Mavişehir Nazım İmar Planı Revizyonu’na 17 Kasım’da itiraz ettik.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca onaylanan ve 5162 sayılı yasa kapsamında onanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.08.2006 gün ve 02.673 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanan, 1/5000 ölçekli Mavişehir Nazım İmar Planı Revizyonu’na itiraz gerekçelerimiz ve dilekçemiz aşağıdadır…

Tarih: 17.11.2006
Sayı: 35.06.0250

   İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ’NE,İZMİR 

İzmir kentinin önemli bir gelişme bölgesi olan Mavişehir yerleşiminde, Emlak Bankası’nın talebi üzerine, ilk 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 23.03.1989 tarihinde, revizyonu ise 03.04.1991 tarihinde onanmıştır.

 

Yerleşimde açık ve yeşil alan, sosyal ve kültürel tesis alanları ile otopark alanlarının, nüfus ve yoğunluk artışına paralel ve planlama ilkelerine uygun olarak arttırıldığı 1/5000 ölçekli Deniz Bostanlısı Mavişehir Nazım İmar Planı Revizyonu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 04.03.2003 gün ve 05/13 sayılı kararı ile uygun görülerek 20.05.2003 tarihinde onanmıştır.

 

1/5000 ölçekli Deniz Bostanlısı Mavişehir Nazım İmar Planı Revizyonuna, Emlak ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nce; ‘bölgede yapılaşma alanlarının azaltıldığı ve yoğunluğun düşürüldüğü’ gerekçesi ile itiraz edilmiş olup, söz konusu itiraz İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.03.2004 gün ve 05/25 sayılı kararı ile uygun görülmemiştir. Emlak ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin İzmir 4. İdare Mahkemesi’ne söz konusu plan revizyonunun iptali istemiyle açtığı dava sonunda alınan mahkeme kararında, plan revizyonunun ‘şehircilik ilkeleri ve planlama esasları doğrultusunda kamu yararına olduğu’ ifade edilerek Emlak ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin istemi reddedilmiştir. Bu anlamda hukuki süreç tamamlanmış olup, plan revizyonu İzmir 4. İdare Mahkemesi’nin 15.12.2004 gün ve 2004/1600 sayılı kararı ile de kesinleşmiştir.

 

Mavişehir yerleşiminin oldukça büyük bir bölümü yapılaşmış olmasına rağmen, İzmir Valiliği tarafından 28.03.2006 gün ve 3128 sayılı karar ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’nun 4. maddesi gereği “Toplu Konut Alanı” olarak ilan edilmiştir.

 

Bu kapsamda, anılan mahkeme kararına rağmen, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 31.05.2006 gün ve 4336–17523 sayılı yazısı ile Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından, Mavişehir Konut Alanı’na ilişkin olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu hazırlanmış, planların 29.05.2006 gün ve 2006/2191 sayılı Başbakanlık Oluru ile Toplu Konut İdaresi’nce onaylandığı belirtilerek, 5162 sayılı kanunun 2. maddesine göre İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanması talep edilmiştir. Söz konusu planlar, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.08.2006 gün ve 02–673 sayılı kararı ile 5162 sayılı kanunun 2. maddesi kapsamında uygun bulunarak onanmıştır. 5162 sayılı kanunun 2. maddesi; Başbakanlık, ‘Gecekondu Dönüşüm Projesi’ uygulanacağı alanlarda veya mülkiyeti kendisine ait arsa ve arazilerden ‘Konut Uygulama Alanı’ olarak belirlediği alanlarda veya valiliklerce ‘Toplu Konut İskân Sahası’ olarak belirlenen alanlarda çevre ve imar bütünlüğünü bozmayacak şekilde her tür ve her ölçekteki imar planlarını yapmaya, yaptırmaya ve tadil etmeye yetkilidir. Bu planlar Büyükşehir Belediye sınırları ile mücavir alanları içerisinde kalan alanlar için ilgili belediye meclisleri tarafından, planların Belediyelere veya Valiliklere intikal ettiği tarihten itibaren üç ay içerisinde aynen veya değiştirilerek onaylanması suretiyle yürürlüğe girer. Üç ay içerisinde onaylanmayan planlar Başbakanlık tarafından re’sen yürürlüğe konur. şeklindedir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ise planda değişikliğe gitme yetkisini kullanmadan, planı aynen koruyarak ve Belediye Meclisi’nce uygun görerek onaylamıştır.

 

Hem sosyal ve teknik alanların arttırıldığı, hem de nüfus ve yapı yoğunluğunun düşürüldüğü 15.12.2004 tarihli mahkeme kararıyla da onanmış 2003 yılı onaylı 1/5000 ölçekli Deniz Bostanlısı Mavişehir Nazım İmar Planı Revizyonu kararlarını değiştiren, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.08.2006 gün ve 02–673 sayılı kararı ile onadığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’na, şehircilik esasları, planlama ilkeleri, kamu yararı ve ilgili mevzuat hükümleri açısından aşağıda ifade edilen gerekçeler ile TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu olarak itiraz etmekteyiz:

 

·         20.05.2003 tarihinde onanan 1/5000 ölçekli Deniz Bostanlısı Mavişehir Nazım İmar Planı Revizyonu’nda; kıyıda, planlama alanının güneyinde “Yeşil Alan” ve “Otopark Alanı” olarak belirlenmiş 25271 ada 1 no’lu parselin 2006 yılı revizyonunda “Ticaret Seçenekli Konut Alanı (TM1)”na dönüştürülmesi, kaldırılan oranda otopark ve yeşil alanın ayrılmasını gerektirmekte iken, planda böyle bir uygulamaya gidilmemiştir. Bu niteliğiyle plan, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. maddesine aykırıdır.

 

·         Planda Dudaev Bulvarı’nın kuzeyindeki Belediye Hizmet Alanı içerisinde “A” lejantı (Akaryakıt Tesis Alanı) belirlenmiştir. Ancak, Belediye Hizmet Alanı kullanımında olan alan, plan uygulaması sonucunda Emlak Bankası tarafından belediyesine terk edilmiş alan niteliğinde olmakla birlikte kamu hizmeti amacıyla kamuya terk edilmiş bu tür alanların plan değişikliği yolu ile amacı dışındaki faaliyetlere tahsis edilmesi İmar Kanunu’nun 11. maddesine aykırıdır.

 ·         20.05.2003 tarihinde onanan 1/5000 ölçekli Deniz Bostanlısı Mavişehir Nazım İmar Planı Revizyonu’nda; planlama alanının kuzeybatısındaki dini tesis alanının bitişiğinde belirlenmiş yeşil alanın 2006 yılı revizyonunda “Günübirlik Tesis Alanına” dönüştürülerek, özel projesine göre yapılaşma kararı getirilmesi, kaldırılan oranda yeşil alanın ayrılmasını gerektirmekte iken, planda böyle bir uygulamaya gidilmemiştir. Bu niteliğiyle plan, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. maddesine aykırıdır. 

 ·         20.05.2003 tarihinde onanan 1/5000 ölçekli Deniz Bostanlısı Mavişehir Nazım İmar Planı Revizyonu’nda; planlama alanının kuzeybatısındaki dini tesis alanının bitişiğinde belirlenmiş yeşil alanın 2006 yılı revizyonunda “Günübirlik Tesis Alanına” dönüştürülerek, özel projesine göre yapılaşma kararı getirilmesi, kaldırılan oranda yeşil alanın ayrılmasını gerektirmekte iken, planda böyle bir uygulamaya gidilmemiştir. Bu niteliğiyle plan, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. maddesine aykırıdır. 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu olarak, kesinleşmiş mahkeme kararı ile de çelişen bir içerikteki 1/5000 ölçekli Mavişehir Nazım İmar Planı Revizyonu’na ilişkin, yukarıda belirtilen itirazımıza konu hususların değerlendirilerek gereğinin yapılmasını talep ederiz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu