Mersinli-Fidanlık imar planı değişikliğine itiraz ettik.

Konak, Alsancak – Mersinli, 3324 ada 123 parsel, mevcut imar planında TAKS:0.05 ve KAKS:0.10 yapılaşma koşullu Resmi Tesis alanı olarak görülen ancak, 14.09.2007 tarihinde askıya çıkarılan plan değişikliği ile Resmi Tesis alanına Adliye Hizmet Binası eklenerek, yapılaşma koşulu E=2.00 ve hmax: serbest olacak şekilde değiştirildiği imar planına 15.09.2007 tarihinde itiraz ettik. İtiraz metni aşağıdadır:

KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğüne
                                                       
İZMİR

Konak, Alsancak – Mersinli, 3324 ada 123 parsel, mevcut imar planında TAKS:0.05 ve KAKS:0.10 yapılaşma koşullu Resmi Tesis alanı olarak görülmektedir. 14.09.2007 tarihinde askıya çıkarılmış olan plan değişikliğinde planın, Resmi Tesis alanına Adliye Hizmet Binası eklenerek, yapılaşma koşulu E=2.00 ve hmax: serbest olacak şekilde değiştirildiği görülmüştür.

Söz konusu alan Yeni Kent Merkezi planları içerisinde kalırken planlama ilkelerine aykırı olarak planlama alanından çıkarılarak parsel bazında plan değişikliği yapılmıştır. Mevcut kullanımda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İzmir İl Md. Süs Bitkileri olarak kullanılan alan, yoğun bir bitki örtüsüne sahiptir. Söz konusu alanda yüze yakın bitki türü olduğu saptanmıştır. Bunların bir bölümü süs bitkileridir. Resmi Tesis Alanında bitki örtüsü ve ağaç açısından kısmen boş alanlar varken, en yoğun ağaç bulunan alan olan 123 nolu parselde inşaat alanı artırılmak istenmektedir.

Yapılmak istenen plan değişikliğiyle inşaat alanı 20 kat artırılacaktır. Taban Alanı kullanımdaki  %5 kısıtlaması da kaldırılarak 20 kat artırılan inşat alanıyla birlikte tabanda yayılarak ağaç katliamı yapılacaktır. Söz konusu parsel Doğal Sit ilan edilmesi gereken bir alanken, bir beton yığınına dönüştürülmek istenmektedir. Ayrıca söz konusu parselde lojman yapılıp yapılmayacağı ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Eğer lojman yapılacak olursa ona göre de sosyal donatı alanı hesaplanması gerekmektedir.

Böyle bir karar Planlama bütünlüğü içerisinde ele alınıp, ihtiyaçlar doğru tesit edilerek en uygun yer seçimiyle belirlenmesi gerekirken, en kolay şekilde yoğun ağaç dokusu bulunan alanda inşaat alanı 20 kat artırılarak çözüm bulunmaya çalışılmıştır.

Özellikle İzmir'de  yeşil alan ihtiyacı bu kadar fazla iken, üzerinde 100 aşkın çeşit bitki bulunan alan,  Kültür Park gibi bir Kent Parkına dönüştürüleceği yerde Adliye Hizmet Binasına  dönüştürülmek istenmektedir.

Yukarda saydığımız nedenlerden dolayı 3324 ada 123 parselde yapılan imar planı değişikliğine şehircilik ilkeleri ve toplum vicdanı açısından itiraz etmekteyiz.