Kocaoğlu’ndan mektup var

Kocaoğlu’ndan mektup var

Çağlayan Bilgen

İZ­MİR Bas­ma­ne’de­ki Dün­ya Ti­ca­ret Mer­ke­zi in­şa­atıyla il­gi­li ola­rak es­ki Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yük­sel Çak­mur’un, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Aziz Ko­ca­oğ­lu’na yaz­dı­ğı mek­tu­ba ge­çen haf­ta bu sü­tun­lar­da yer ver­miş­tik.
Bu ko­nu­da çok sa­yı­da oku­yu­cu­muz­dan elek­tro­nik pos­ta ve te­le­fon al­dık.
Oku­yu­cu­la­rın, ken­tin or­ta ye­rin­de­ki bu ya­rım ka­lan in­şa­at­la il­gi­li ola­rak yıl­lar son­ra ay­rın­tı­lı bil­gi sa­hi­bi ol­duk­la­rı­nı ifa­de et­me­le­ri dik­ka­ti­mi çek­ti.
De­mek ki bu ko­nu­da halk ye­te­ri ka­dar bil­gi­len­di­ril­me­miş.
Ya­ni…
Şeh­rin gö­be­ğin­de­ki bu utanç çu­ku­ru­nun so­rum­lu­su kim?
Kim hak­lı, kim hak­sız doğ­ru dü­rüst bi­lin­mi­yor.
Çün­kü…
Ko­nu yar­gı­da ol­du­ğu için ta­raf­lar­dan ye­ter­li ve doğ­ru bil­gi akı­şı sağ­lan­ma­dı.
Du­rum böy­le olun­ca da ka­mu­oyu ya­lan-yan­lış bil­gi­len­di­ril­di.
Ney­se…
Ge­çen haf­ta­ki Çak­mur’un mek­tu­bu­na Baş­kan Ko­ca­oğ­lu’ndan ya­nıt gel­di.
İş­te Ko­ca­oğ­lu’nun mek­tu­bu:
* * *
“Siz­le­rin de ya­kın­dan ta­kip et­ti­ği gi­bi, yıl­lar­dır çö­züm­süz ka­lan ve kent gün­de­mi­ni ge­rek­siz bir şe­kil­de iş­gal eden Bas­ma­ne’de­ki Dün­ya Ti­ca­ret Mer­ke­zi so­ru­nu­nu aşa­bil­mek için, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak bir sü­re­dir ye­ni bir for­mül üze­rin­de ça­lı­şı­yo­ruz.
Bu çer­çe­ve­de, söz ko­nu­su alan­la il­gi­li imar plan­la­rı­nı ip­tal eden yar­gı ka­rar­la­rı­nı da dik­ka­te ala­rak, in­şa­atın ye­ni­den baş­la­tı­la­bil­me­si, da­ha doğ­ru­su, o böl­ge­de­ki olum­suz gö­rün­tü­nün or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı ve yıl­lar­dır atıl du­ran ar­sa­nın ye­ni­den kent eko­no­mi­si­ne ka­zan­dı­rıl­ma­sı için so­mut bir çö­züm üret­tik. Ka­fa­mız­da­ki for­mü­lü, Dün­ya Ti­ca­ret Mer­ke­zi his­se­le­ri­ni elin­de bu­lun­du­ran Güç­bir­li­ği Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Ba­ka­nı Ke­mal Zor­lu, EGS Hol­ding or­tak­la­rı­nın kur­du­ğu De­niz A.Ş. adı­na Ufuk Ak­gün ve ara­zi­nin ya­rı­sı­na EGS Bank’ın borç­la­rı ne­de­niy­le el ko­yan Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu Baş­ka­nı Ah­met Er­türk’le pay­laş­tım. Ar­dın­dan TMMOB’a bağ­lı “il­gi­li” mes­lek oda­la­rıy­la bir ara­ya ge­lip olum­lu gö­rüş­le­ri­ni al­dım. Son ola­rak da Sa­yın Yük­sel Çak­mur’a ak­tar­dım.
Tüm bu gö­rüş­me­ler­de, uz­laş­may­la çö­zü­me ulaş­mak is­te­di­ği­mi­zi ve ye­ni for­mü­lün hem ken­te hem de so­ru­nun çö­zü­mü­ne yar­dım­cı ola­ca­ğı inan­cın­da ol­du­ğu­mu­zu özel­lik­le be­lirt­tim.
İl­ke­sel ola­rak, Sa­yın Çak­mur’un yak­la­şı­mı, bi­zim ka­mu ya­ra­rıy­la il­gi­li dü­şün­ce­le­ri­miz­le bi­re bir ör­tü­şü­yor.
An­cak, or­ta­da bir re­ali­te var ki, bul­du­ğu­muz for­mül, ne­re­den ba­kar­sa­nız ba­kın, ka­mu ya­ra­rı­nın gö­ze­til­di­ği ve bu ko­nu­da­ki en ma­kul çö­züm­dür. Tüm iç­ten­li­ği­miz­le ve ka­mu ya­ra­rı­nı gö­ze­te­rek ve­ril­miş bir ka­rar­dır bu. Ka­mu­oyu da ko­nu­ya bu açı­dan ba­ka­rak has­sa­si­yet­le de­ğer­len­dir­me­li­dir.
Bu for­mü­lü si­ze bir­kaç cüm­le ile özet­le­mek­te ya­rar gö­rü­yo­rum.
Böl­ge­de geç­miş­ten bu ya­na in­şa­at için be­lir­len­miş em­sal 5’tir. Ye­ni plan­da da 5 em­sal de­ğe­ri ko­ru­na­cak­tır. Do­la­yı­sıy­la em­sal prob­le­mi­miz yok!
Bu­ra­da ba­şın­dan be­ri so­run ya­pı­lan iki te­mel ko­nu­ya ge­lin­ce…
Bun­lar:
Dün­ya Ti­ca­ret Mer­ke­zi pro­je­si­nin, Kül­tür­park ve Fu­ar’la bir­leş­ti­ri­le­rek plan­lan­ma­sı…
Ve “Ka­mu za­ra­ra uğ­ra­tıl­dı” id­di­ası­dır.
Bir ke­re her­kes bi­li­yor ki, ar­tık mev­cut fu­ar ala­nı İz­mir’e yet­me­mek­te. Ga­zi­emir’de­ki ye­ni fu­ar ala­nı pro­je­si­nin dev­re­ye gir­me ne­de­ni de bu­dur.
Bu pro­je ger­çek­leş­ti­ğin­de, bi­rin­ci so­run ken­di­li­ğin­den or­ta­dan kalk­mış ola­cak.
Ara­zi üze­rin­de­ki be­le­di­ye pa­yı­nın yüz­de 12’den yüz­de 30’a çı­ka­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da mu­ha­tap­lar­la mu­ta­bık kal­dık. Es­ki plan­da­ki “mer­ke­zi iş ala­nı” no­tu­nu kal­dı­rıp “be­le­di­ye hiz­met ala­nı” no­tu ek­le­ne­cek. Plan “ka­mu ya­ra­rı” iş­le­vi ka­za­na­cak.
Böy­le­ce ikin­ci so­ru­nu da çöz­müş olu­yo­ruz.
Eğer be­le­di­ye, Sa­yın Çak­mur’un de­di­ği gi­bi ar­sa­yı ge­ri al­mak için yar­gı yo­lu­na gi­der­se, çok cid­di pa­ra­lar öde­mek zo­run­da ka­la­bi­lir.
Ne­dir bun­lar?
1- Geç­miş­te be­le­di­ye, pro­je de­ğe­ri­nin yüz­de 10’u ci­va­rın­da na­kit be­del al­mış­tır. Bu pa­ra­nın ge­ri öden­me­si gün­de­me ge­le­bi­lir.
2- Oto­park ne­de­niy­le ka­mu­ya har­ca­nan pa­ra­la­rın ge­ri öde­me­si söz ko­nu­su ola­bi­lir.
3- DTM in­şa­atı için bel­li bir be­del öden­miş­tir. Be­le­di­ye bu be­de­li de öde­mek zo­run­da ka­la­bi­lir.
Tüm bu he­sap­la­ma­la­rı iyi yap­mak ge­re­kir.
Böy­le bir du­rum­da “Ka­mu ya­ra­rı de­ğil, ka­mu za­ra­rı­nın söz ko­nu­su ola­ca­ğı” gün gi­bi aşi­kar­dır. Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nu­yo­rum.
Sev­gi ve say­gı­la­rım­la.

Yanıtsız kalan sorular!

SEV­Gİ­Lİ Baş­kan’ın mek­tu­bu­nu oku­du­nuz.
Siz ne ka­dar tat­min ol­du­nuz bil­mi­yo­rum.
Ama… Ben pek tat­min ol­ma­dım.
Çün­kü… Ba­zı so­ru­la­rın ya­nı­tı yok. Ör­ne­ğin; bir ka­mu yö­ne­ti­ci­si ola­rak mah­ke­me dos­ya­sın­da­ki Hil­ton Ote­li’nin ruh­sa­tı­nı ne­den gör­mez­den ge­li­yor­su­nuz?
Eğer bu suç­sa, bu­nu ya­pan­la­ra yar­dım­cı ol­mak su­ça iş­ti­rak et­mek­le eş an­lam­lı de­ğil mi?
Ay­rı­ca da­ha ön­ce açık­la­dı­ğı­nız giz­li fi­nan­sör­den hiç söz et­me­miş­si­niz?
Kim bu giz­li fi­nan­sör?
Fua­rı ta­şı­yor­su­nuz. Pe­ki 77 yıl­lık geç­mi­şi olan, bir yan­gın ye­rin­den ya­ra­tı­lan Kül­tür­park’ı da mı ta­şı­ya­cak­sı­nız ki; bu 40 bin met­re­ka­re­lik ye­şil ala­nın be­ton­laş­tı­rıl­ma­sı­na göz yu­mu­yor­su­nuz?
Yüz­de 12 olan ka­mu pa­yı­nın, yüz­de 30’a çı­ka­rıl­dı­ğı­nı söy­lü­yor­su­nuz.
Oy­sa adı ge­çen böl­ge­de yüz­de 50-60’dan aşa­ğı kat kar­şı­lı­ğı bir met­re­ka­re­lik top­rak par­ça­sı bu­la­bi­lir mi­si­niz?
Ka­mu­nun çı­ka­rı bu ka­dar ucuz mu?
Kal­dı ki söz­ko­nu­su böl­ge­de­ki 1/5000’lik plan ip­tal edil­me­di mi?
Es­ki plan­da­ki “mer­ke­zi iş ala­nı” no­tu­nu kal­dı­rıp “be­le­di­ye hiz­met ala­nı” no­tu ek­le­ye­rek pla­na “ka­mu ya­ra­rı” iş­le­vi ka­zan­dı­rı­la­ca­ğı­nı be­lir­ti­yor­su­nuz.
Bir di­ğer an­la­tım­la, ‘hül­le mi” ya­pa­cak­sı­nız?
Di­ye­lim bu ala­na al­tın­da iş­ye­ri, üs­tün­de otel, bü­ro v.s. olan 10 kat­lı bir bi­na di­kil­di. Bu­nun yüz­de 30’u (3 ka­tı) be­le­di­ye hiz­met bi­na­sı ya­pıl­dı.
Pe­ki… Kos­ko­ca İz­mir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne bir iş mer­ke­zin­de ade­ta “sı­ğın­tı gi­bi ol­mak” ya­kı­şır mı?
Sev­gi­li baş­ka­nım, bu so­ru­la­rın ya­nı­tı­nı da ve­re­ce­ği­ni­ze ina­nı­yo­rum. Say­gı­la­rım­la.

Milliyet Ege / 10.03.2008