkin uygulama kararları, değer yaratma potansiyeleri de göz önüne alınarak bu stratejik plan doğrultusunda oluşturulmalıdır.

İzmir Limanı, konumu ve potansiyeli bakımından büyük önem taşımakta bunun yanı sıra, İzmir’in ticaret, turizm ve kültürel etkinliklerin taçlandıracağı bir dünya kenti olma vizyonunun temel dayanaklarından birini oluşturmaktadır.

Bu nedenle, İzmir Körfezi stratejik planının ana başlıklarından biri: İzmir Limanı’nın yük oluşturan güncel yapısının, kent yaşamını kolaylaştırmayı ve İzmir kentlilerinin denizle ilişkisini güçlendirmeyi hedef alan çağdaş “Üçüncü Nesil Liman” anlayışı doğrultusunda dönüştürülerek geleceğe taşınması olmalıdır. Bu dönüşüm sürecinin, bilimsel verilerin ışığında ve toplumsal yarar kaygılarını da ön plana alarak yönetilmesi son derece önemlidir.

1. Deniz Ulaşımı: Bölgede oluşturulmuş bulunan ulaşım sistemi, karasal ulaşım ağları (karayolu, demiryolu, metro, özel tasarlamış raylı sistemler vb.) ile ilişkilendirilmiş etkin bir deniz ulaşımı bileşeni oluşturulmalıdır.

2. Yat limanları yer almalıdır

3. Spor ve eğlence alanları oluşturulmalıdır

4. Deniz-insan ilişkileri geliştirilmedir. Balıkçılık; yüzme; deniz müzesi; tekne eğitimleri

5. Ticaret ve kültür merkezleri yapılmalıdır.

Aklın ve bilimin önderliğinde yürütülecek sağlıklı ve nesnel karar alma süreçleri sonunda, benzer amaçlara yönelik uygulamaların İzmir Körfezi için de öngörülmesi olanaklıdır. Bunlar ve bunlara benzer yatırımların zmanlaması İzmir Körfezi’ndeki iyileşme sürecine bağlı olarak planlanacaktır. Bu yatırımlar, İzmir’i dünyanın sayılı liman kentlerinden biri konumuna getirecek ve bunun yanı sıra, İzmirlilerin denizin olanaklarından daha fazla yararlanmasına katkıda bulunacaktır.

Akşam Ege / 09.11.2007