MÜELLİF YÖNETMELİĞİ YENİDEN DÜZENLENDİ

7 Ocak 2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Anılan Yönetmelikle 2.11.1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca, Odamız görüşleri ve katkıları ile hazırlanan ve ekte sunulan Yönetmelik yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte özetle;

– Müellif tanımında; müellif tüzel kişiliklerin hissedarları içinde hisseleri ortakların meslek grubuna göre dağılımında eşit veya daha fazla paya sahip gerçek kişi olarak yer almakta,
– Planlama alanı grupları yeniden düzenlenmekte, özellikle alt gruplarda plan yapım alanı ve geleceğe ait nüfus projeksiyonu artırılmakta,,
– Daha önce yeterlilik belgesi almış veya almaya hak kazanmış mimarların hakları saklı kalmak kaydı ile, artık yeterlilik belgesi alımında şehir plancısı unvanı olmak zorunluluğu getirilmekte,
– Müelliflerin derecelendirilmesi işlemlerinde de yenilikler getirilmekte, A, B veya C grubuna giren işleri yapan özel planlama bürolarında en az altı yıl çalışılmış olması durumunda D grubu müellif yeterlilik belgesi alınmasına olanak sağlanmakta,
– Kamu kurum ve kuruluşlarında ihale yolu ile yapılan planlama işlerinde, planlama işini alan müellifin planlama ekibinde yer alan şehir plancıların çalıştıklarının belgelenmesi halinde, kendi bulundukları planlama grubundan ayrı ayrı bir iş bitirmiş olarak değerlendirilmekte,
– Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre yeterlilik belgesi almaya hak kazanamamış şehir plancılarının müracaatları halinde yürürlüğe giren Yönetmelik hükümlerine göre yeterlilik işlemlerinin değerlendirileceği,

hükme bağlanmaktadır.

YENİ YÖNETMELİĞİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN…