Mimarlar Odası’ndan Maltepe Bölge Parkı Ulusal Fikir Projesi Yarışmasına Boykot

{nomultithumb}Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu, 22 Aralık 2006 tarihli ve 40/17 tarihli toplantısında "Maltepe Bölge Parkı Ulusal Fikir Projesi Yarışması"nın boykot edilmesine karar verdi. Mimarlar Odası Genel Sekreteri Necip Mutlu imzası ile BİMTAŞ Genel Müdürlüğü'ne gönderilen gerekçe yazısında, Maltepe Büyükbakkalköy Bölge Parkı'nın adeta üniversite ve lüks konut alanlarının arka bahçesi haline getirilmesinden yakınılıyor.

Gerekçe metni şöyle:

"İlgi yazınız ile; Şirketiniz bünyesindeki İstanbul Metropoliten Alan Kentsel Tasarım Merkezi, Kentsel Tasarım Yarışma Grubu'nun yönetiminde "Maltepe Bölge Parkı ve Rekreasyon Alanları"na dair "Ulusal Tek Aşamalı Fikir Projesi" yarışmasının düzenlendiği; bu yarışma için ilgili yarışmalar yönetmeliği uyarınca 7 kişilik "asıl" ve 4 kişilik "yedek" jüri üyeliği için öneri aday belirlenmesi ve bu adayların isim, irtibat telefonları ve adreslerinin Genel Müdürlüğünüze iletilmesi istenmektedir.

Konu, ilgi yazınız gereği, TMMOB Mimarlar Odası'nın ilgili yasa, yönetmelik ve toplumsal sorumlulukları kapsamında incelenmiş olup aşağıdaki hususların tarafınıza iletilmesi uygun görülmüştür.

Şirketiniz tarafından, bünyenizde yer alan İstanbul Metropoliten Alan Kentsel Tasarım Merkezi, Kentsel Tasarım Yarışma Grubu'nun yönetiminde yarışmaya açılacağını duyurduğunuz alan; 27.09.2001 onay tarihli 1/5000 ölçekli Büyükbakkalköy Bölge Parkı planında kalmakta iken; bölge parkının büyük bir kısmı 29.08.2003 onay tarihli 1/5000 ölçekli 29.08.2003 tarihli 1/5000 ölçekli Büyükbakkalköy Bölge Parkı ve Ağıltepe Nazım İmar Planı ile Maltepe Üniversitesi alanına alınmıştır. Bölge parkının küçültülmesine dair kararlar sadece üniversite alanı ile sınırlı kalmamış, aynı plan ile bölge parkına ayrılmış yaklaşık 116 dönüm alan da bugün "Narcity" adı altında satışı yapılan lüks konut bölgesi kullanışına açılmıştır. Bu değişiklikle de yetinilmemiş; her türlü şehircilik, planlama öğreti ve imar kanun ve kurallarına aykırı olarak 2005 yılında yapılan 1/50 000 ve 1/5000'lik plan tadilatları ile bölge parkından çıkarılan yeni alanlar ile söz konusu üniversitenin yüzölçümü % 40 oranında yeniden arttırılmıştır.

Bütün bu değişikliklerin yanı sıra her türlü bilimsel ve hukuksal karşı çıkışa karşın artık bir planlama mekanizması haline getirilmiş bulunan "parsel bazında" yapılan "nazım plan" tadilatları ile Maltepe Büyükbakkalköy Bölge Parkı; ilgi yazınız eki paftada da görüldüğü gibi adeta üniversite ve lüks konut alanlarının arka bahçesi haline getirilmiştir.

Bu konularda sivil toplum örgütlerinin olduğu kadar bizzat İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının planlama ile ilgili birimlerinin de karşı çıkışları bulunmaktadır. Ancak tüm bu bilimsel ve hukuksal karşı çıkışlar uygulama mercilerinin bu konudaki hukuk ve bilim tanımaz yöntemlerinin meşrulaşması sürecini olumlu yönde etkileyememiştir.

Bu kez; ilgi yazınız ile yasallığı ve meşruiyeti tartışılır bir şekilde parçalanan, en azından İmar Kanuna göre azaltılan alan kadar bir başka yerde donatı alanı bile ayrılmamış bölge parkının kalan kısmı hakkında "Ulusal Tek Aşamalı Fikir Projesi" yarışmasının düzenlendiği bildirilmektedir.

İstanbul Büyükşehir İhale Komisyonu tarafından 15.12.2004 tarih 1405-530 sayılı kararı ile "İl çevre düzeni planı için gerekli analitik etütler yapma işi" ihale edilen ancak bünyesinde oluşturduğu akademisyen ve plancı kadrosu ile "1/100 000 İstanbul Çevre Düzeni Planı"nı yapma işini de görev edinen Şirketinizin hazırlamış olduğu 1/100000 Çevre Düzeni Planı henüz askıya çıkmış ve söz konusu planın şehircilik ilke, esas ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu tartışılmamış ve genel plan kararları üzerinde toplumsal bir mutabakat sağlanmamışken; süreci böylesine tartışılır bir alanlarda yarışmalar açmak; hazırlamış olduğunuz stratejik plan kararlarını devre dışı bırakmakla kalmayıp plan bütünlüğünü de parçalayıcı olacak ve 1/100000'lik planı bugüne kadar İstanbul ölçeğinde yapılan her türlü yasa dışı planlama kararını meşrulaştırma aracı haline getirecek ve kamuoyu nezdinde inandırıcılığını bir kez daha yitirmesine neden olacaktır.

Konu; TMMOB Mimarlar Odası'nın ilgili yasa, yönetmelik ve toplumsal sorumlulukları kapsamında incelenmiş ve yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenler ile düzenlemeyi düşündüğünüz "Maltepe Bölge Parkı ve Rekreasyon Alanları"na dair "Ulusal Tek Aşamalı Fikir Projesi" yarışması için jüri üyesi aday talebinizin yerine getirilemeyeceği hususunun tarafınıza iletilmesi uygun görülmüştür".

 yapi.com.tr