İmar planında TOKİ ve ÖİB’ye süper yetki

EKONOMİ SERVİSİ – Milliyet 07.08.2008

Büyük gayrimenkul satışlarının önünü açacak 5793 sayılı kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 Kanun, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Özelleştirme İdaresi’ne (ÖİB) geniş imar yetkileri veriyor.
Hükümet bu kanuna dayalı olarak aralarında Galataport ve Haydarpaşa’nın da yer aldığı limanlar, Devlet Demiryolları (TCDD) ve Devlet Su İşleri’nin (DSİ) gayrimenkulleri ile Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okulları da kolayca satışa çıkaracak. Yeni kanundaki düzenlemeler şöyle:
TOKİ tarafından yapılan imar planları, planların belediyelere veya valiliğe intikal ettirildiği tarihten itibaren 3 ay içinde onaylanacak. Bu sürede onaylanmayan planlar, TOKİ tarafından resen onaylanacak.
Özelleştirme kapsamına alınan arsa ve arazilerin planları ve plan revizyonları, ÖİB’ce yapılacak. Planlar Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca onaylanacak ve 5 yıl süreyle değiştirilemeyecek. Özelleştirme sürecinde yapılacak parselasyon planları Özelleştirme İdaresi’nce onaylanacak. Bu planlara göre yapılacak yapılarda her türlü ruhsat ve diğer belgeler ile izinler, ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluşlarca verilecek.

Galataport’un önü açıldı
TCDD Genel Müdürlüğü’nün işletmecilik fazlası taşınmazlarının satışına karar verilmesinde, bu kuruluşun yönetim kurulu yetkili olacak. İmar planında TCDD alanı veya TCDD hizmet alanı olarak ayrılan taşınmazlar, ancak imar planı değişikliği yapılarak satılabilecek.
Satışı ve değerlendirilmesi yapılacak taşınmazlar, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından çevre imar bütünlüğünü bozmamak kaydıyla yapılan veya yaptırılan her ölçekteki imar ve parselasyon planları, 3 ay içerisinde aynen veya değiştirilerek onaylanmak suretiyle yürürlüğe girecek. 3 ayda onaylanmayan planlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından resen yürürlüğe konulacak. Ayrıca TCDD’ye ait işletmecilik fazlası taşınmazlardan yönetimce uygun görülenler, özelleştirilmek üzere ÖİB’ye bildirilecek. Bu taşınmazların satışından elde edilecek gelir, TCDD’ye aktarılacak.

Okullar da satılacak
MEB’ye tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazların, MEB ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve satışına Maliye Bakanı yetkili olacak. Bu taşınmazlardan MEB’ce uygun görülenler, Maliye tarafından özelleştirilmek üzere ÖİB’ye bildirilecek.

Tarihi yapılar belediyelere
Yenileme alanında kalan Hazine’ye ait taşınmazlar, Maliye Bakanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile projeyi yürüten il özel idaresine veya belediyeye bedelsiz olarak devredilecek.

İrtifak hakkı 49 yıl olacak
Kıyılarda ya da deniz, göl ve akarsularda doldurma veya kurutma yoluyla elde edilen alanlar üzerindeki tesislerin en fazla 49 yıl olan irtifak hakkı süresi, rayiç bedel üzerinden yapılacak yeni sözleşmeyle başlangıç tarihinden itibaren 49 yıl olarak değiştirilecek.

Hazine’ye GSM geliri
Yasaya göre ayrıca, mobil telekomünikasyon hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen işletmecilerle bu işletmecilerin şebekeleri üzerinden telekomünikasyon hizmeti sunan diğer işletmeciler, aylık brüt satışlarının yüzde 15’ini Hazine payı olarak ödeyecek.