KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ YAPILACAKTIR

2008 Yılı kamulaştırma davalarında odamız bilirkişi listesinde yer alarak görev yapmak isteyen üyelerimize 5 yıl süreyle "Yetki Belgesi" verilebilmesi için, 15-16 Aralık 2007 tarihinde, TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde (Salhane) bilirkişi eğitimi verilecektir. Eğitime katılmak isteyen en az üç yıl mesleki faaliyette bulunan üyelerimizin TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi‘ne kayıt yaptırmak üzere başvurmaları gerekmektedir.

 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ KAPSAMINDA KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ YAPILACAKTIR

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 15. Maddesinde; "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ihtisas odalarının her biri tarafından, üyelerinin oturdukları yeri gözönünde bulundurarak her il için onbeş ila yirmibeş, ayrıca il merkezleri için il, ilçeler için ilçe idare kurullarınca bu bölgelerde oturan ve mühendis veya mimar olan taşınmaz mal sahipleri arasından on beş bilirkişi her yıl Ocak ayının ilk haftasında seçilerek isim ve adreslerini bildiren listeler valiliklere verilir. Bilirkişi olarak görev yapacakların nitelikleri ve çalışma esasları, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelikle belirlenir." hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda hazırlanan "Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik" 24.11.2006 tarih ve 26356 sayılı R.G de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 3. Bölümü Meslek Odaları tarafından gerçekleştirilecek işlemlerle ilişkin olarak düzenlenmiş hükümleri içermektedir.

* * *

"Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Kursları ve Bilirkişi Yetki Belgesi İle İlgili Hükümler

Konu ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi

MADDE 11 – (1) Bilirkişi meslek içi eğitim kursları, bilirkişi yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptali ile sicillerin tutulmasına ilişkin usul ve esaslar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde Birlik tarafından belirlenir ve ilgili ihtisas odalarına bildirilir.

Meslek içi eğitim kursları ve yetki belgelerinin verilmesi

MADDE 12 – (1) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ihtisas odaları ile il ve ilçe idare kurullarınca hazırlanacak listelerde yer almak isteyen mühendis, mimar ve şehir plAncıları, bilirkişi yetki belgesi almak için Birliğin gözetiminde ihtisas odalarınca düzenlenen bilirkişi meslek içi eğitim kurslarına katılmak zorundadır.

(2) İhtisas odaları, şubelerinde, bölge birimlerinde veya uygun gördükleri yerde yılda en az bir kez olmak üzere bilirkişi meslek içi eğitim kursları düzenler.

(3) Bilirkişi meslek içi eğitim kursları, Birliğin gözetimi ve denetiminde üniversitelerin bu konuda eğitim veren bölümleri ile işbirliği sağlanarak yapılır.

(4) Bilirkişi meslek içi eğitim kurslarına başvurularda, mesleki deneyimin belgelendirilmesi zorunlu olup, 5 inci maddede belirtilen durumlar ile ilgili belgelerin istenilmesi dışında ilgilinin beyanı esastır.

(5) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarına talep etmeleri halinde idarelerince görevlerini aksatmamak şartıyla bilirkişi meslek içi eğitim kursuna katılmaları için gerekli izin verilebilir.

(6) Meslek içi eğitim kursları için bu kurslar ile ilgili giderlerin karşılanması amacıyla katılımcılardan ücret alınabilir. Alınacak ücret her yıl ilgili ihtisas odasının talebi üzerine Birlikçe belirlenir.

Yetki belgelerinin iptali ve yenilenmesi

MADDE 13 – (1) Yetki belgelerinin her beş yılda bir yenilenmesi zorunludur Ancak, bu süre içinde bu Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde yetki belgesinin iptal edilip edilmemesi bilirkişiye belgeyi veren meslek odasının sorumluluğundadır.

(2) Yetki belgesi iptal edilenler, odasınca valiliğe, valilikçe de ilgili asliye hukuk mahkemesine bildirilir; bu kişiler, bilirkişi kurullarında görev alamazlar.

Sicil kayıtlarının tutulması

MADDE 14 – (1) Yetki belgesi almış bilirkişilerin sicil kayıtları, ilgili meslek odalarınca tutulur."

* * *

2007 yılına ilişkin bilirkişi listeleri, daha önce geçerli yöntemlerle hazırlanmış olup, 2008 yılından itibaren listelere sadece eğitime katılarak Kamulaştırma bilirkişiliği yetki belgesini haiz üyelerimizin isimleri yazılabilecektir. Bu nedenle, Odamız Sürekli Eğitim Merkezi, Kamulaştırma Bilirkişiliği eğitim programları yürütmektedir.

Söz konusu Yönetmelik gereği, 2008 Yılı kamulaştırma davalarında odamız bilirkişi listesinden görev yapmak isteyen üyelerimize "Yetki Belgesi" (5 yıl geçerli) verilebilmesi için, 15-16 Aralık 2007 tarihinde, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde bilirkişi eğitimi verilecektir. Eğitime katılmak isteyen en az üç yıl mesleki faaliyette bulunan üyelerimizin TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi‘ne kayıt yaptırmak üzere başvurmaları gerekmektedir.

Kamulaştırma bilirkişiliği eğitiminin TMMOB ve Odamız tüzesi kapsamında yapılacak bir eğitim olması nedeniyle, 17 Temmuz 2002 tarih ve 24818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 15 Ocak 2005 tarih ve 21701 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiş olan "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Ana Yönetmeliği"nin 71. maddesinde yer alan "Odaya ödenti borcu, o yılın üyelik ödenti miktarının 1/3‘ünü aşan üyelerin, borçlarının tamamını ödemedikçe büro tescil belgesi, vize, üyelik belgesi ve Oda ile olan benzeri bürokratik işlemleri yerine getirilmez" hükmü uyarınca kesin kayıt sırasında bu hükmün yerine getirilmesi gerekmekte, aksi durumlarda üyelerimizin eğitimden yararlanması ve "Kamulaştırma Bilirkişi Belgesi" almasının mümkün olamamaktadır.  Eğitim ücreti, 125 YTL olarak belirlenmiştir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu

 

TARİH: 15 – 16 Aralık 2007
SAAT: 09.00 – 18.00
YER: TMMOB Makine Mühendisleri Odası Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

TASLAK PROGRAM

1. Gün
• Kayıt
• Açılış
• Hukuksal Çerçeve (Kamulaştırma Kanunu – Kamulaştırma İlkeleri, Bilirkişilerin Seçimi, Tam ve Kısmi Kamulaştırma, İrtifak Kamulaştırması, Acele Kamulaştırma, Kamulaştırmasız Elatma, Diğer Yasal Mevzuat ve İlgili Hükümleri, vb.)
• Bilirkişilik Mevzuatı (Bilirkişilik Tanımı, Kamulaştırma Bilirkişiliği, Mülk Bilirkişiliği, Bilirkişilerin Seçimi, Görevlendirildikleri Mahkemeler, Bilirkişi Yetki ve Sorumlulukları, Bilirkişilikten Çekilme, Bilirkişiye İtirazları, Bilirkişilik Alanları vb)
• Taşınmaz Değerlemesi ve Esasları (Değer kavramı ve gelişimi, Değerleme Esasları, Finans Matematiği, Keşif ve Değerlendirme, Değerleme Yöntemleri -Gelir Yöntemi, Piyasa Değeri Yöntemi, Maliyet Yöntemi, Diğer Yöntemler- vb.)

2. Gün
• TMMOB ve Oda Mevzuatı ile Bilirkişilik İlkeleri
• TMMOB Şehir Plancıları Odası‘na Özel Eğitim Programı (İmar ve Kamulaştırma Mevzuatı kapsamında Şehir Plancıları için önemli konular, Örnek yargı kararları ile açıklamalar)
• Sınav