Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi İçin Başvurular Başladı

2011 yılı Kamulaştırma Bilirkişiliği listelerinde yer almak isteyen üyelerimizin başvurularını 20 Eylül 2010 tarihine kadar Şubemize iletmesi gerekmektedir. Gelen taleplere göre belirlenecek illerde, 02 Ekim – 24 Ekim 2010 tarihleri arasında eğitim düzenlenecektir.

01.01.2008 tarihinden itibaren kamulaştırma bilirkişiliği, ancak meslek odaları tarafından verilen eğitimlere katılarak "Kamulaştırma Bilirkişiliği Yetki Belgesi" alanlar tarafından yapılabilmektedir.
 
Bu kapsamda, 2011 yılı Kamulaştırma Bilirkişiliği listelerinde yer almak isteyen üyelerimizin, Odamızın Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) bünyesinde yürüteceği Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitim Programı‘na katılması gerekmektedir.

Eğitim Süresi: 16 saat (Cumartesi-Pazar)
Eğitim Ücreti: 250,00 TL
 
Eğitime katılma koşulları:
 
Kamulaştırma davalarında bilirkişi olmak için kamulaştırma mevzuatı ve temel eğitim konularında eğitime katılmak isteyen ve "Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik"*in 5. Maddesinde belirtilen koşullara uyan üyelerimizin, başvurularını bağlı bulundukları şubelerimize yapmaları gerekmektedir.
 
"Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik" in 5. Maddesinde belirtilen koşullardan "c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıldır fiilen meslekî faaliyetini icra ediyor olması," şartına uymayan üyelerimizden 2008 yılı mezunları, belgelerini alabilecekler ancak isimleri, bir sonraki yıla ait bilirkişi listelerinde yer alabilecektir. 2009 ve 2010 yılları mezunlarının ise eğitime katılma olanakları bulunmamaktadır.
 
Kamulaştırma bilirkişiliği eğitimi, TMMOB ve Odamız tüzesi kapsamında yapılacak bir eğitim olduğundan, 17 Temmuz 2002 tarih ve 24818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 15 Ocak 2005 tarih ve 21701 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiş olan "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Ana Yönetmeliği"nin 71. maddesinde yer alan "Odaya ödenti borcu, o yılın üyelik ödenti miktarının 1/3‘ünü aşan üyelerin, borçlarının tamamını ödemedikçe büro tescil belgesi, vize, üyelik belgesi ve Oda ile olan benzeri bürokratik işlemleri yerine getirilmez" hükmü uyarınca kesin kayıt sırasında bu hükmün yerine getirilmesi gerektiğine, aksi durumlarda üyelerimizin eğitimden yararlanması ve "Kamulaştırma Bilirkişi Belgesi" alması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle eğitime katılabilmek için üye aidatlarının ve eğitim ücreti olan 250 TL‘nin ödenmesi gerekmektedir.
 
 
* Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik:
Madde 5 –
(1) Bilirkişilerin;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
b) Medenî haklarını kullanma ehliyetine sahip olması,
c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıldır fiilen meslekî faaliyetini icra ediyor olması,
ç) Kamu haklarından mahrum bulunmaması ve meslekten geçici veya sürekli olarak men cezası almamış olması,
d) 26/9/2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olunmaması,
e) Türk Ceza Kanununun 276 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki suçtan dolayı hükümlü veya bu suçtan dolayı hakkında takibat yapılıyor olmaması,
f) 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği gereğince bağlı olduğu ihtisas odasından disiplin cezası almamış olması,
g) İlgili ihtisas odasınca düzenlenen bilirkişi meslek içi eğitim kursunu başarı ile tamamlayarak bilirkişi yetki belgesi almış olması veya denkliği kabul edilen belgeye sahip olması
gerekir.
 
(2) Bilirkişiler, bu özellikleri taşıyan mühendis, mimar ve şehir plâncıları arasından seçilir.
 
(3) İdare kurulları listelerinde yer alacak bilirkişiler dışındakilerin Birliğe bağlı ilgili ihtisas odalarına üye olmaları zorunludur."