Kıyı tesislerine işletme izni verilmesi

Kıyı tesislerine işletme izni verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik, Kıyı Kanunu'nun 6. maddesinin 4. fıkrasına göre kıyıda yapılabilecek liman, kruvaziyer liman, yat limanı, marina, yolcu terminali, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesisleri ile deniz ulaşımına yönelik diğer üst ve altyapı tesislerine Denizcilik Müsteşarlığınca işletme izni verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

İmalata yönelik gemi inşa ve bakım onarım hizmeti gören tersane, tekne imal yeri, çekek yerleri ve tüm askeri kıyı tesisleri, bu yönetmelik kapsamı dışında tutuldu.
İşletme izni almak üzere başvuracak olan özel hukuk tüzel kişileri için; Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen şirketlerden olması, balıkçı barınakları için Kooperatifler Kanunu'na tabi kooperatif tüzel kişiliğinin bulunması, kıyı tesisinin niteliğine göre verilecek limancılık hizmetlerinin, şirket ana sözleşmesinin faaliyetler maddesinde yer almış olması, şirketi idare ve temsil etmeye yetkili ortakların çoğunluğunun Türk vatandaşı olması ve şirket sözleşmesine göre oy çoğunluğunun da Türk ortaklarda bulunması, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde ayrıca payların yarısından fazlasının nama yazılı ve başkasına devrinin şirket yönetim kurulunun iznine bağlı bulunması ile şirketi idare ve temsile yetkili olanların kamu haklarından kısıtlı olmaması şartları aranıyor.
Kamu hukuk tüzel kişileri için ise kuruluşun ana statüsünde limancılık faaliyetiyle iştigal edileceğinin belirtilmiş olması, gerçek kişiler için ise Türk vatandaşı olmaları ve kamu haklarından kısıtlı olmamaları şartları aranıyor.
Verilecek işletme izinleri beş yıl süre ile geçerli olacak ve kıyı tesisi işletmecisi tarafından, işletme izin süresi sona ermeden en geç üç ay öncesinden idareye başvurusu üzerine, idare tarafından bu yönetmelik hükümlerine göre yapılacak denetimin sonucunun olumlu olması halinde, işletme izni aynı şartlarla uzatılabilecek.
Yatırımcısı tarafından talep edilmesi halinde, idare tarafından kıyı tesislerine seyir emniyeti ve deniz güvenliği kapsamında altı aydan bir yıla kadar sürede geçici işletme izni verilebilecek. Geçici işletme izin süreleri, tesisin durumu göz önüne alınarak idarece gerekli görüldüğünde uzatılabilecek veya iptal edilebilecek.
İşletme izni veya geçici işletme izni, yük cinsleri ve faaliyet türü değişmemesi kaydıyla kıyı tesisinin devri gerçekleşmeden ve idareye bilgi verilmeden başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe devredilemeyecek.
Yapılan denetimlerde bu yönetmeliğin hükümleri kapsamında bir uygunsuzluğun tespiti halinde, düzeltilmesi için kıyı tesisi işletmecisine uygunsuzluğun durumuna göre en fazla altı aylık süre verilecek. Verilen sürenin sonunda yapılacak denetimde, mücbir sebep olmaksızın uygunsuzluğun giderilmediği tespit edilirse ilk izindeki gerekli şartlar sağlanıncaya kadar verilen işletme izni askıya alınabilecek.
Özel veya turizm amaçlı kullanıma tahsis edilmiş iskele, rıhtım ve benzeri kıyı tesisleri için basitleştirilmiş uygulamalar getirebilecek ve bu yönetmeliğin hükümlerinin bazılarından muaf tutulabilecek.

Haber Ekspres – 19.02.2007