Kültürpark Otopark Davasını da Kazandık…

Kültürpark'ta yer altı otoparkı inşası girişimine yönelik açtığımız dava lehimize sonuçlandı. Odamızla birlikte, Peyzaj Mimarları Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ve diğer bireysel başvuru ve girişimlerin birlikte hareket ettiği konu ile ilgili olarak, İzmir 1. İdare Mahkemesi daha önce de plan ve inşaat ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Dava sonucu hakkında bir açıklama..

yapan Şube Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Çilingir, "Bilim ve hukuk, son iki yıl içinde açmış olduğumuz bütün davalarda birer birer haklılığımızı teslim ediyor. Aslında bu, ne yazık ki trajik bir durum. Yargı yoluyla sonuç almak yerine, düşüncelerimizin dikkate alınarak uzlaşmaya gidilmesini tercih ederiz. Bunun yolu da toplumdan, kamudan ve doğadan yana bir tavır almayı uygulayıcı kurumların benimsemesinden geçiyor. Şehir Plancıları Odası incelemeye aldığı her konuda olduğu gibi Kültürpark yer altı otoparkı konusunda da ilgili yönetimleri zamanında uyarmıştı. Kent merkezinde otopark sorununun nasıl çözülmesi gerektiğini ulaşım ana planı verilerinden elde edilecek sonuçların yardımıyla ortaya koymak gerekiyor. Bölgedeki otopark sorunu, Kültürpark örneğinde olduğu gibi noktasal müdahaleler yerine, geniş bir çerçevede ele alınmalı. Planlama ve yerseçim kararlarında bütüncül çözümlerden yana tavrımız bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her konuda sürecek. Planlamada yerseçim ve imar ile ilgili konularda çözümsüzlüğü yaratanların, bizler olmadığı bir gün herkes tarafından anlaşılacak. Biz yine de iyi niyetle Kültürpark’ın bu aşamadan sonra nasıl planlanması gerektiği konusunda Büyükşehir Belediyesi’ne yol gösterici öneriler sunmaya hazırız" dedi.

Bilindiği gibi Kültürpark alanı, 1936 yılında dönemin belediye başkanı Sn. Behçet Uz tarafından kent içi yeşil alan alarak ayrılmış ve düzenlenmişti. Sonraki yıllarda ağaçlandırılmış, farklı ağaç ve bitki örnekleriyle zenginleştirilmişti. Kültürpark, İzmir kenti içindeki yoğun yapılaşmadan bugüne kadar az da olsa korunabilmiş ender yeşil alanlardan birisi durumunda. Kentin bütünü göz önüne alındığında, çevredeki yerleşmeler ve kentsel yeşil alan gereksinmesi açısından gelecekte kent geneline aktif, yeşil alan olarak hizmet verebilecek önemli bir alan.

İzmir İli, Alsancak, 218 pafta, 1068 ada, 1 parselde kayıtlı bulunan ve Kültürpark (Fuar) alanının, yeşil alan ve park olarak ayrılan bölümünde "Yeraltı Otoparkı" yapılmak üzere, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.07.2004 tarih, 05.82 sayılı kararı ile plan değişikliğine gidilmiş ve plan değişikliği İzmir Konak Belediye Meclisi'nin 02.09.2005 tarih, 72/152 sayılı kararı ile kabul edilerek, 17.02.2006 tarihinde askıya çıkarılmıştı. Konak Belediyesi, bazı Oda birimlerimizce yapılmış olan itirazlara yanıt vermemiş ve dava yolu açılmıştı.