Kemeraltı değişti şimdi daha güzel

Kemeraltı değişti şimdi daha güzel
İZ­MİR Mil­li­yet

Yenileme çalışmalarının ilk bölümü tamamlandı. Binaların cepheleri aslına uygun hale getirildi. Çirkin görüntüler, yerini güzelliklere bıraktı. Şimdi sırada ikinci ve üçüncü etap var 

İz­mir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Aziz Ko­ca­oğ­lu, Ke­me­ral­tı’nı gez­di. Ko­ca­oğ­lu, bi­rin­ci eta­bın ta­mam­lan­dı­ğı cep­he dü­zen­le­me ça­lış­ma­la­rı­nın ta­ri­hi çar­şı­da ya­rat­tı­ğı de­ği­şi­mi ye­rin­de gör­dü. Çir­kin gö­rün­tü­le­rin­den kur­ta­rı­lan, ade­ta çi­çek gi­bi açan ya­pı­la­rı in­ce­le­di. Es­na­fın bü­yük il­gi gös­ter­di­ği, te­şek­kür yağ­mu­ru­na tut­tu­ğu Ko­ca­oğ­lu, “Ke­me­ral­tı’nı aya­ğa kal­dı­ra­ca­ğız” de­di.

“Çar­şı aya­ğa kal­ka­cak”

Baş­kan Ko­ca­oğ­lu şöy­le ko­nuş­tu: “49 gay­ri­men­kul ve 72 ma­ğa­za sa­hi­biy­le an­la­şa­rak ilk eta­bı ta­mam­la­dık. Bun­dan son­ra­sı ço­rap sö­kü­ğü gi­bi gi­de­cek. Sı­ra­da pro­je­nin 2’nci ve 3’ün­cü bö­lüm­le­ri var. Bu­ra­yı, Ago­ra’yla bü­tün­leş­ti­re­ce­ğiz.” Ke­me­ral­tı Es­naf Der­ne­ği Baş­ka­nı Meh­met Gü­lay­lar da İz­mir’in sim­ge alış­ve­riş mer­ke­zi­ne 50-60 yıl­dır ilk kez ya­tı­rım ya­pıl­dı­ğı­na dik­kat çek­ti.

Ne­ler ya­pı­lı­yor?

Tarihi yapılar restore ediliyor, aslına uygun hale getiriliyor, geçmiş canlandırılıyor. İşyerlerinin dış cephelerindeki, kirlilik yaratan reklam tabelaları ve klimalar kaldırılıyor. Ahşap cumba ve ferforjeler elden geçiriliyor. Binaların dış cepheleri birbiriyle uyumlu olarak boyanıyor. Projenin ikinci etabı 12 Mart’taki ihaleyle başlayacak. Büyükşehir, Kemeraltı’nın bazı bölümlerinin üstünün kapatılması, aydınlatılması ve kent mobilyalarıyla süslenmesi için de yarışma açacak.

Esnaf ne diyor?

Ümit Kütük: Dünyanın modern şehirlerindeki örneklere benzeyen uygulama yapıldı. Çalışmanın çarşının tamamına yayılmasını istiyorum.  
Erdoğan Tosun: Kemeraltı yıllar sonra ilk kez özlediğimiz görünüme kavuştu. Bu değişimin çarşı ekonomisine de yansımasını diliyorum.
Fikret Öge: Büyükşehir Belediyesi’ne bu   çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Tarihi çarşımızın çehresi değişti.
Nesrin Kılınç: Sadece bizler değil, müşterilerimiz de oldukça memnun. Uzun süredir Kemeraltı’na uğramayanlar şimdi çok şaşırıyor.

Milliyet Ege / 10.03.2008