Kültür ve Mekan Toplantıları

IAPS-CSBE çalışma ağı tarafından ulusal ‘kültür ve mekan toplantıları' dizisi başlatılmıştır. KENT, KÜLTÜR ve KONUT konulu ilk ulusal sempozyum, Bahçesehir Üniversitesinin evsahipiğlinde, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlar Odası ve Arkitera işbirliği ile 14- 16 Aralık 2007'de yapılacaktır.

 

Günümüzde yaşanan çok boyutlu değişim ve dönüşümler kentsel alanlarda yeni ihtiyaçları doğurmuş ve kentlerde yeni yapılanmalara yol açmıştır. Göç sürecinin devamı ve büyük şehirlerde artan yoğunluktaki insan nüfusu, sosyo-kültürel ve mekansal farklılaşma ve çeşitliliği hızlandırmıştır. Günümüz kenti, küresel yeniden yapılanma süreçlerindeki değişimlerin etkisi içinde şekillenirken, planlı bir süreçte ele alınamayan konut alanları da bu değişimlerle etkileşim içerisinde gelişmektedir. Bu süreç kentsel konut çevrelerindeki süreklilik ve gelişme eğilimlerini ve yaşam kalitesini de etkilemiştir. Bu çok boyutlu dönüşüm, kendine özgü davranış örüntüleri ve sosyo-kültürel normlar ile mimari ve kentsel yapılanışta kendini belli etmektedir. Bununla birlikte, yaşam koşullarındaki hızlı değişim ve evrensel kültür ile yerel kültürler arasındaki çelişme, kültür-mekan etkileşiminde yeni boyutlar yaratmaktadır. Bu değişimin; genelde kentsel mekanlarda, özelde de konut mekanlarında, kuram ve uygulamada yeni gelişmelere yol açabileceği düşünülmektedir. Buradan hareketle, sempozyumun amacı; değişmekte olan kentsel mekana yeniden; sosyo kültürel ve toplumsal bakış açısıyla bakmak ve hızla değişen konut çevrelerinde sosyo kültürel ve mekansal çeşitliliği tüm yönüyle anlamak üzere, çeşitli bilim dallarından araştırmacıların katılımıyla tartışmaya açmaktır.

Eş başkanlığını Prof. Dr. Hülya Turgut Yıldız ve Prof. Dr. Ahmet Eyüce'nin yaptığı sempozyum iki ana tema üzerine odaklanmıştır; bunlardan ilki, her şeyin hızla değiştiği, küresel ilişkilerin gündeme geldiği günümüzde yerel ve küresel gelişmelerden ve neo-liberal ekonomik politikalardan hızla etkilenen kentlerin mekansal yapısının bu süreçte nasıl etkilenip, şekillendiğini ortaya koymaktır. İkinci tema ise günümüz kentsel mekan dinamiklerinin konut çevrelerine ve kavramına yansımasının tanımlanması ve değerlendirilmesidir. Bu kapsamda iki temel konu alanı saptanmıştır. Her iki alanda  da bildirilerin içerik olarak ;

  • Kent- Kültür-Mekan çalışmalarında kavram, kuram ve yöntemler,
  • Kuramsal/ teorik çalışmalar ve uygulama arasındaki ilişki,
  • Ekoloji, davranış ve kültürel bağlamların değişimi,

çerçevesinde, devamında belirlenen temalar ile kurgulanması beklenmektedir.

TEMALAR

1. KÜRESEL VE YEREL ETKİLER İLE DEĞİŞEN VE DÖNÜŞEN KÜLTÜR VE KENT

Bu tema ile; kente sosyo-kültürel ve mekansal değişimler ve gelişimler açısından bakmak ve şehri güncel kuramsal bakış açısıyla incelemek hedeflenmiştir.

Mekansal değişim ve gelişim: çağdaş kent kuramları; kentsel kuramlardaki farklılaşmalar, mekanın yeni tanımları, değişen anlamları

 

Küreselleşen kentlerde yeni kimlikler:  Çok Kültürlü Şehir, Küresel Şehir, Parçalanmış Şehir, Tüketilen Şehir, Tüketim ve Kent Kültürü

 

Küreselleşme Sürecinde İstanbul: Küresel Kentler ve Küresel Kentler Hiyerarşisinde İstanbul, Küreselleşme Sürecinde Türkiye'nin Yeniden Yapılanmasının İstanbul'a Etkileri

2. GÜNÜMÜZ KONUT KÜLTÜRÜ: DEĞİŞİM, DÖNÜŞÜM VE DEVAMLILIK

Bu tema ile; farklı ölçeklerdeki günümüz konut çevreleri üzerine kuramsal ve uygulamalı araştırma çalışmalarını gözden geçirmek ve değerlendirmek; ev kavramını kent bağlamında tartışmak, ve evin sosyal bir kavram olarak önemi ve kentteki sosyal ve kültürel ilişkileri anlamak için ortaya çıkardığı olgular, sorunlar ve sonuçları tartışmaktır.

Değişen ve dönüşen konut mekanı: Günümüzde konut mekanına yeniden ve toplu bir şekilde bakma gereği; konut Politikaları ve yeni yaklaşımlar; kentsel mekan dinamiklerinin konut çevrelerine ve kavramına yansıması; kültürel süreklilik ve dönüşüm alanı olarak konut.

 

Konut alanlarında kimlik değişimi konuları: Kente yeni gelen farklı grup ve bireylerin eve verdiği anlam ve kente aidiyet/ait olma duygusu, yeni olanların ev kavramını tanımlama sürecinde oluşturduğu kimlikler, komşuluk ilişkileri; Kente yeni gelenler kadar daha yerleşik grup ve bireylerin oluşturduğu ev kavramı ve şehre aidiyet.

 

Konut mimarisinde yeni eğilimler: kullanıcı tercihleri, yaşam kalitesi, tüketim kültürü ve medyanın etkisi;  Konut yerleşmelerinde projelendirme ve alan çalışmaları.

Sorular 

  • Değişen ve Dönüşen kent ve konut mekanlarında kültür-mekan çalışmaları kuram, kavram ve yöntemleri nelerdir?
  • Kültür ve mekan etkileşimini araştırırken en uygun yöntemler nelerdir?
  • Yeni mekan tanımları ve değişen anlamları nelerdir?
  • Yeni kritik yaklaşımlar ve politikalar tanımlayabilir miyiz?
  • Değişen konut çevrelerinde kültürel, sosyal ve kişisel kimlikler nasıl yansıtılır?
  • Küresel, yerel ve bölgesel ev kültürleri arasındaki çelişkiler nelerdir ?

BİLİMSEL KOMİTE

Lale Berköz,                                     İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Gülden Erkut                                    İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Sevinç Ertürk                                   İstanbul Kültür Üniversitesi,Müh-Mimarlık Fakültesi 

Ahmet Eyüce                                    Bahçesehir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi 

Tülin Görgülü                       Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Peter Kellett                          University of New Castle, İngiltere

Hülya Turgut Yıldız              İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Alper Ünlü                             İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

AÇILIŞ  KONUŞMASI

Doğan Kuban                                   İstanbul Teknik Üniversitesi

DAVETLİ KONUŞMACILAR

Emre Arolat                           Emre Arolat  Architects

Ali Cengizkan                       Orta Doğu Teknik Üniversitesi   

Deniz İncedayı                      Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

Adnan Kazmaoğlu               MİAR Mimarlık Araştırma Merkezi

Ruşen Keleş                         Doğu Akdeniz Üniversitesi

Ayşe Öncü                           Sabancı Üniversitesi

Jean Francois Pérouse       Galatasaray Üniversitesi

DÜZENLEME KOMİTESİ

Hülya Turgut Yıldız              İstanbul Teknik Üniversitesi , bahçeşehir Üniversitesi, Mimarlık    

                                               Fakültesi , IAPS-CSBE Network Koordinatörü,  Eşbaşkan

Ahmet Eyüce                        Bahçesehir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dekanı, Eşbaşkan

Göksenin İnalhan                 İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Selay Yurtkuran Tok            Uludağ Üniversitesi, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi

Nilay Kayaalp                        Bahçesehir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

İŞBİRLİĞİ

IAPS-CSBE Network, Bahçesehir Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlar Odası, Arkitera (İletişim İşbirliği)

KATKILAR

Çimsa, Renaissance Construction

BİLGİ İÇİN

IAPS-CSBE Network Sekreteryası

faks:0 212 244 92 43

e-mail: space@itu.edu.tr

IAPS Web Sayfası: http://www.iaps-association.org/Culture/info.htm