ÇMO: “YARGI 1/100.000 ÖLÇEKLİ İSTANBUL İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ!”

Çevre Mühendisleri Odası, 1/100.000 Ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı için yürütmeyi durdurma kararı verilmesi üzerine bir basın açıklaması yaptı. 03.02.2008

YARGI 1/100.000 ÖLÇEKLİ İSTANBUL İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ!

Odamız, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.07.2006 gün ve 1370 sayılı kararla kabul edilen ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 22.08.2006 tarihinde onaylanarak 28.08.2006 tarihinde askıya çıkarılan 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı'na 28.09.2006 günü itiraz etmiş ve itirazın zımnen reddi üzerine İstanbul 2. İdare Mahkemesi'ne, planın hazırlanma ve onaylanma sürecinin hukuka aykırı olduğu, planın Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik hükümlerinde yer alan koşulları taşımayan müellifler tarafından hazırlandığı, şehircilik ilkelerine ve planlama tekniklerine aykırı olduğu gerekçeleri ile planın iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile başvurmuştur.

Davalı idare, Odamızın dava açma ehliyeti bulunmadığı, planın 5538 sayılı Kanun'la idarelerine verilen yetki çerçevesinde usulüne uygun olarak kabul edildiği, planın yeterliliği olan müellifler tarafından imzalandığı ve imar mevzuatına uygun olduğu ileri sürülerek, davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin hem usul hem de esas yönünden reddi gerekeceğine dair savunma yapmıştır.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itirazımıza yönelik ret kararını hukuka aykırı bulmuş ve Odamızın dava açma ehliyeti olmadığı iddiasını da reddederek; planın hazırlanma ve onaylanma sürecinin hukuka aykırı olduğu, planın hazırlanmasında gereken koşulları sağlamayan kişilerce hazırlandığı itirazlarımızı haklı görerek ve planın uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğuracağı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması istemimizin kabulüne karar vermiştir.

Kararın gerekçesinde yetki açısından 1/100000 ölçekli planın hazırlanmasında Çevre ve Orman Bakanlığı'nın yetkilendirildiği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir yetkisi olmadığı; şekil açısından planın hazırlanmasına dair bir ihale yapılmadığı ve BİMTAŞ AŞ'nin sunduğu teklifin 1/100000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni olarak kabul edildiği ve ayrıca planlama işini yürütecek müelliflerin yükseköğretim kurumlarının şehir ve bölge planlama bölümlerinden mezun olması koşulunun sağlanmamış olmasına yer verilmiştir.
Temel kararları ve öngörüleriyle İstanbul ve ülkenin geleceği hakkında ciddi sakıncalar taşıyan, şehircilik ve planlama ilkelerine ve kamu yararına, hazırlanma ve onama şekli açısından da açıkça hukuka aykırı bulunan 1/100000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı'nın iptali için açtığımız dava sonucunda; İstanbul 2. İdare Mahkemesi, yetki, şekil ve itirazın reddine yönelik idare işlemi açısından hukuka aykırı bulunarak yürütmeyi durdurma kararı alındığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası