Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimleri Yapılacaktır

Odamızın Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlediği Kamulaştırma Bilirkişiliği eğitim programları  Ankara, İstanbul ve Samsun'da gerçekleştirilmiştir. Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak Kamulaştırma Bilirkişiliği bir sonraki eğitim seminerinin düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla eğitim programının hazırlanması ve eğitime katılacakların…

isimlerinin belirlenmesi çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda; Kamulaştırma Bilirkişisi olarak görev yapma talebi olan ve bu nedenle eğitime katılacak üyelerimizin isimlerini 25.11.2007 tarihine kadar bildirmeleri gerekmektedir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 15. Maddesinde; "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ihtisas odalarının her biri tarafından, üyelerinin oturdukları yeri gözönünde bulundurarak her il için onbeş ila yirmibeş, ayrıca il merkezleri için il, ilçeler için ilçe idare kurullarınca bu bölgelerde oturan ve mühendis veya mimar olan taşınmaz mal sahipleri arasından on beş bilirkişi her yıl Ocak ayının ilk haftasında seçilerek isim ve adreslerini bildiren listeler valiliklere verilir. Bilirkişi olarak görev yapacakların nitelikleri ve çalışma esasları, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelikle belirlenir." hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda hazırlanan "Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik" 24.11.2006 tarih ve 26356 sayılı R.G de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 3. Bölümü Meslek Odaları tarafından gerçekleştirilecek işlemlerle ilişkin olarak düzenlenmiş hükümleri içermektedir.

"Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Kursları ve Bilirkişi
Yetki Belgesi İle İlgili Hükümler

Konu ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi

MADDE 11 – (1) Bilirkişi meslek içi eğitim kursları, bilirkişi yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptali ile sicillerin tutulmasına ilişkin usul ve esaslar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde Birlik tarafından belirlenir ve ilgili ihtisas odalarına bildirilir.

Meslek içi eğitim kursları ve yetki belgelerinin verilmesi

MADDE 12 – (1) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ihtisas odaları ile il ve ilçe idare kurullarınca hazırlanacak listelerde yer almak isteyen mühendis, mimar ve şehir plAncıları, bilirkişi yetki belgesi almak için Birliğin gözetiminde ihtisas odalarınca düzenlenen bilirkişi meslek içi eğitim kurslarına katılmak zorundadır.
(2) İhtisas odaları, şubelerinde, bölge birimlerinde veya uygun gördükleri yerde yılda en az bir kez olmak üzere bilirkişi meslek içi eğitim kursları düzenler.
(3) Bilirkişi meslek içi eğitim kursları, Birliğin gözetimi ve denetiminde üniversitelerin bu konuda eğitim veren bölümleri ile işbirliği sağlanarak yapılır.
(4) Bilirkişi meslek içi eğitim kurslarına başvurularda, meslekî deneyimin belgelendirilmesi zorunlu olup, 5 inci maddede belirtilen durumlar ile ilgili belgelerin istenilmesi dışında ilgilinin beyanı esastır.
(5) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mühendis, mimar ve şehir plAncılarına talep etmeleri halinde idarelerince görevlerini aksatmamak şartıyla bilirkişi meslek içi eğitim kursuna katılmaları için gerekli izin verilebilir.
(6) Meslek içi eğitim kursları için bu kurslar ile ilgili giderlerin karşılanması amacıyla katılımcılardan ücret alınabilir. Alınacak ücret her yıl ilgili ihtisas odasının talebi üzerine Birlikçe belirlenir.

Yetki belgelerinin iptali ve yenilenmesi

MADDE 13 – (1) Yetki belgelerinin her beş yılda bir yenilenmesi zorunludur Ancak, bu süre içinde bu Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde yetki belgesinin iptal edilip edilmemesi bilirkişiye belgeyi veren meslek odasının sorumluluğundadır.
(2) Yetki belgesi iptal edilenler, odasınca valiliğe, valilikçe de ilgili asliye hukuk mahkemesine bildirilir; bu kişiler, bilirkişi kurullarında görev alamazlar.

Sicil kayıtlarının tutulması

MADDE 14 – (1) Yetki belgesi almış bilirkişilerin sicil kayıtları, ilgili meslek odalarınca tutulur."

Bu kapsamda TMMOB tarafından Kamulaştırma Bilirkişiliği eğitimi ile ilgili mevzuat hazırlıkları yürütülmektedir.

2007 yılına ilişkin bilirkişi listeleri, daha önce geçerli yöntemlerle hazırlanmış olup, 2008 yılından itibaren listelere sadece eğitime katılarak Kamulaştırma bilirkişiliği yetki belgesini haiz üyelerimizin isimleri yazılabilecektir.

Odamızın Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlediği Kamulaştırma Bilirkişiliği eğitim programlarının 2007 yılının Temmuz-Aralık ayları arasında tamamlanması planlanmaktadır. Bu amaçla eğitim programının hazırlanması ve eğitime katılacakların isimlerinin belirlenmesi çalışmalarına başlanmıştır.

Bu kapsamda; Kamulaştırma Bilirkişisi olarak görev yapma talebi olan ve bu nedenle eğitime katılacak üyelerimizin isimlerini 25.11.2007 tarihine kadar bildirmeleri gerekmektedir.