MADEN MO: “ACELE KAMULAŞTIRMA MI? EL KOYMA MI?”

MADEN MO: "ACELE KAMULAŞTIRMA MI? EL KOYMA MI?"

Maden Mühendisleri Odası, Bakanlar Kurulu'nun İzmir ili sınırları içinde 35 adet parsel için bir şirket lehine "acele kamulaştırma" kararı vermesi üzerine 14 Ocak 2007 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

ACELE KAMULAŞTIRMA MI? EL KOYMA MI?

Bakanlar Kurulu, 35 adet Parsel için bir şirket lehine "ACELE KAMULAŞTIRMA" kararı vermiştir. Karar, 3 Ocak 2008 tarih ve 26745 sayılı Resmi Gazete'de aşağıdaki şekilde yayımlanmıştır.

"İzmir İli sınırları içerisinde, Tüprag Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi uhdesindeki İR:5419 sayılı maden sahasında bulunan ve ekli listede ada ve parsel numaraları belirtilen alanların, anılan Şirket tarafından üretim faaliyetlerinde bulunulması, tesis kurulması ve sağlık koruma bandı oluşturulması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; adı geçen Bakanlığın 23/11/2007 tarihli ve 54985 sayılı yazısı üzerine 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/12/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır."

Taşınmazları hakkında tüm iradelerini ortadan kaldıran bu anti demokratik karar nedeniyle 35 çiftçi söz konusu kararın iptali için yargı yoluna başvurmuştur.

Kamulaştırma, Anayasanın,"Kamu Yararı" başlığı altındaki 46.maddesine göre yapılmaktadır. Söz konusu maddenin ilgili bölümü aşağıdaki gibidir.

"Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir".

Acele Kamulaştırma ise 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27. Maddesine uyarınca yapılmaktadır. Buna göre;

3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine, Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda, bir taşınmazın "Acele Kamulaştırılması" yapılabilmektedir.

Henüz hiçbir üretim faaliyetinin başlamadığı bir işletmede, üretim faaliyetlerinde bulunulması, tesis kurulması ve sağlık koruma bandı oluşturulmasında nasıl bir " Milli Müdafaa" gereksinimi veya "olağanüstü" durum gerekçesi ile "Acele Kamulaştırma" kararı alınabiliyor.

Söz konusu karar yanlış ve antidemokratiktir. Anti demokratiktir, çünkü bir şirket lehine devlet erkini kullanmak anlamına gelmekte ve taşınmazların sahiplerine söz hakkı bırakmamaktadır.

Yerel halkın onayını almamış hiçbir ekonomik girişimin ülkeye yarar getirmesi beklenemez. Madencilik sektörüne ilişkin alınacak kararlarda ilgili yöre halkının da katılımı sağlanmalıdır.

Odamız, sürekli olarak üretimi ve sanayileşmeyi savunmaktadır. Ancak; kişi, firma veya şirketler lehine kullanılan önceliklerde kamu yararı yoksa doğru bulmadığını da açıkça vurgulamaktadır. Bugüne kadar, kamu kurumları için bile pek uygulanmayan bu yöntemin bir firma için uygulanması "özel" bir durumdur.

Söz konusu karar yanlış ve haksız bir uygulamadır, derhal geri çekilmelidir. Aksi takdirde bir emsal oluşturacak ve bu tür uygulamaların önünü açacaktır.

TMMOB / 14.01.2008