KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ…

YARGI KÜLTÜR VE TÜRİZM BAKANLIĞI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI GENEL MERKEZİNİN AÇTIĞI DAVADA KARARA VARDI
Odamızın 3.11.2003 günlü, 25278 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgelerinde Ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması Ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik” in iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açmış olduğu davada, Danıştay Altıncı Dairesince yürütmeyi durdurma istemimizin reddine ilişkin 2.7.2004 günlü, E:2004/89 sayılı kararına itiraz edilerek, yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istenmişti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu 2004/421 sayılı kararı ile; anılan Yönetmeliğin 4. maddesinin (h) bendinin ilk cümlesindeki “varsa jeolojik bilgiler işlenmiş olarak” ibaresindeki “varsa” sözcüğü dışındaki maddelere yönelik kısmının REDDİNE, anılan Yönetmeliğin 4. maddesinin (h) bendinin ilk cümlesindeki “varsa jeolojik bilgiler işlenmiş olarak” ibaresindeki “varsa” sözcüğüne yönelik kısmının KABULÜNE, bu kısmın yürütülmesinin durdurulmasına 7.10.2004 günü oyçokluğu ile karar vermişti.

Odamızca; Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkisinde olmayan ve Turizmi Teşvik Kanunu’na dayanmayan hukuka aykırı bir yönetmelikle, şehircilik esaslarına, planlama ilkelerine ve kamu yararına aykırı olarak İmar Kanunu yerine geçebilecek yeni tanımlar getirildiği, yürürlükteki kanunlara aykırı olarak Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezinde planlamada ayrıcalıklar getirildiği savlarıyla açılan davada Mahkemece 21.11.2005 tarihinde karar alındığı tarafımıza 6.3.2006 tarihinde tebliğ edildi.

Danıştay davanın Kültür Ve Turizm Koruma Ve Geliştirme Bölgelerinde Ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması Ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmeliğin 4. maddesinin (h) bendinin ilk cümlesindeki “varsa jeolojik bilgiler işlenmiş olarak” ibaresindeki “varsa” sözcüğü dışındaki maddelere yönelik kısmının REDDİNE, anılan yönetmeliğin 4. maddesinin (h) bendinin ilk cümlesindeki “varsa” jeolojik bilgiler işlenmiş olarak” ibaresindeki “varsa” sözcüğüne yönelik kısmının İPTALİNE, oy birliğiyle karar verdi.