KORUMAYI BIRAK ‘TAHRİBE’ BAK

MURAT KIŞLALI ANKARA –

Doğal sitleri ortadan kaldıracak Tabiatı Koruma Tasarısı, TBMM Çevre Komisyonu na gönderildi.

TBMM Çevre Komisyonu'nda görüşmeleri süren Tabiatı Koruma Tasarısı doğal sit alanlarını ortadan kaldırarak bunları ticarileşmeye açacak. Korumada görevi sadece siyasi iktidara bırakacak. Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunlarını Araştırma Derneği Üyesi Doç. Dr. Yücel Çağlar, Tasan'yı şöyle değerlendirdi:

Anayasaya aykiri: Anayasanın 56. maddesindeki, "Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir" hükmüne karşın, Tasarı ile Çevre Yasası'nın "Biyolojik çeşitliliği koruma ve kullanım esasları, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili diğer kuruluşların görüşleri alınarak belirlenir" hükmü yürürlükten kaldırılıyor.

Doğa koruma stratejisi yanlış: Tabiatı koruma alanı gibi en önemli koruma yapılarında bile irtifak ve intifa haklan oluşturulabilecek. Üstelik son söz için Bakanlar Kurulu yetkili kılınıyor. Koruma yapısı kazandınlmış yerlerin tümünde de "turizm merkezi" ayrılabilecek.

Doğayı ticarileşmeye açacak: Tasarı öngörüldüğü gibi yasalaştığında, doğal zenginlikler tümüyle ticarileştirilebilecek.

Sit alanları ortadan kaldırılabilecek: Tasarının geçici maddeleriyle siyasal iktidarlara, daha önce çeşitli koruma yapılarına kavuşturulabilmiş alanları bu yapılarından çıkarma olanağı getirilecek. Doğal/tabii sit alanlarının bu statüleri kaldırılabilecek.

Tasarı çelişkili, muğlak: Hemen hemen tüm maddelerde çelişkili, anlaşılamayan, soyut terim ve kavramlara yer veriliyor, genellemeler yapılıyor. Çok sayıdaki eyleme, uygun duruma kim, hangi kuruluş tarafından nasıl karar verileceği belirsiz.

Planlama siyasete teslim: Tasarıda yer alan "her tür ve ölçekteki planların" neler olabileceğine ve buna kimler tarafından nasıl karar verilebileceğine dönük herhangi bir açıklık yok. "Arazi kullanımı ve yönetimi" yalnızca Çevre ve Orman Bakanlığı'na bırakılıyor.

 

Kaynak: Cumhuriyet – 01.03.2011