Kültür varlıkları ranta devredilemeyecek

Kültür varlıkları ranta devredilemeyecek
Özer Akdemir

13 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten bu yana koruma altına alınmış taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının ranta devredilmesinin önünü açtığı ileri sürülen Milli Emlak Tebliği, Danıştay tarafından iptal edildi. EGEÇEP üyeleri tarafından açılan davada Danıştay, işlemin hukuka aykırı olduğu sonucuna vardı.
İlk önce 12 Nisan 2006 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 13 ve 14. Maddeleri Gereğince Yürütülen İşlemlere İlişkin Yönerge”de gündeme getirilen uygulama, 13 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı’nın Milli Emlak Genel Tebliği olarak yayımlanmıştı. Bakanlık bu Yönerge ve Tebliğle Haziney’e ait korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarının, SİT alanlarının gerçek ve tüzel kişilere satışı, kiralanması, tahsis edilmesinin altyapısının oluşturulmasını hedeflemişti. Bu yönerge ve tebliğ ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’nın 13. maddesindeki devir yasağı kuralı ihlal edilerek, kamuya ait korunması gereken kültür ve tabiat varlığının gerçek ve tüzel kişilere devredilmesinin yolu açılmıştı. Yasanın öngördüğü “korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının intifa haklarının devrini ve kiraya verilmesini “kamu hizmetlerinde kullanılmak” ve “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni” koşuluna bağlayan maddesi yönerge ve tebliğ ile ortadan kaldırılmıştı.
Danıştay kararında; ”…arkeolojik, doğal, kentsel ve tarihi SİT alanlarında kalan Hazine’ye ait taşınmazların satışı, trampa edilmesi, kiraya verilmesi, irtifak hakkı ve kullanma izni tesisi devri, terk ve tahsisi konularında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni alınmaması suretiyle kültür ve tabiat varlıklarının denetiminin anılan bakanlığın yetkisinden çıkartılmasına yönelik işlem”in hukuka aykırı olduğunun altını çizdi.
EGEÇEP Dönem Sözcüsü Arif Ali Cangı, “Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamaları adı altında 1. derece arkeolojik SİT, alanlarında kalan taşınmazların satılmaları, hibe edilmeleri, kiralanmaları, tahsis edilmelerinin önüne geçilmiştir” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Evrensel / 25.12.2007