MTA’NIN JEOTERMAL SAHALARIN KULLANIM HAKLARININ DEVREDİLMESİNE İLİŞKİN İHALESİNDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA

TMMOB'nin, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün uhdesinde bulunan 11 adet saha ve 3 kuyunun kullanım haklarının devredilmesine ilişkin ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması için açtığı davada, Ankara 15. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

TMMOB, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından 11.10.2006 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Jeotermal Sahaların/Kuyuların Kullanım Haklarının Devredilmesine ilişkin ihale" ilanının ve 22.11.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu ihalenin düzeltilmesine ilişkin zeyilnamenin iptali ve dava sonuna kadar yürütmenin durdurulması istemiyle Ankara İdare Mahkemeleri'nde dava açmıştı. Ankara 15. İdare Mahkemesi, dava konusu işlemin hukuka aykırılığının açık olduğuna ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğine hükmederek, yürütmeyi durdurdu.

TMMOB tarafından açılan davanın dilekçesinde, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün ihale yoluyla kullanım haklarını 30 yıllığına devretmeyi düşündüğü alanların devletin hüküm ve tasarrufu altında olan stratejik öneme sahip jeotermal alanlar olduğu kaydedilerek, "MTA"nın bulucusu olduğu saha ve kuyuların kullanım hakkını devir yetkisi olmadığı" ifade edilmişti.
tmmob.org.tr

Ek:Dava Kararı